FC Midtjyl­land åb­ner fod­bol­da­ka­de­mi for 14-åri­ge

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Ife­bru­ar må­ned hav­de FC Midtjyl­lands ta­lent­chef Claus Ste­in­le­in va­e­ret på en stu­di­e­tur med DBU Sponsors­hip til fran­ske Nan­tes, hvor han var ble­vet så in­spi­re­ret af ta­len­t­ar­bej­det i det fran­ske, at han straks ved hjem­kom­sten gik i gang med at sa­et­te no­get til­sva­ren­de op i Midtjyl­land. Og ni må­ne­der se­ne­re var man ved at va­e­re klar til start med et fod­bol­da­ka­de­mi, der fuldt ud­byg­get vil­le få plads til 32 ta­len­ter mel­lem 14 og 17 år og ko­ste klub­ben om­kring fi­re mil­li­o­ner kro­ner om året.

”Vi kan ik­ke se, hvor­for et dansk ta­lent skal ta­ge til He­e­ren­ve­en for at bli­ve ud­dan­net som fod­bold­spil­ler. Det ske­te for ek­sem­pel med ta­len­tet Bo Storm. Med FC Midtjyl­lands aka­de­mi er der nu i Dan­mark et al­ter­na­tiv, og det skul­le ger­ne be­ty­de, at fa­er­re un­ge spil­le­re dra­ger til ud­lan­det så tid­ligt, som der sker i dag,” sag­de Ste­in­le­in til Tipsbladet om det aka­de­mi, der skul­le lig­ge ved et nyt tra­e­nings­cen­ter i Ikast.

Men de jy­ske kon­kur­ren­ter var ik­ke spe­ci­elt be­gej­stre­de for, at Ste­in­le­in var gå­et i gang med at hen­te ta­len­ter til aka­de­mi­et uden at spør­ge ta­len­ter­nes nu­va­e­ren­de klub­ber om lov.

”Vi har ik­ke no­get imod kon­kur­ren­ce, så la­en­ge det sker på en or­dent­lig må­de. Og vi sy­nes og­så, at det er godt ini­ti­a­tiv, FC Midtjyl­land har ta­get. Men når man går di­rek­te til en spil­ler uden at spør­ge hans klub, bry­der man nog­le eti­ske gra­en­ser. Og det kan jeg ik­ke li­de,” sag­de AaB-sport­s­chef Lyn­ge Ja­cob­sen.

”I Jyl­land har vi i man­ge år va­e­ret forskå­net for de me­to­der, man an­ven­der i Kø­ben­havns-om­rå­det. Det er vi så ik­ke la­en­ge­re. Men vil de ha­ve krig, så skal de få det. Vi vil frem­over be­nyt­te sam­me me­to­der, når det hand­ler om spil­le­re til­knyt­tet FC Midtjyl­land,” lød det fra det nord­jy­ske.

AN­DRE POINTER FRA TIPSBLADET 21. NOVEM­BER 2003:

•Tipsbladet hav­de va­e­ret en tur i Am­ster­dam for at be­sø­ge ta­len­tet Mi­cha­el Kro­hn-De­hli, der var ved at fø­le sig klar til me­re end re­ser­ve­hol­det i Ajax: ”Et er at va­e­re fy­sisk klar, man skal og­så va­e­re det men­talt, og det er jeg nu, for i den her klub la­e­rer man ik­ke ba­re no­get rent fod­bold­ma­es­sigt. Pres­set er en del stør­re end i selv Fey­eno­ord og PSV, og det ha­er­des man af,” lød det fra den 20-åri­ge dan­sker, der dog hav­de folk som Ra­fa­el van der Vaart, Wes­ley Snei­j­der, Ste­ven Pi­e­naar og Ni­gel de Jong at ka­em­pe med om en plads i første­hold­strup­pen.

•De fem play­off-kam­pe om de sid­ste EM-bil­let­ter til slut­run­den i Portu­gal var ble­vet af­gjort. Spa­ni­en gik sik­kert vi­de­re ved at ud­ra­de­re Nor­ge med 3-0 i Oslo ef­ter en stor kamp af Raul, mens 19-åri­ge Wes­ley Snei­j­der im­po­ne­re­de for Hol­land, der ef­ter 0-1 i Skot­land vandt he­le 6-0 hjem­me i Am­ster­dam. Over­ra­skel­sen stod Let­land for, da de kla­re­de sig vi­de­re. Ef­ter en over­ra­sken­de 1-0 sejr hjem­me i Ri­ga ty­de­de alt dog på, at VM-bron­ze­vin­de­ren fra 2002 vil­le gå vi­de­re, da Ha­kan Sukür gjor­de det til 2-0 i Istan­bul midt i 2. halv­leg, men let­ter­ne nå­e­de bå­de at re­du­ce­re og ud­lig­ne, og så var sen­sa­tio­nen en kends­ger­ning.

•En­de­lig var tv-jour­na­li­sten An­ders Ag­ger med i En Stil­le Fod­boldsnak, hvor han blandt an­det for­tal­te om at vok­se op med fod­bol­den som den yng­ste af tre brød­re med en tid­lig for­ka­er­lig­hed for en­gelsk fod­bold. ”Min ae­ld­ste sto­re­bror må va­e­re et af de få men­ne­sker i Dan­mark, der rent fak­tisk hol­der med Ever­ton (…) Når jeg kig­ger på Hen­rik, så kan jeg bli­ve helt blød, for han er så­dan en far til tre, der hjem­me på sit lo­kum sta­dig va­ek har Ro­t­h­mans og Tipsbladet lig­gen­de, for det er der, han har fred til at for­dy­be sig i fod­bol­den. Han kan alt om Ever­ton helt til­ba­ge fra star­ten af halvfjerd­ser­ne, og det sy­nes jeg er fedt.” (pynd­ten)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.