Re­vol­ver­man­den Wild Bill

Med si­ne mester­li­ge skud blev Wild Bill en le­gen­da­risk re­vol­ver­mand i Det Vil­de Ve­sten.

Det Vilde Vesten Junior - - Indhold -

WILD BILL

STIK­KER AF

Som 18-åring stik­ker Wild Bill af. Han op­ta­ges i fri­stats­hæ­ren, mø­der Buf­fa­lo Bill og be­gyn­der sit even­tyr­li­ge liv.

1855

Man­ge af Wild Bill Hi­ck­oks even­tyr er ble­vet over­dre­vet -bå­de af ham selv og af an­dre. Men han er sta­dig en af de mest spæn­den­de per­so­ner i Det Vil­de Ve­sten. Wild Bill var sol­dat, spion, she­rif, spil­ler og sku­e­spil­ler. Avi­ser­ne for­tal­te om hans even­tyr og gjor­de ham til en helt.

Bli­ver en god skyt­te

Wild Bill blev født som Ja­mes But­ler Hi­ck­ok den 27. maj 1837. Hans for­æl­dre var med i en grup­pe, der smug­le­de sla­ver nord­på. Det var far­ligt.

En­gang blev han og hans far ja­get af po­li­ti­et. De be­gynd­te at sky­de, men Wild Bill blev ik­ke ban­ge. I ste­det be­gynd­te han at øve sig. Han blev rig­tig god!

Kendt fra avi­sen

Wild Bill var kusk i hæ­ren, da bor­ger­kri­gen brød ud i 1861. Her ind­traf en hæn­del­se, der kom til at spil­le en stor rol­le i myten om Wild Bill: Mc­can­les mas­sa­kren. Wild Bill var på sam­me sted som ban­dit­ten David Mc­can­les og hans ban­de, som be­gynd­te at sky­de. Wild Bill skød Mc­can­les og der­ef­ter fem an­dre fra ban­den. Det var en ut­ro­lig præ­sta­tion, i hvert fald som det blev for­talt i avi­sen i fe­bru­ar 1867. Læ­se­re kun­ne li­de dra­ma. Wild Bill dræbte sand­syn­lig­vis kun én, men så hav­de hi­sto­ri­en ik­ke væ­ret så god...

Den før­ste du­el

Den 21. juli 1865 stil­le­de Wild Bill op til en du­el med Da­vis Tutt. Vi ved ik­ke, hvor­for de du­el­le­re­de, men må­ske var de ble­vet ue­ni­ge om kvin­der, kort­spil el­ler an­det.

Den, der var hur­tigst på aftræk­ke­ren, vil­le vin­de. Det var før­ste gang, en så­dan du­el fandt sted, og ryg­tet spred­te sig. Wild Bill trak først, men ven­te­de på, at Tutt skul­le sky­de. Tutt skød ... og mis­se­de. Så skød Wild Bill stil­le og ro­ligt mod­stan­de­ren. Nu skrev avi­sen, at han hav­de dræbt “hund­red­vis”. Selv­om det ik­ke var sandt, blev Wild Bill be­rømt.

Li­stig she­rif

Da Wild Bill var she­rif i Kansas, dræbte han to mænd. En af dem var den be­ru­se­de Bill Mul­vey, der tra­ske­de gen­nem by­en. Han skød mod spej­le og spi­ri­tus­fla­sker og skreg, at han var kom­met for at dræ­be Wild Bill. Da Wild Bill kom ud, hæ­ve­de Mul­vey sin rif­fel. Wild Bill råb­te og sig­na­le­re­de med hån­den, at no­gen be­fandt sig bag ful­de­rik­ken. Mul­vey vend­te sig om for at se, hvem han hav­de bag sig - og så skød Wild Bill ham.

Med Buf­fa­lo Bill

I 1873 sam­ar­bej­de­de Wild Bill med sin gam­le ven Buf­fa­lo Bill, der til­bød ham et rol­le på sit te­a­ter. Wild Bill tak­ke­de ja, men kun­ne ik­ke li­de det. Han gem­te sig of­te i kulis­ser­ne.

Slut med sky­de­ri­et

Wild Bill be­gynd­te at spil­le kort, og det lyk­ke­des ham at tje­ne pen­ge på det. I 1876 fik han den dår­li­ge nyhed, at han hav­de øje­syg­dom­men grøn stær. Der­ef­ter var hans tid som en mester­skyt­te for­bi - i en al­der af kun 39 år.

Bal­la­de ved po­ker­bor­det

Da Wild Bill spil­le­de kort på en sa­lon, sad Ja­ck Mc­call ved sam­me bord. Mc­call var fuld og tab­te en mas­se pen­ge. Wild Bill skød mod

” Wild Bill dræbte sand­syn­lig­vis kun én, men så hav­de hi­sto­ri­en ik­ke væ­ret så god ...”

Wild Bill var be­rømt i Det Vil­de Ve­sten. Mæn­de­ne fryg­te­de hans sky­de­fær­dig­he­der, og kvin­der­ne kun­ne li­de hans ud­se­en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.