Den tragi­ske dag ved Wo­un­ded Knee

Et en­kelt skud blev star­ten på en gru­som be­gi­ven­hed.

Det Vilde Vesten Junior - - Indhold -

Vin­te­r­en 1890 var hård for in­di­a­ner­ne Bø­f­ler­ne var nær­mest ud­dø­de og det op­rin­de­li­ge folk var ble­vet tvun­get til re­ser­va­ter­ne. Bø­f­ler­ne var Buf­fa­lo­en. Kun gu­der­ne kun­ne hjæl­pe, men­te in­di­a­ner­ne.

In­di­a­ner­nes frel­ser

Hå­bet om gud­dom­me­lig ind­gri­ben var net­op hvad den ån­de­li­ge be­væ­gel­se Wo­vo­ka byg­ge­de på. Le­de­ren for­kynd­te sig som in­di­a­ner­nes frel­ser. Han sag­de, at hvis de stop­pe­de med at fø­je den hvi­de mand, så vil­le de dø­de genop­stå og præ­ri­en bli­ve de­res igen. Wo­vo­ka op­for­dre­de sit folk til at dan­se ån­de­dan­sen, en lang­som dans til en en­kelt trom­me. Nog­le dan­se­re bar tøj med bil­le­der af hel­li­ge dyr. De tro­e­de, at skjor­ter­ne vil­le be­skyt­te dem mod den hvi­de mands vå­ben.

Ån­de­dans og frygt

Wo­vo­ka fik fle­re til­hæn­ge­re. Den mysti­ske ån­de­dans skræm­te de hvi­de. Et te­le­gram lød:“in­di­a­ne­re dan­ser i sne­en som ga­le. Vi har brug for be­skyt­tel­se, og vi skal ha­ve den nu. In­di­a­ner­nes le­de­re skal til­ba­ge­hol­des, ind­til alt er ro­ligt”.

Sit­ting Bull dræ­bes

Den ame­ri­kan­ske hær øn­ske­de at stop­pe ån­de­dan­sen før det kom til op­rør. Sit­ting Bull var med ved sej­ren ved Litt­le Big­horn og respek­te­ret blandt siouxer­ne. Man var ban­ge for, at den mæg­ti­ge høv­ding vil­le gi­ve ån­de­dan­sen sin støt­te, så han skul­le fængs­les.

Den 15. de­cem­ber 1890 kom over 40 po­li­ti­be­tjen­te til Sit­ting Bulls hjem i Stan­ding Ro­ck-re­ser­va­tet. En ska­re sam­le­des for at pro­teste­re. Et skud blev af­fy­ret, da Sit­ting Bull for­søg­te at kom­me ud af po­li­tiets greb. Fle­re skud blev af­gi­vet, og Sit­ting Bull blev dræbt.

Sit­ting Bulls død be­kym­re­de in­di­a­ner­ne. Om­kring 200 af dem flyg­te­de til re­ser­va­tet, hvor høv­ding Spot­ted Elk be­fandt sig.

Den 23. de­cem­ber be­gynd­te Spot­ted Elk og ca. 350 in­di­a­ne­re at gå mod et an­det re­ser­vat. Om­kring 200 af in­di­a­ner­ne var kvin­der og børn, og de søg­te be­skyt­tel­se hos den stær­ke høv­ding Red Cloud.

Fle­re sol­da­ter

På den­ne tur mød­te grup­pen de ame­ri­kan­ske sol­da­ter. Sol­da­ter­ne

Sit­ting Bull og 20 an­dre siouxkri­ge­re var med i Buf­fa­lo Bills show.

be­or­dre­de dem til at slå lejr. Sam­me af­ten kom der fle­re sol­da­ter til un­der le­del­se af kom­man­dør Ja­mes For­syth.

Hel­ve­de bry­der løs

Om­kring 500 sol­da­ter om­rin­ge­de in­di­a­ner­ne om mor­ge­nen den 29. de­cem­ber. Sol­da­ter­ne øn­ske­de at ta­ge in­di­a­ner­nes vå­ben, men de næg­te­de. Mens Spot­ted Elk og nog­le an­dre dis­ku­te­re­de med sol­da­ter­nes øver­st­be­fa­len­de, blev der hørt skud. Hel­ve­de brød løs.

Hvad sker der egent­ligt?

Der er for­skel­li­ge ver­sio­ner af, hvad der ske­te. Den ene er, at en døv kri­ger, Bla­ck Coy­o­te, næg­te­de at over­la­de sin rif­fel. Må­ske var det for­di, han ik­ke for­stod or­dren, el­ler for­di det var et vær­di­fuldt vå­ben.

Så be­gynd­te fle­re at gø­re mod­stand. Mindst en kri­ger be­gynd­te ån­de­dan­sen. Det men­te sol­da­ter­ne var en trus­sel.

Nog­le me­ner, at Bla­ck Coy­o­tes rif­fel gik af ved et uheld. Mens an­dre vid­ner si­ger, at mindst fem kri­ge­re trak de­res vå­ben og be­gynd­te at sky­de på sol­da­ter­ne. Sva­ret var vold­somt. Sol­da­ter­ne be­gynd­te at sky­de igen. Fle­re in­di­a­ne­re trak de­res vå­ben, mens kvin­der og børn flyg­te­de. På få se­kun­der hav­de kom­man­dø­rer­ne mi­stet kon­trol­len og der blev skudt helt vildt. Om­kring 300 in­di­a­ne­re og 25 sol­da­ter blev dræbt.

Et slag el­ler en mas­sa­kre?

Be­gi­ven­he­der­ne ved Wo­un­ded Knee blev først be­skre­vet som et slag mel­lem to li­ge­vær­di­ge par­ter. Se­ne­re er de ble­vet kaldt en mas­sa­kre, bl.a. for­di man­ge kvin­der og børn dø­de.

Un­der al­le om­stæn­dig­he­der be­tød sla­get, at ån­de­dan­sen slut­te­de, og Wo­un­ded Knee blev en­den på den blo­di­ge krig mel­lem USA og in­di­a­ner­ne.

Of­fi­ci­el und­skyld­ning

100 år ef­ter Wo­un­ded Knee ud­tryk­te USA ”dyb an­ger” over de for­fær­de­li­ge hæn­del­ser den­ne tragi­ske dag.

Var det som ske­te Wo­un­ded Knee en hævn for ne­der­la­get ved Litt­le Big­horn?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.