An­mel­del­se: Twel­ve . Sixte­en Tem­pe­st til de regn­ful­de og blæ­sen­de da­ge..

Prø­ve­kør­sel af et sæt vin d- og regn­be­skyt­ten­de cy­keltøj fra Bri­an Holms nye brand

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: JØR­GEN STEN NI­EL­SEN

Twel­ve.sixte­en er et nyt dansk brand in­den for be­klæd­ning til cy­kel­sport. Twel­ve.sixte­en blev etab­le­ret i maj sid­ste år af Bri­an Holm. Det lidt spe­ci­el­le navn, som og­så kan skri­ves 12.16, stam­mer fra den­gang, den da 20-åri­ge Bri­an Holm Sø­ren­sen i 1982 sat­te dansk re­kord i 10 km en­kelt­start på lan­de­vej. Det ske­te på det fla­de Ama­ger, og ti­den blev 12 min. 16 sek. En re­kord - som end­nu ik­ke er slå­et.

Re­sul­ta­tet af det før­ste år med Twel­ve.sixte­en er blandt an­det en kol­lek­tion af cy­keltøj til det blæ­sen­de og regn­ful­de dan­ske for­år og ef­ter­år. Ba­sis er den bel­gi­ske cy­keltøjspro­du­cent Bi­o­ra­cers Tem­pe­st-tekstil, og det dan­ske brand har til­ført det­te tek­nisk avan­ce­re­de cy­keltøj sit helt eget nor­di­ske de­sign. Det er tøj til cyk­li­sten, som øn­sker et kro­p­snært, ae­ro­dy­na­misk out­fit, der er varmt og kom­forta­belt.

Twel­ve.sixte­ens ud­ga­ve af Tem­pe­st be­står af en cy­kel­trø­je med halvlan­ge ær­mer og et par kor­te cy­kel­buk­ser med se­ler. Dis­se to ba­sa­le de­le kan kom­ple­men­te­res med arm- og ben­var­me­re samt en vest til de ek­stra kol­de da­ge. Al­le fem de­le, som far­ve- og stil­mæs­sigt mat­cher hin­an­den, er frem­stil­let af sam­me tekstil i for­skel­li­ge tyk­kel­ser.

TEM­PE­ST

Tem­pe­st er det en­gel­ske ord for en vold­som storm med regn, hagl og sne. Og i den­ne sam­men­hæng bru­ges Tem­pe­st til at navn­gi­ve det vind­be­skyt­ten­de og vand­sky­en­de tekstil, som i 2016 blev lan­ce­ret af Bi­o­ra­cer.

Tem­pe­st er ånd­bart, og in­der­si­den har bør­ste­de mi­kro­fi­bre, som gør tø­jet varmt og kom­forta­belt, mens ind­væ­ve­de trå­de be­skyt­ter mod vin­den og ska­ber en fy­sisk bar­ri­e­re mod væ­den ude­fra. Des­u­den er tekstilet og­så hur­tigt tør­ren­de. I øv­rigt fås Tem­pe­st i tre ud­ga­ver med for­skel­lig tyk­kel­se, der af­gør dets ev­ne til at be­skyt­te og sam­ti­dig la­de sve­den slip­pe ud.

Som nav­net me­re end an­ty­der, så gi­ver Tem­pe­st-kol­lek­tio­nen be­skyt­tel­se mod regn, vind samt kul­de, og al­le de­le­ne er de­sig­net til de vå­de og blæ­sen­de da­ge. Det spe­ci­el­le ved Tem­pe­st er, at be­skyt­tel­sen ik­ke lig­ger i en co­at­ning, men at de vind­hæm­men­de og vand­af­vi­sen­de trå­de er ind­væ­vet i sel­ve stof­fet, så den­ne egen­skab ik­ke svæk­kes væ­sent­ligt ved slid og vask.

BLUE/GREY WINTER JER­SEY

Den­ne kor­tær­me­de cy­kel­trø­je er de­sig­net til det kol­de nor­di­ske kli­ma. Det nor­di­ske er og­så te­ma for far­ve­sæt­nin­gen: For­oven er den dybblå, mens den ne­der­ste del er mør­ke­grå med en blå­lig to­ning. Kom­bi­ne­ret med et par arm­var­me­re sør­ger trøj­en for, at man for­bli­ver varm og tør på over­krop­pen.

Blue/grey Winter Jer­sey er kon­stru­e­ret i et kro­p­snært bo­dy­fit, og den har rag­la­nær­mer, der går næ­sten ned til al­bu­er­ne. I ud­form­nin­gen af trø­jens snit er der ta­get hen­syn til den ae­ro­dy­na­mi­ske kø­re­stil­ling, som gi­ver fart på cyk­len.

Trøj­en har en 4 cm høj kra­ve be­stå­en­de af et dob­belt lag stof, der gi­ver ek­stra god be­skyt­tel­se af hal­sen. Fron­ten, der skal bry­de den kol­de vind, er la­vet af den tyk­ke ud­ga­ve af Tem­pe­st, og den har en sort lyn­lås, som lø­ber fra top til bund. Ne­derst har trøj­en en bred og ind­sy­et ela­stik, der går he­le vej­en rundt og sør­ger for, at trøj­en sid­der ind til krop­pen og bli­ver på plads.

Bag­på er der tre åb­ne let til­gæn­ge­li­ge og 17 cm dy­be lom­mer med ela­stik i øver­ste kant. Lom­mer­ne er sy­et i et nær­mest ok­ker­far­vet styk­ke Tem­pe­st, som far­ve­mæs­sigt gi­ver en varm kon­trast til re­sten af trøj­en.

Twel­ve.sixte­en an­be­fa­ler, at Blue/grey Winter Jer­sey bru­ges sam­men med de­res mør­ke­grå Winter Bibs­horts, da dis­se to tek­nisk avan­ce­re­de styk­ker cy­kel­be­klæd­ning er de­sig­net som et sæt, hvor bå­de ma­te­ri­a­le, de­sign og funk­tion mat­cher.

GREY WINTER BIBS­HORTS

Dis­se kor­te, mør­ke­grå cy­kel­buk­ser er med se­ler og har et uni­sex sæ­de­ind­læg, der kal­des Smoo­th Uni. Det er blødt og be­ha­ge­ligt at kø­re med, og de fla­de sy­nin­ger langs sæ­dets kant ge­ne­rer ik­ke. Smoo­th Uni er la­vet til at kla­re de rig­tig lan­ge da­ge i sad­len, og dets prisvin­den­de kva­li­tet er helt i top.

I øv­rigt er Grey Winter Bibs­horts op­byg­get af 10 form­skår­ne pa­ne­ler, der er sy­et sam­men med fla­de søm­me, som sør­ger for, at buk­ser­ne har en flek­si­bel pas­form, så man kan va­ri­e­re kø­re­stil­lin­gen.

De ne­der­ste 7 cm af buk­se­be­ne­ne er ela­sti­ske man­chet­ter, der har en gum­mi­e­ret in­der­si­de, som med­vir­ker til, at buk­ser­ne bli­ver sid­den­de, hvor de skal. Dis­se man­chet­ter fun­ge­rer fint sam­men med de lø­se ben, da de for­de­ler tryk­ket over en stør­re fla­de end en smal ela­stik.

BLA­CK/GREY WINTER GILET

Den­ne mør­ke­grå og sor­te vest er be­reg­net til at bli­ve brugt uden på cy­kel­trøj­en for at øge tø­jets an­ven­del­ses­om­rå­de i de kol­de pe­ri­o­der.

Tem­pe­st er det en­gel­ske ord for en vold­som storm med regn, hagl og sne.

Ve­sten er frem­stil­let af to for­skel­li­ge ty­per Tem­pe­st: Fron­ten, der har lyn­lås he­le vej­en ned, er af et mid­delsvært tekstil, som kan kla­re det me­ste vind og væ­de, mens bag­si­den er en lidt let­te­re og me­re ånd­bar ud­ga­ve af Tem­pe­st.

Winter Gilet er ud­sty­ret med en 5 cm høj og tæt­sid­den­de kra­ve, som med si­ne to lag stof be­skyt­ter hal­sen mod vind og kul­de. Ne­derst på ryg­gen er der tre åb­ne og let til­gæn­ge­li­ge lom­mer med ela­stik i åb­nin­gen.

GREY ARM & LEG WARMERS

Dis­se lø­se arm- og ben­var­me­re er mør­ke­grå, så de mat­cher re­sten af Tem­pe­st-kol­lek­tio­nen. Beg­ge slags var­me­re er vig­ti­ge for, at man på lan­de­vej­en kan kla­re de lu­ne­ful­de og om­skif­te­li­ge vej­r­for­hold, som vi her i lan­det er for­sy­net med.

Bå­de arm- og ben­var­mer­ne er for­oven ud­sty­ret med bre­de ela­stik­bånd, der på in­der­si­den har en mang­fol­dig­hed af dup­per i si­li­ko­ne, der skal sik­re, at var­mer­ne bli­ver sid­den­de på de­res plads. Beg­ge har for­ne­den få­et på­sy­et et smalt styk­ke ela­stisk tekstil, som sør­ger for, at de sid­der til ved hånd­led og an­k­ler.

TEM­PE­ST-SÆTTETS DE­SIGN

Bri­an Holms far­ve­sæt­ning af Tem­pe­st-kol­lek­tio­nen er ud­talt blå og grå - ik­ke helt som him­len på Svan­tes lyk­ke­lig­ste dag, men i hvert fald et par kulø­rer, vi har væn­net os til at le­ve med på dis­se nord­li­ge bred­degra­der. Og det er mør­ke og bræk­ke­de far­ver, der hø­rer til i spek­t­rets kol­de del – alt­så ik­ke re­ne og kla­re kulø­rer, som tid­li­ge­re var al­min­de­li­ge på me­get cy­keltøj. På den led fal­der kol­lek­tio­nens de­sign i hak med den nye og in­ter­es­san­te trend, der blev sat i gang af en­gel­ske Rap­ha.

Det­te cy­keltøjs far­ve­sæt­ning er ned­dæm­pet og stil­fuldt. Hos Twel­ve. Sixte­en und­går man det ti­vo­li­se­re­de, som el­lers har præ­get me­get cy­keltøj. Men om de­sig­net helt le­ver op til den syn­lig­hed, der har be­tyd­ning, når man cyk­ler i dår­ligt vejr, er vel et spørgs­mål. Dog er ryg­lom­mer­nes lidt køli­ge ok­ker sand­syn­lig­vis brugt for at imø­de­kom­me be­ho­vet for, at man bli­ver set af de an­dre tra­fi­kan­ter.

PÅ LAN­DE­VEJ­EN MED TWEL­VE.SIXTE­EN TEM­PE­ST

Da jeg modt­og Tem­pe­st-kol­lek­tio­nen i marts, så jeg frem til en lang pe­ri­o­de med go­de mu­lig­he­der for at te­ste det­te cy­keltøjs vej­r­be­skyt­ten­de kva­li­te­ter, for som jeg den­gang tænk­te: Uan­set hvad der står på ka­len­de­ren, så har vi for det me­ste novem­ber­vejr i Dan­mark. Som al­le nu ved, holdt min an­ta­gel­se ik­ke i år, men jeg fik dog kørt om­kring en halv snes tu­re med de for­skel­li­ge de­le af Tem­pe­st.

Winter Gilet er ud­sty­ret med en 5 cm høj og tæt­sid­den­de kra­ve, som med si­ne to lag stof be­skyt­ter hal­sen mod vind og kul­de.

Mi­ne er­fa­rin­ger med det­te cy­keltøj hand­ler så­le­des ho­ved­sa­ge­lig om cyk­ling i for­å­ret, for kom­mer tem­pe­ra­tu­ren op over 15 gra­der, er det for varmt med Tem­pe­st. På lan­de­vej­en op­le­ve­de jeg, at det kro­p­snæ­re Tem­pe­st-sæt har sit op­ti­ma­le an­ven­del­ses­om­rå­de i de to mel­lem­pe­ri­o­der, for­år og ef­ter­år, hvor virk­nin­gen af, at det blæ­ser og reg­ner, ik­ke er så slem, som når tem­pe­ra­tu­rer­ne er helt ne­de ved fryse­punk­tet.

VASKEANVISNINGEN

Hvad an­går vaskeanvisningen, så har jeg set stort på, at pro­du­cen­ten an­be­fa­ler hånd­vask. Jeg sy­nes li­vet er for kort til, at jeg vil bru­ge tid på at va­ske mit be­skid­te cy­keltøj i hån­den. Kan det ik­ke kla­re en skån­som ma­skin­vask – pro­gram­met ”dag­lig vask” på 30 gra­der og en cen­tri­fu­gering på 800 om­drej­nin­ger - så dur det ik­ke til mig.

Og mi­ne fler­åri­ge er­fa­rin­ger med at ma­skin­va­ske an­dre de­le af Bi­o­ra­cers pro­duk­tion, hvor hånd­vask og­så er an­be­fa­let, har væ­ret po­si­ti­ve: Bi­o­ra­cers cy­keltøj kan kla­re ma­skin­vask, selv om jeg da ger­ne med­gi­ver, at det sik­kert hav­de bed­re af at bli­ve va­sket i hån­den.

KON­KLU­SION

For mig at se ud­fyl­der Twel­ve.sixte­en Tem­pe­st et klart be­hov, når vi cyk­ler på de dan­ske lan­de­ve­je det me­ste af året. Og ve­sten er et godt sup­ple­ment til de fi­re an­dre de­le. Den øger tø­jets an­ven­de­lig­hed be­ty­de­ligt. Twel­ve.sixte­en Tem­pe­st er cy­keltøj, som kan bru­ges en stor del af ti­den, når vo­res vejr vi­ser tæn­der. Og det gi­ver et par ek­stra plus­ser, at tø­jet har et en­kelt og af­dæm­pet de­sign samt en god fi­nish.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.