Det er så koldt der­u­de - om hjemmetrænere, indoor cycling og styrketræning

In­spira­tion til for­skel­li­ge kom­bi­na­tio­ner af in­den­dørs vin­ter­træ­ning med hjemmetrænere, spin­ning og styrketræning

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST: Ole Mad­sen

Hvert år, når sæ­so­nen går på hæld og som­mer­cyk­len bli­ver hængt op, frem­kal­der det min­der om dej­li­ge op­le­vel­ser i ind- og ud­land.

Jeg sid­der al­tid med fø­lel­sen af, at vin­te­r­ens træ­ning skal bli­ve langt bed­re og me­re plan­lagt end sid­ste år, så sæ­son­star­ten bli­ver bed­re end den ple­jer at væ­re.

Ud­bud­det af træ­nings­mu­lig­he­der er i de se­ne­re år vok­set vold­somt, og tek­no­lo­gi­ens ver­den har skabt mu­lig­he­der, som man for år til­ba­ge be­trag­te­de som ren fan­ta­si.

Nu kan vi al­le sid­de der­hjem­me på hjem­me­træ­ne­ren og cyk­le med hin­an­den via in­ter­net­tet, og skul­le vi ha­ve lyst til at cyk­le en af som­me­rens bjer­g­ru­ter el­ler en eta­pe fra et kendt cy­kel­løb, skal vi ba­re log­ge på og væl­ge i me­nu­en.

Ik­ke ale­ne kan vi sid­de og la­de os un­der­hol­de, imens vi sve­der, nej - vi kan og­så del­ta­ge i tur­ne­rin­ger, for­skel­li­ge løb og med den stør­ste grad af realisme kø­re i mod vo­res art­s­fæl­ler. Vi har fak­tisk et lands­hold i Bkool.

Jeg vil prø­ve at be­skri­ve for­skel­li­ge ty­per af hjemmetrænere i for­skel­li­ge pris­ni­veau­er. De mest kend­te mær­ker på det dan­ske mar­ked er: Bkool, Wa­hoo, Ta­cx, Eli­te og Ki­ne­tic. Al­le dis­se pro­du­cen­ter har go­de bud på, hvor­dan en hjem­me­træ­ner skal væ­re op­byg­get, hvor­dan den må­ler da­ta og på hvil­ke in­ter­net­p­lat­for­me, den kan ar­bej­de. De to bedst kend­te plat­for­me er Bkool og Zwift. Du har to valg­mu­lig­he­der. En­ten kan du væl­ge en pris­bil­lig løs­ning med en hjem­me­træ­ner, hvor du sæt­ter he­le cyk­len op på træ­ne­ren og kø­rer på cyk­lens bag­hjul. Den kø­rer så imod en rul­le, som må­ler di­ne da­ta og sør­ger for mod­stan­den.

Den­ne ty­pe af hjem­me­træ­ner er som sagt bil­lig og til­gæn­ge­lig for langt de fle­ste. Den vir­ker per­fekt og op­fyl­der kra­ve­ne, man kan stil­le til én så­dan. Pris­ni­veau­et er om­kring 3.000 kr. for de fle­ste mo­del­ler.

Den lidt me­re kræs­ne mo­tio­nist el­ler eli­te­ryt­ter væl­ger of­te en hjem­me­træ­ner, hvor man ta­ger bag­hju­let af cyk­len og kø­rer di­rek­te på en krans, som sid­der på sel­ve træ­ne­ren. Det gi­ver en langt bed­re for­nem­mel­se i kraf­tover­fø­rel­sen, og sel­ve watt-må­lin­gen er me­get me­re præ­cis. >

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.