Jag­ten på bø­f­ler

For in­di­a­ner­ne var bø­f­ler­ne livsvig­ti­ge. De glem­te al­drig, at de hvi­de næ­sten ud­ryd­de­de dem.

Det Vilde Vesten Junior - - Indhold -

Der er ik­ke man­ge dyr, der sym­bo­li­se­rer Det Vil­de Ve­sten som den im­po­ne­ren­de bøf­fel. In­di­a­ner­ne ja­ge­de bø­f­ler­ne for at få mad, men i 1800- tal­let blev de næ­sten ud­ryd­det af hvi­de, der ja­ge­de mest for for­nø­jel­sens skyld.

Let­te at ja­ge

Læ­der og kød fra bøf­fel var vær­di­fuldt. Bø­f­ler­ne var let­te at ja­ge. Hvis en bøf­fel blev skudt, sam­le­des an­dre bø­f­ler om­kring den. På den­ne må­de kun­ne jæ­ger­ne nemt ram­me he­le flok­ke med de ef­fek­ti­ve ri­f­ler.

Kun for sjov

De, der ja­ge­de for sjov, ef­ter­lod de dø­de dyr på jor­den. Nog­le gan­ge skød tog­pas­sa­ge­rer bø­f­ler fra ta­get. Det var po­pu­lært på ke­de­li­ge to­g­rej­ser. Da bø­f­ler­ne blev fær­re, steg kon­flik­ten mel­lem ny­byg­ger­ne og in­di­a­ner­ne. Det før­te til kam­pe. In­di­a­ner­ne an­greb jæ­ger­nes lej­re for at hæv­ne og så gjor­de jæ­ger­ne gen­gæld. Høv­ding Sit­ting Bull sag­de: “For kun syv år si­den blev vi lo­vet evig ad­gang til det land, hvor bø­f­ler­ne græs­ser. Nu ta­ger de vo­res land fra os. “

Beskidt tak­tik

Man vil­le tvin­ge in­di­a­ner­ne til at le­ve i re­ser­va­ter. De til­hør­te den ame­ri­kan­ske re­ge­ring og var of­te ubru­ge­li­ge. Der var sjæl­dent bø­f­ler at ja­ge, men in­di­a­ner­ne hav­de brug for dy­re­ne for at over­le­ve. Re­ge­rin­gen vid­ste, at in­di­a­ner­ne var

af­hæn­gi­ge af dy­re­ne. Jo fær­re bøf­fer, de­sto svæ­re­re fik in­di­a­ner­ne det. Bøf­fel­j­ag­ten blev brugt som et mi­li­tært vå­ben, og må­let var at udsu­l­te in­di­a­ner­ne og få dem til at gi­ve op. Det var en beskidt tak­tik, men det fun­ge­re­de.

Næ­sten ud­ryd­det

Ved slut­nin­gen af 1800- tal­let var der kun få hund­re­de bø­f­ler til­ba­ge. De er hel­ler ik­ke al­min­de­li­ge i dag, men er dog ik­ke ud­ryd­nings­tru­et. Nog­le små grup­per kan ses strej­fe om på præ­ri­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.