Her må man ger­ne kal­de kvin­der for ’ Tø­ser’!.. . . .

Flere og flere kvin­der kø­rer på MTB ved si­den af de­res tu­re på lan­de­vej­en, og flere klub­ber la­ver de­ci­de­re­de hold for hunkøn. Tri­ne cyk­ler hver uge på hol­det ’ Tors­dags Tø­ser’, og in­ter­es­sen er over­væl­den­de stor.

Cykel-Motion Danmark - - Indhold -

Det er of­test mænd, man ser i sko­ven, på sti­er­ne og på spo­re­ne på MTB, men flere og flere kvin­der fin­der nu vej der­ud. Man­ge af dem vil fak­tisk helst kø­re sam­men, og en af dem, der ny­der at kø­re med flere li­ge-køn­ne­de, er Tri­ne Juul Chri­sten­sen. Hun fandt sam­men med to an­dre pi­ger og kon­tak­te­de for­man­den i den lo­ka­le for­e­ning i Sol­b­jerg IF MTB i Østjyl­land. Sam­men fik de hur­tigt ban­ket de­res eget hold op: ’Tors­dags Tø­ser’.

”Alt­så! – vi var kun tre til at star­te med, men vi hør­te om rig­tigt man­ge, der var in­ter­es­se­re­de, og så ka­ste­de vi os ud i det. Vi la­ve­de så en lidt drilsk vi­deo, der gik ud på, at fy­re­ne lug­te­de og hav­de dår­lig hu­mor, og så­dan skul­le det ik­ke væ­re hos os pi­ger. Og så kom der man­ge! Jeg tror fak­tisk, at vi lug­ter lidt bed­re, men hu­moren er nok li­ge så dår­lig, men på en kvin­de­ag­tig må­de,” si­ger hun og gri­ner.

En an­den iagt­ta­gel­se er, at kvin­der of­te ger­ne vil fø­le sig lidt me­re sik­re, før de ka­ster sig ud i pro­jek­ter. ”Hos os går vi me­get op i sik­ker­hed og tek­nik. Vi klæ­der de nye godt på, så de er tryg­ge. Først når de er helt klar, kø­rer vi ind i sko­ven, og der får de og­så at vi­de, at de skal hu­ske at kø­re ef­ter ev­ne,” si­ger 34-åri­ge Tri­ne, der for­u­den et fuld­tids­ar­bej­de og­så har en cy­kel-tos­set mand og to børn.

FLERE KVINDEHOLD PÅ VEJ

Hos or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bag de dan­ske cy­kel­klub­ber, Dan­marks Cyk­le Uni­on og DGI, har man og­så re­gi­stre­ret den øge­de ef­ter­spørgsel ef­ter kvindehold på bå­de lan­de­vej­en og på MTB. Og det un­der­støt­ter man her i ef­ter­å­ret med en kampag­ne for at få flere kvin­der til at cyk­le.

”Vi vil ger­ne hjæl­pe de klub­ber, der har lyst til at star­te et nyt kvindehold. Som vi hø­rer i Tri­nes ek­sem­pel, skal der få nøg­le­per­so­ner til for at få det op at stå. Hvis der ba­re er to-tre kvin­der, der har lyst til at star­te det her op i den lo­ka­le klub, op­står der hur­tigt et fan­ta­stisk træ­nings­fæl­les­skab og sam­men­hold. Om kvin­der­ne duf­ter bed­re? Det har jeg egent­lig al­drig tænkt over, men jeg kan se, at de smi­ler mindst li­ge så bredt til træ­ning som mæn­de­ne,” si­ger Sig­ne Strand­vig, der er pro­gram­le­der på Be­væg dig for li­vet – Cyk­ling, som er det sam­ar­bej­de mel­lem DCU og DGI, der ar­bej­der for at få flere dan­ske­re ud på de to­hju­le­de i lan­dets klub­ber.

Hvis du vil vi­de me­re el­ler fin­de et kvindehold nær dig, så kan du læ­se me­get me­re på www.be­va­eg­dig­for­li­vet.dk/cyk­ling.

’Tors­dags Tø­ser’ fra Sol­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.