Twit­teru­gen

Ud­valg­te twe­ets om den for­gang­ne uges sto­re fod­bold­be­gi­ven­he­der

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

GARY LINEKERS RUS­SI­SKE JOB

Den tid­li­ge­re to­pan­gri­ber Gary Li­ne­ker har va­e­ret en ben­hård kri­ti­ker af Ruslands VM og for­lø­bet om­kring ud­de­lin­gen af VM-slut­run­der­ne i 2018 og 2022, og af rus­si­ske fod­bold­po­li­ti­ke­res hand­lin­ger. Der­for vak­te det stor op­sigt, isa­er i Stor­bri­tan­ni­en, da Li­ne­ker,der til dag­lig er eks­pert­kom­men­ta­tor på BBC, blev pra­e­sen­te­ret som va­ert for VMlod­tra­ek­nin­gen i Sankt-Pe­ters­borg 1. de­cem­ber.

Ta­riq Panja (Sport­sjour­na­list for New York Ti­mes)

What, what the @Gary­Li­ne­ker? Hasn’t he be­en a sharp FI­FA cri­tic, un­til as re­cent­ly as a few we­eks ago? Can’t be the sa­me guy 17. novem­ber klok­ken 10.19

@Gary­li­ne­ker

And still will be when ne­ces­sary. I’m hosting the draw for a Wor­ld Cup that I’ve wat­ched all my li­fe, play­ed in twi­ce, won its Gol­den boot and will pre­sent for @BBCSport for the 6th ti­me ne­xt sum­mer. I just wish I could still play in it. Do­esn’t ma­ke it a po­li­ti­cal en­dor­se­ment.

17. novem­ber klok­ken 12.24

Ta­riq Panja (Sport­sjour­na­list for New York Ti­mes)

I hear that and enjoy­ed wat­ching you play in tho­se tour­na­ments. You now ha­ve a gre­at plat­form to not on­ly pre­sent what will be a gre­at show but per­haps also ma­ke a po­int about how the ga­me is run

17. novem­ber klok­ken 12.26

BIELSA I SKAMMEKROGEN

Den ar­gen­tin­ske tra­e­n­er­le­gen­de Mar­ce­lo Bielsa blev ons­dag af­ten sus­pen­de­ret af sin fran­ske klub Lil­le. Fran­ske og sy­da­me­ri­kan­ske me­di­er kun­ne hur­tigt forta­el­le, at Bielsa var ta­get til Chi­le for at si­ge far­vel til sin ven og tid­li­ge­re fy­si­ske tra­e­ner på Chi­les lands­hold, Lu­is Bor­i­ni, der tors­dag mor­gen dø­de af en kra­eft­syg­dom.

@GFFN (En­gelsk­spro­get me­die om fransk fod­bold)

Lu­is Cam­pos was not ke­en on wor­king with Mar­ce­lo Bielsa and has wan­ted him out for we­eks now. Lil­le ap­pea­red to turn the corner with 2 wins in their last 3. For now, all is up in the air.

22. novem­ber klok­ken 23.14

@oluwas­hina (Ni­ge­ri­ansk sport­sjour­na­list)

Strug­g­ling French club Lil­le con­firm they ha­ve pro­vi­sio­nal­ly sus­pen­ded ma­na­ger Mar­ce­lo Bielsa “pen­ding an in­ve­sti­ga­tion”. Bielsa-ni­ck­na­med El Lo­co (The Cra­zy One) sa­ck­ed 11 play­ers - in­clu­ding Eny­ea­ma, Sun­zu, Sli­ti & Ju­ni­or Tal­lo - in Ju­ly, saying they are not part of his plans. 23. novem­ber klok­ken 10.32

@Jo­nasS­chwartz75 (Dansk jour­na­list)

Lil­le sus­pen­de­rer Bielsa, for­di ar­gen­ti­ne­ren rej­ser til Chi­le for at va­e­re ta­et på me­get sy­ge ven, den fy­si­ske tra­e­ner Bo­ni­ni. Iføl­ge ARG me­di­er har Bielsa sagt til le­del­sen i Lil­le: ”Gør hvad I vil, jeg rej­ser”. Nu er Bo­ni­ni død. Bielsa vil­le si­ge far­vel. Ven­skab. Vi­va Bielsa!

23. novem­ber klok­ken 11.58

DAN­MARK OG FI­FA-RANG­LI­STEN

Kam­pe­ne mod Ir­land tra­ek­ker Dan­marks A-lands­hold op på en 12. plads på FI­FA’s rang­li­ste. Af hen­syn til de hold, der ik­ke spil­le­de play­off i novem­ber, er VM-lod­tra­ek­nin­gen i Sankt-Pe­ters­borg om en uge ba­se­ret på den fo­re­gå­en­de FI­FA-rang­li­ste. En ran­ge­ring, der mø­der kri­tik.

@DavidGor­man20 (Irsk sport­s­re­dak­tør)

Spain ha­ven’t lost in 16 ga­mes, be­at­ing Fran­ce, Bel­gi­um, Ita­ly in that ti­me, yet are in the second pot for the #Wor­ldCup draw. Will ne­ver un­der­stand the va­ga­ri­es of the #FIFAWor­ldRanking

16. novem­ber klok­ken 12.33

@T_nufc (En­gelsk fod­bold­fan)

The fa­ct Chi­le is in the top 10 but won’t be in Rus­sia this sum­mer says eve­ryt­hing about the le­gi­ti­ma­cy of the FI­FA ranking sy­stem.

23. novem­ber klok­ken 11.00

@DBU­fod­bold

39! Så man­ge plad­ser er det dan­ske her­re­lands­hold sprun­get op på FI­FA Wor­ld Ranking på et halvt år. Dan­mark lig­ger nu num­mer 12 i ver­den, og det er den hø­je­ste pla­ce­ring i de se­ne­ste fem år #ForDan­mark #ViErDan­sker­ne #fifawor­ldranking

23. novem­ber klok­ken 11.23

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.