END­NU EN NY OB-START FOR ANFØREREN?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Der var in­gen, der hav­de reg­net med, at vri­det i kna­e­et vil­le ko­ste Ho­bro-an­fø­rer Mads Ju­ste­sen så dyrt. For han spil­le­de jo kam­pen mod Ran­ders fa­er­dig den­gang i star­ten af au­gust, og selv om det gjor­de ondt, var der in­gen, der tro­e­de, at det vil­le ta­ge me­re end lidt ro og hvi­le. Men det gjor­de det. Da kna­e­et ik­ke blev bed­re, blev den 34-åri­ge for­sva­rer scan­net, og her kun­ne man se en an­den­grads­ska­de af led­bån­det og en me­nisk­ska­de.

”Ja, og så var der og­så no­get med bru­sken. Det var man­ge ting, så det er et slidt knae,” ly­der det fra Ho­bro-anføreren, der alt­så hav­de få­et en ska­de, der ty­pisk vil­le ta­ge et par må­ne­der, men som end­te med at ko­ste tre, da om­fan­get af pro­ble­met først blev op­da­get ef­ter et styk­ke tid. Men nu er han til­ba­ge på ba­nen og sad klar på ba­en­ken i fre­dags i Hels­in­gør.

”Ja, det går rig­tig fint. Jeg fik en blo­ka­de for fem uger si­den, der tog de sid­ste pro­ble­mer, så jeg tra­e­ner med på tred­je uge nu og be­gyn­de at fø­le me­re og me­re ryt­me, så nu må vi ba­re hå­be, at det hol­der,” si­ger Mads Ju­ste­sen, der alt­så var klar til kamp, men blev sid­den­de på ba­en­ken med al sin ru­ti­ne og le­de­r­e­gen­ska­ber, der og­så kom­mer til ud­tryk i hans sta­tus som re­kord­hol­der med 333 kam­pe for klub­ben og an­fø­rer.

”Man skal jo ik­ke la­ve om på no­get, der fun­ge­rer godt. Det hav­de jeg hel­ler ik­ke selv gjort, hvis jeg stod for det. Man skal ha­ve respekt for tra­e­ne­rens be­slut­nin­ger og respekt for, at der er spil­le­re, der pra­este­rer. Det var no­get an­det, hvis vi hav­de sej­let rundt, li­ge si­den jeg blev ska­det, så kun­ne det godt va­e­re, at man hur­tigt kom i kamp, men li­ge nu må jeg ven­te til, det bli­ver min tur,” ly­der det fra den tå­l­mo­di­ge an­fø­rer, der må­ske kan gen­star­te sin sa­e­son på søn­dag i Oden­se mod OB.

Det vil ik­ke va­e­re før­ste gang, at det sker, for bå­de i Su­per­liga-de­bu­ten og sa­e­so­nen ef­ter åb­ne­de Ho­bro fod­boldå­ret med en kamp i Oden­se, og det kan Mads Ju­ste­sen sag­tens hu­ske, spe­ci­elt den før­ste kamp der end­te med en flot og me­get over­ra­sken­de sejr på 2-1 mod et hjem­me­hold med pro­fi­ler som Ras­mus Falk, Emil Lar­sen og Da­ni­el Hø­egh.

”Det var min før­ste Su­per­liga-kamp, så den glem­mer jeg al­drig. Vi var nok de må­ske stør­ste un­der­dogs i hi­sto­ri­en, der skul­le over at mø­de en af de sto­re klub­ber i Dan­mark, og vi kun­ne jo kun over­ra­ske. Men jeg kan hu­ske, at vi fak­tisk tro­e­de på, at vi kun­ne ta­ge over og la­ve et re­sul­tat, og det er jo alt­af­gø­ren­de, hvis man skal pra­este­re.”

”På det tids­punkt hav­de vi må­ske lidt me­re brug for stol­pe-ind, end vi har nu, hvor jeg sy­nes, at vi har ud­vik­let os som hold. Så vi hav­de tur i den, men om­vendt var vi og­så skar­pe på de få mu­lig­he­der, vi fik. Vi kom for­an, og så kom de på 1-1 kort før tid, men så slog vi igen, og det var na­e­sten det mest im­po­ne­ren­de, at en op­ryk­ker kun­ne gø­re det i slut­mi­nut­ter­ne.”

”Vi sat­te Qu­in­cy ind, og så tog han et raid op ad høj­re­kan­ten og smed den ind til Hvil­som, der så score­de til 2-1. Det var en vold­som op­le­vel­se,” ly­der det med et grin i stem­men fra Mads Ju­ste­sen, der er en af syv Ho­bro-spil­le­re fra den­gang, der fak­tisk sta­dig er i klub­ben, mens OB kan har Mik­kel Des­ler som po­ten­ti­el gen­gan­ger.

”Ja, vi har for­må­et at hol­de godt sam­men på en stam­me, og det er og­så det, jeg he­le ti­den har holdt fast i. Det skal man ha­ve, hvis man skal ha­ve suc­ces over en la­en­ge­re pe­ri­o­de. Det er den rig­ti­ge vej at gå i mi­ne øj­ne. Og jeg tror ik­ke, at man kan fin­de an­dre Su­per­liga-klub­ber, der ef­ter tre-en­halv sa­e­son har så man­ge spil­le­re til­ba­ge, som vi har nu,” si­ger anføreren før kam­pen mod OB.

”De vil me­get ger­ne spil­le, og de spil­ler no­get god fod­bold, no­get god po­s­ses­sionbold, men kan vi luk­ke de rum, de ger­ne vil fin­de, så er der og­så go­de mu­lig­he­der den an­den vej. Det bli­ver lidt en kamp om, hvem der får tip­pet kam­pen over på de­res pra­e­mis­ser. Vi skal stå kom­pakt og og­så va­e­re go­de på bol­den, som er no­get af det, som jeg sy­nes, vi har ud­vik­let og er ble­vet langt bed­re til. Hvis vi kan dril­le OB lidt med det, vil det va­e­re rig­tig po­si­tivt. Og så har jeg på for­nem­mel­sen, at vo­res top­sco­rer sco­rer igen,” si­ger Mads Ju­ste­sen om Pål Ale­xan­der Kir­ke­vold, der ef­ter mål i 11 kam­pe i tra­ek har haft en uhørt scor­ings­kri­se på to kam­pe.

Til gen­ga­eld er det skidt for spil­let, at Vi­to Ham­mers­høy-Mi­stra­ti har ka­ran­ta­e­ne, men anføreren er op­ti­mist, og med en sejr kan Ho­bro gø­re hul­let ned til OB på sy­ven­de­plad­sen end­nu stør­re. For op­ryk­ker­ne vil ger­ne ny­de vin­ter­pau­sen med ud­sigt til en fort­sat plads i top seks.

”Ja, det vil­le da va­e­re at fo­re­tra­ek­ke,” ly­der det med end­nu et grin fra den genop­stand­ne an­fø­rer. (pynd­ten)

Mads Ju­ste­sen er fa­er­dig med genop­tra­e­nin­gen og klar til kamp for Ho­bro igen. Fo­to: Ernst van Nor­de/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.