Leg­en­den Davy Cro­ck­ett

Var Davy Cro­ck­ett vir­ke­lig vild­mar­kens kon­ge? Må­ske ik­ke, men al­li­ge­vel blev han en le­gen­de.

Det Vilde Vesten Junior - - Indhold -

David “Davy” Cro­ck­ett le­ve­de et be­gi­ven­heds­rigt liv. Han var jæ­ger og vej­vi­ser i vild­mar­ken, po­li­ti­ker og sol­dat. Men hans be­røm­mel­se kom­mer ik­ke kun af, hvad han præ­ste­re­de. Han var en far­ve­rig per­son og for­tal­te ger­ne rø­ver­hi­sto­ri­er om sig selv. Det gjor­de ham til en le­ven­de le­gen­de.

Læng­tes ef­ter even­tyr

Davy blev født i 1786 i da­gens Ten­nes­see. Han be­gynd­te at ar­bej­de i en al­der af 12 år. Hans før­ste job var som cow­boy, og se­ne­re blev han hat­te­ma­ger. Han var og­så en bjør­ne­jæ­ger og solg­te kød til de ny­byg­ger­ne i nær­he­den. Han gif­te­de sig og fik man­ge børn. I 1813 var længs­len ef­ter nye even­tyr så stær­ke, at han for­lod fa­mi­li­en for at del­ta­ge i kri­gen mod cre­e­ker­ne. Han ar­bej­de­de som spej­der og delt­og ik­ke i nog­le af de sto­re kam­pe.

Dom­mer og po­li­ti­ker

Davy vend­te til­ba­ge til sin gård og blev dom­mer i 1817. Han hav­de al­drig læst en lov­bog, men på grund af hans sun­de for­nuft respek­te­re­de al­le hans be­slut­nin­ger. Han stil­le­de op til val­get i Ten­nes­see, hvor han fik for­del af at for­tæl­le si­ne hi­sto­ri­er. På valg­mø­der im­po­ne­re­de han til­hø­rer­ne, nog­le gan­ge på en lidt fi­nur­lig må­de. Det si­ges, at han en­gang in­vi­te­re­de al­le til en bar, så de ik­ke kun­ne hø­re den næ­ste ta­ler.

Davy bli­ver be­rømt

Davy Cro­ck­ett blev po­pu­lær. Han valg­tes til USAS kon­gres i 1827. Den uud­dan­ne­de mand fra vild­mar­ken skil­te sig ud fra snob­ber­ne i Was­hin­g­ton.

I 1831 blev der spil­let et te­a­ter­styk­ke i New York. Ho­ved­per­so­nen var en ka­ri­ka­tur af Davy Cro­ck­ett, men i ste­det for at bli­ve sur syn­tes Cro­ck­ett godt om den sjove fi­gur. Nu blev myter­ne om Davy man­ge, og det var for ek­sem­pel styk­kets ho­ved­per­son, der bar en hue af va­skeb­jør­ne­skind - ik­ke Davy. Al­li­ge­vel le­ver det­te bil­le­de af ham sta­dig i dag.

Ut­ro­li­ge hi­sto­ri­er

Davy Cro­ck­ett for­tal­te rø­ver­hi­sto­ri­er, som in­gen tro­e­de på. Han sag­de, at han hav­de sej­let på en al­liga­tor ved Ni­a­ga­ra-vand­fal­det. Han for­tal­te og­så, at han hav­de re­det på et lyn og brækket en ko­mets ha­le. Han hav­de tændt sin pi­be med so­lens strå­ler.

Po­li­ti­ske fjen­der

Selv­om han var så be­rømt, var han ik­ke po­pu­lær blandt de an­dre po­li­ti­ke­re. Han gik si­ne eg­ne ve­je og mod­sat­te sig loven om tvangs­flyt­ning af in­di­a­ner­ne. Det kun­ne hans par­ti­kam­me­ra­ter ik­ke li­de.

Cro­ck­ett blev en­de­lig be­sej­ret ved val­get i 1835. Hans kar­ri­e­re var for­bi, og han var blan­ket af. Nye mu­lig­he­der ven­te­de ham i mod vest. I Te­xas var der sto­re lan­d­om­rå­der, som al­le kun­ne sat­se på.

Davy bli­ver sol­dat

Da Davy var kom­met til Te­xas, var kri­gen mod Me­xi­co ved at bry­de ud. Cro­ck­ett svor tro­skab til Te­xas-re­ge­rin­gen. Han var med ved mis­sions­sta­tio­nen Ala­mo,

BLÆNDENDE SMIL

Davy hæv­de­de, at hans smil var så blændende, at det kun­ne be­dø­ve en va­skeb­jørn, så han ik­ke be­hø­ve­de at sky­de den.

som blev be­lej­ret og be­skudt i 13 da­ge, ind­til Me­xi­ca­ner­ne storme­de den. Al­le dø­de og Davy Cro­ck­ett var et af of­re­ne.

Han le­ver vi­de­re

Men Cro­ck­ett le­ver sta­dig. Hans liv er ble­vet gen­skabt på film, der fin­des le­ge­tøj med Cro­ck­ett-mo­ti­ver og hans hue af va­skeb­jør­ne­skind kan kø­bes den dag i dag.

Me­re end 180 år ef­ter Davy Cro­ck­etts død hu­sker vi leg­en­den bed­re end den vir­ke­li­ge Davy. Han vil­le helt sik­kert kun­ne li­de det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.