CHERO­KE­SER

Det Vilde Vesten Junior - - Lær Indianerne At Kende -

In­di­a­ner­nes land var per­fekt til land­brug. Der­for øn­ske­de de hvi­de ny­byg­ge­re det. Der var dog en sær­lig grund til, at chero­ke­ser­nes land var ek­stra at­trak­tivt: der fand­tes guld. Un­der guld­fe­be­ren i Ge­or­gia væl­te­de tu­sind­vis guld­gra­ve­re ind i om­rå­det. In­di­a­ner­ne, der hav­de bo­et her i man­ge hund­re­de år, vid­ste ik­ke hvad de skul­le gø­re. De fik ik­ke no­gen støt­te fra re­ge­rin­gen, som i ste­det øn­ske­de at in­di­a­ner­ne skul­le flyt­te.

Nej til flytning

Det stand­punkt, at in­di­a­ner­ne skul­le flyt­te, blev ik­ke ac­cep­te­ret af høv­din­ge­ne el­ler de­res folk. Ik­ke de­sto min­dre blev de tvun­get til det i 1838. Først måt­te de bli­ve i en lejr i fle­re må­ne­der, og så blev de dre­vet af sted af mi­li­tæ­ret.12 ka­ra­va­ner med tu­sind­vis af chero­ke­ser tog ud på en far­lig rej­se i vin­te­r­en 1838. De fle­ste var bar­fo­de­de. Sult og syg­dom var al­min­de­lig. Der­u­d­over var det koldt, og tu­ren gik lang­somt.

Da de nå­e­de Ohio- flo­den, kræ­ve­de fær­ge­e­jer­ne en dol­lar pr. per­son i be­ta­ling, selv om man kun ple­je­de at ta­ge 12 cent. Man­ge stam­me­med­lem­mer dø­de af træt­hed og sult un­der den lan­ge ven­te­tid ved flo­den. I dag er stam­men den stør­ste in­di­a­ner­grup­pe i USA. De fem stam­mer modt­og en for­mel und­skyld­ning fra USAS re­ge­ring i 2008.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.