P3-pro­fi­ler vil gø­re po­dcasts pro­fi­tab­le

Der er et hul i po­dcast-mar­ke­det og rig mu­lig­hed for at tje­ne pen­ge. Det me­ner kvin­der­ne bag den nystar­te­de virk­som­hed Pod­land

Dagbladet Børsen - - VIRKSOMHEDER - Af Sig­ne Hvas

Mar­ke­det for Po­dcasts i Dan­mark er ha­stigt vok­sen­de, og dan­sker­ne ta­ger i hø­je­re grad kon­cep­tet til sig. Et spørgs­mål, der dog kon­stant mel­der sig i den for­bin­del­se, er det klas­si­ske: Hvor­dan tje­ner man så pen­ge på det?

“Der er et ka­em­pe hul i mar­ke­det,” forta­el­ler Cat­hri­ne Wi­du­nok Wi­ch­mand, der er medstif­ter af virk­som­he­den Pod­land og tid­li­ge­re va­ert på P3. I sam­ar­bej­de med medstif­ter Char­lot­te Rønn Dons vil hun for­sø­ge at kna­ek­ke ko­den og gø­re de on­li­ne ra­dioud­sen­del­ser til en for­ret­ning.

Si­den for­å­ret har hun ar­bej­det fuld­tids med sin blog Ro­ck­pa­per­dres­ses, og ne­top for­ret­nings­mo­del­len fra blog­ver­de­nen har in­spi­re­ret til Pod­land, hvor kon­cep­tet er at hja­el­pe med at ska­be kom­merci­el­le part­ner­ska­ber mel­lem brands og po­dca­ste­re, li­ge­som man ken­der det fra blogs, In­s­ta­gram og Youtu­be.

Der­u­d­over til­by­der Pod­land pro­fes­sio­nel spar­ring og hja­el­per med at la­eg­ge stra­te­gi­er. Pod­land ta­ger 20 pct. af ind­tje­nin­gen og re­sten går til po­dca­ste­ren. Pri­ser­ne hos Pod­land er ud­reg­net med in­spira­tion fra blog­ver­de­nen samt med ske­len til det ame­ri­kan­ske mar­ked, der er langt me­re ud­vik­let end det dan­ske.

I USA er po­dcasts en del af man­ge virk­som­he­ders mar­ke­tings­bud­get, og der bru­ges sig­ni­fi­kan­te be­løb på po­dcast­mar­ke­ting år­ligt. Iføl­ge Sta­ti­s­ta.com for­ven­tes be­lø­bet at ram­me 256 mio. dol­lar (1,6 mia. kr.) i 2018. I 2015 lød be­lø­bet på 133 mio. dol­lar (854 mio. kr.). “Po­dcast-ver­de­nen her­hjem­me er sta­dig uud­for­sket. Det er få forundt at få en sponsor i ryg­gen, og det er ty­pisk nog­le, der har brugt sto­re me­die­kon­cer­ners hy­pe­ma­ski­ne, så­som DR, TV2 el­ler Ra­dio24­syv. Det er dem, der i for­vej­en har et stort brand el­ler pen­ge i ryg­gen,” si­ger Cat­hri­ne Wi­du­nok Wi­ch­mand.

Det var hen­de, der fik idéen til Pod­land, og ef­ter tre må­ne­der hev hun Char­lot­te Rønn Dons med om­bord

“Jeg syn­tes med det sam­me, at det var en god idé,” forta­el­ler Char­lot­te Rønn Dons, der sta­dig ar­bej­der på P3. I ok­to­ber i år fand­tes der 1920 dansk­spro­ge­de po­dcasts iføl­ge Podcast­stats.dk. An­tal­let af ugent­li­ge lyt­te­re har va­e­ret sti­gen­de gen­nem en år­ra­ek­ke, og fra 2012 til 2016 steg pro­cent­de­len fra 5 pct. til 9 pct.

“Folk er ved at for­stå po­dcasts, og at det er en stør­rel­se, man ik­ke kan kom­me uden om. Kom­merci­elt er det sta­dig me­get uud­for­sket. Her er en mu­lig­hed for at va­e­re med til at sa­et­te stan­dar­den i for­hold til bl.a. pri­ser,” si­ger Cat­hri­ne Wi­du­nok Wi­ch­mand.

Vil tra­ek­ke på er­fa­ring

Sam­men­lagt har de to kvin­der 11 års er­fa­ring fra ra­diover­de­nen at tra­ek­ke på. Cat­hri­ne Wi­du­nok Wi­ch­mand som va­ert og Char­lot­te Rønn Dons som pro­du­cer og event­ko­or­di­na­tor. Med er­fa­rin­gen og en pas­sion for po­dcasts vil de to gu­i­de og vej­le­de de­res kun­der, for det er de­res suc­ces, der skal ska­be virk­som­he­dens suc­ces.

“Vi kom­mer til at tje­ne pen­ge, når vo­res po­dca­ste­re tje­ner pen­ge,” si­ger Cat­hri­ne Wi­du­nok Wi­ch­mand, der sup­ple­res af Char­lot­te Rønn Dons:

“Vo­res suc­ceskri­te­rie er, at vo­res po­dca­ste­re kan le­ve af at la­ve po­dcasts. Vo­res målsa­et­ning er me­re på de­res veg­ne. Vi vil gø­re vo­res po­dca­ste­re bed­re, skar­pe­re og dyg­ti­ge­re.”

Hun un­der­stre­ger, at de sta­dig har sto­re am­bi­tio­ner for Pod­land, hvor man ik­ke be­hø­ver at va­e­re etab­le­ret el­ler kendt for at kom­me med.

“Man be­hø­ver ik­ke ha­ve 100.000 lyt­te­re i ryg­gen, men hvis vi for­nem­mer, at man har et ge­ni­alt kon­cept og er en kom­pe­tent va­ert, en us­le­ben di­a­mant, så ta­ger vi et mø­de,” si­ger Cat­hri­ne Wi­du­nok Wi­ch­mand.

Pod­land er fi­nan­si­e­ret af stif­ter­ne selv, der til­sam­men har lagt 100.000 kr. i sel­ska­bet.

“Vi har smidt alt i fra egen lom­me. Vi har in­gen in­ve­sto­rer,” forta­el­ler Cat­hri­ne Wi­du­nok Wi­ch­mand.

For hen­de og Char­lot­te Rønn Dons er det es­sen­ti­elt at få skabt de helt rig­ti­ge part­ner­ska­ber.

“Det er vig­tigt, at det kom­merci­el­le sam­ar­bej­de er gi­ven­de for at be­hol­de tro­va­er­dig­he­den. Drøm­mes­ce­na­ri­et er, at den sponsor og den po­dca­ster vi sa­et­ter sam­men, sy­nes hin­an­den er det fe­de­ste i ver­den og er stol­te af hin­an­den,” si­ger Char­lot­te Rønn Dons.

Ind­til vi­de­re har Pod­land fle­re Po­dca­ste­re i fol­den, her­i­blandt Fri­es Be­fo­re Guys og Dår­lig­dom­mer­ne.

Cat­hri­ne Wi­du­nok Wi­ch­mand (fo­to) har stif­tet Pod­land sam­men med Char­lot­te Rønn Dons. Pr-fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.