I EU­RO­PA KAN AL­LE HØ­RE TY­SKER­NE SKRIGE

Uer­far­ne hold, mang­len­de pri­o­ri­te­ring, kon­ser­va­tiv ro­man­tis­me og da­len­de ni­veau. År­sa­ger­ne og und­skyld­nin­ger­ne er man­ge, men re­sul­ta­tet er en­ty­digt. Tys­kland er i kri­se i eu­ro­pa­ei­sk sam­men­ha­eng. De op­le­ver net­op nu de­res va­er­ste sa­e­son i over ti år og er

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - TYSK FODBOLDS PROBLEMER - TEKST: NI­CO­LAI LISBERG

Det er for­ment­lig ik­ke det, spil­ler­ne fra Hof­fen­heim har i tan­ker­ne, da de­res an­den run­de kamp mod Lu­dog­o­rets fløjtes af. Det er tors­dag den 28. sep­tem­ber, klok­ken er 22:57 på Lu­dog­o­rets Are­na, og ne­der­la­get på 2-1 er hi­sto­risk. Ik­ke for Hof­fen­heim, men for tysk fod­bold. For kam­pen føl­ger i kølvan­det på ne­der­lag til 1. FC Köln, Hertha BSC, Borus­sia Dort­mund, RB Leipzig og Bay­ern Mün­chen. Seks hold, seks ne­der­lag. En dår­li­ge­re tysk eu­ro­pa­ei­sk run­de er ik­ke set si­den 1981, hvor det li­ge­le­des blev til seks ne­der­lag i tra­ek. Den gang på sam­me dag.

Og så har vi end ik­ke na­evnt Frei­burg, der al­le­re­de røg ud in­den grup­pe­spil­let, da slo­ven­ske NK Domža­le age­re­de stopklods. Et hold der er num­mer 293 på UEFA’s rang­li­ste. 100 plad­ser ef­ter Lyng­by.

Det er den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tio­nen på en tysk ”Eu­ro­pa-kri­se”, og her to må­ne­der se­ne­re er si­tu­a­tio­nen ik­ke me­get bed­re. Hertha har tabt til bå­de Öster­s­unds FK og Zorya, mens Dort­mund i to kam­pe ik­ke kun­ne be­sej­re APOEL. Kun Bay­ern kan vi­de sig sik­re på vi­de­re del­ta­gel­se in­den sid­ste run­de, og Bun­des­liga­en er nu ne­de som num­mer fi­re på UEFA’s ko­ef­fi­ci­en­trang­li­ste. Over­ha­let in­denom af bå­de Pre­mi­er Le­ague og Se­rie A. I skri­ven­de stund har lan­de som Cy­pern, Østrig, Is­ra­el og Dan­mark al­le sam­let fle­re po­int end Tys­kland, men hvad er grun­den til, at ty­sker­ne op­le­ver så dår­li­ge re­sul­ta­ter ef­ter fle­re år med in­ter­na­tio­nal suc­ces?

En af for­kla­rin­gen er for­ment­lig de man­ge nye hold. RB Leipzig og Hof­fen­heim er beg­ge de­butan­ter i eu­ro­pa­ei­sk sam­men­ha­eng. Hertha BSC var sidst i et grup­pe­spil i 2009, mens 1. FC Köln ik­ke har va­e­ret Eu­ro­pa i 25 år.

”Det er lidt uhel­digt i for­hold til de hold, der er med den­ne gang, og hav­de det va­e­ret me­re ro­bu­ste hold som Schal­ke el­ler Le­ver­ku­sen, tror jeg og­så, bil­le­det var et an­det. Leipzig er et frem­ti­dens hold, men de har indtil nu be­talt nog­le dy­re la­e­re­pen­ge, for­di de er så grøn­ne. Det sam­me kan man si­ge om Hof­fen­heim, der blev ud­stil­let i kam­pe­ne mod Li­ver­pool, mens et hold som Köln un­der­pra­este­rer og lig­ger sidst i Bun­des­liga­en” ly­der vur­de­rin­gen fra den tid­li­ge­re Köln, Kai­ser­slau­tern og Schal­ke-spil­ler Bjar­ne Gold­ba­ek, der i dag kom­men­te­rer Bun­des­liga­en for ame­ri­kan­ske Fox Sport.

Hos Köln har be­gej­strin­gen over at va­e­re til­ba­ge, hvor klub­ben selv fø­ler, den hø­rer til, va­e­ret over­va­el­den­de. Da de spil­le­de de­res før­ste kamp mod Ar­se­nal, drog om­trent 20.000 fans til Lon­don, til trods for kun 3.000 hav­de bil­let til sel­ve kam­pen. Re­sul­ta­ter­ne har dog ik­ke kun­ne må­le sig med op­bak­nin­gen, men klub­ben af­vi­ser, at det skul­le va­e­re for­di, den ik­ke har den for­nød­ne eu­ro­pa­ei­ske er­fa­ring.

”Det er mu­ligt, at der fin­des hold, der er me­re vant til at spil­le i den­ne slags tur­ne­rin­ger, og for hvem det fo­re­kom­mer me­re na­tur­ligt, men vo­res grup­pe er en su­per­grup­pe med fle­re Cham­pions Le­ague er­far­ne hold og med det bed­ste hold i he­le tur­ne­rin­gen i form af Ar­se­nal. Vo­res re­sul­ta­ter indtil vi­de­re skyl­des ik­ke, at vi er nye, el­ler at vi ik­ke er vant til at spil­le så man­ge kam­pe. Li­ge­som det hel­ler ik­ke har no­get at gø­re med den ek­stra be­last­ning, spil­ler­ne har. Vi har ba­re ik­ke spil­let på det ni­veau, som vi nor­malt kan spil­le på, og så bli­ver det selv­føl­ge­lig sva­ert,” for­kla­rer ch­eftra­e­ner Pe­ter Stö­ger over for Tipsbladet.

EU­RO­PA LE­AGUE FOR TOM­ME TRIBUNER

Franz Beck­en­bau­er kald­te al­le­re­de til­ba­ge i midt 90’er­ne UEFA Cup­pen, som den hed den­gang, for ta­ber­nes cup. Den be­skri­vel­se vir­ker tur­ne­rin­gen al­drig for al­vor til at va­e­re slup­pet af med blandt de ty­ske klub­ber. For ny­ligt var di­rek­tø­ren for det ty­ske liga­for­bund (DFL, red), Chri­sti­an Sei­fert, så ude at an­kla­ge de ty­ske hold for ik­ke at pri­o­ri­te­re Eu­ro­pa Le­ague til­stra­ek­ke­ligt. Iføl­ge ham bur­de det va­e­re en pligt at al­le ty­ske hold skul­le gå vi­de­re fra grup­pe­spil­let, da tur­ne­rin­gen først for al­vor bli­ver sva­er i for­å­ret.

At Eu­ro­pa Le­ague skul­le va­e­re en wal­ko­ver frem til 1/16-fi­na­len, har Pe­ter Stö­ger sva­ert ved at se. Og selv­om Köln lig­ger sidst i den hjem­li­ge liga med blot to po­int ef­ter tolv run­der – den dår­lig­ste start for et Bun­des­liga­hold no­gen­sin­de – af­vi­ser han al­le spe­ku­la­tio­ner om, at Eu­ro­pa Le­ague ik­ke skul­le va­e­re no­gen pri­o­ri­tet for klub­ben.

”Når en klub som Köln, med den tra­di­tion og suc­ces hi­sto­risk set, kom­mer i Eu­ro­pa, er det no­get spe­ci­elt for klub­ben, fan­se­ne, by­en og mig per­son­ligt. Så selv­om det ik­ke går godt i Bun­des­liga­en, er Eu­ro­pa Le­ague ik­ke min­dre vig­tig af den grund. Og det, at vi er med i

Eu­ro­pa Le­ague, har i øv­rigt in­tet at gø­re med, at vi ik­ke le­ve­rer i Bun­des­liga­en. Vi til­la­eg­ger samt­li­ge kam­pe den sam­me va­er­di, og vi vil ik­ke for­bed­re­de os på en Bun­des­liga-kamp, før vi har spil­let en eu­ro­pa­ei­sk kamp.”

Mens Köln har haft stor til­sku­er­ma­es­sig op­bak­ning, for­hol­der det sig an­der­le­des hos Hertha BSC, som Köln mø­der lør­dag, og som er pla­ce­ret li­ge over stre­gen i liga­en. Da ho­ved­stads­klub­ben spil­le­de sin før­ste hjem­me­kamp mod At­hle­tic, mød­te blot 28.832 til­sku­e­re op på Olym­pi­asta­dion, der kan hu­se knap 75.000 til­sku­e­re. Om­trent det hal­ve af hvad der mød­te op fi­re da­ge for­in­den, da Wer­der Bre­men var på be­søg i Bun­des­liga­en. Iføl­ge Bjar­ne Gold­ba­ek en ty­de­lig in­di­ka­tion af, at ik­ke al­le klub­ber ta­ger Eu­ro­pa Le­ague li­ge se­ri­øst.

”De ty­ske klub­ber vil selv­føl­ge­lig ger­ne kom­me så langt som mu­ligt, men Eu­ro­pa Le­ague har slet ik­ke sam­me va­er­di som i an­dre lan­de. Det kan man blandt an­det se på spil­ler­nes kon­trak­ter, hvor pra­e­mi­en for en sejr i Eu­ro­pa Le­ague slet ik­ke er at reg­ne med det, som en spil­ler får for at vin­de en kamp i Bun­des­liga­en. Det hja­el­per hel­ler ik­ke, at de hold der skal spil­le kval­kam­pe til tur­ne­rin­gen ik­ke la­eg­ger de­res tra­e­ning ef­ter at kun­ne le­ve­re. Hvis du tra­e­ner to gan­ge om da­gen i fjor­ten da­ge i tra­ek, så har du ik­ke be­ne­ne til så­dan­ne kam­pe. Det var det, der ske­te med Frei­burg i år og Hertha sid­ste år, da de tab­te til Brønd­by. Selv­om de ty­ske hold på pa­pi­ret er bed­re end de fle­ste af de­res mod­stan­de­re, så er for­skel­len hel­ler ik­ke stør­re, end at hvis du kun er på 90 pro­cent, så vin­der du ik­ke.”

KRI­TIK AF TRANSFERFILOSOFIEN

Selv­om den­ne sa­e­son indtil vi­de­re er hi­sto­risk dår­lig, har den eu­ro­pa­ei­ske ned­t­ur va­e­ret un­der­vejs et styk­ke tid. Sid­ste år var den dår­lig­ste sa­e­son rent po­int­ma­es­sigt si­den 2008/09, og det var før­ste gang i ti år, at et tysk hold ik­ke kom i mini­mum en eu­ro­pa­ei­sk se­mi­fi­na­le.

I Eu­ro­pa Le­ague var Ham­bur­ger SV sid­ste ty­ske hold til at kom­me i en se­mi­fi­na­le til­ba­ge i 2010, mens det sna­re­re har va­e­ret reg­len end und­ta­gel­sen, at et tysk hold er kom­met frem blandt de fi­re sid­ste i Cham­pions Le­ague. Schal­ke var i se­mi­fi­na­len i 2011, Dort­mund i fi­na­len i 2013, mens Bay­ern fra 2010-2017 har va­e­ret i tre se­mi­fi­na­ler og tre fi­na­ler.

Bå­de Dort­mund og Bay­ern har de se­ne­ste år va­e­ret en fast be­stand­del af Cham­pions Le­ague, og i fi­re af de se­ne­ste fem sa­e­so­ner har beg­ge hold va­e­ret at fin­de i mini­mum ot­ten­de­dels­fi­na­len. I den­ne sa­e­son har Dort­mund dog al­le­re­de ud­spil­let sin rol­le ef­ter fem run­der, og selv­om de end­te i den for­ment­lig sva­e­re­ste grup­pe med Re­al Madrid og Tot­ten­ham, så har de­res eu­ro­pa­ei­ske kampag­ne indtil nu va­e­ret et vid­nes­byrd om, at af­stan­den for de na­est­bed­ste ty­ske hold til de­res kon­kur­ren­ter de se­ne­re år er ble­vet for­ø­get.

Si­den Dort­mund i 2012/13 sa­e­so­nen slog Re­al Madrid i se­mi­fi­na­len i Cham­pions Le­ague, har de blot be­sej­ret Ze­nit St. Pe­ters­burg og Ben­fi­ca i kno­ck­out­kam­pe i Eu­ro­pas fi­ne­ste tur­ne­ring, mens det er ble­vet til exit mod Re­al Madrid, Ju­ven­tus og Mo­na­co.

Bed­ste bud på en tysk vin­der er der­for igen i år Bay­ern Mün­chen, men de­res 3-0 ne­der­lag mod PSG til­ba­ge i sep­tem­ber vid­ne­de om, at de ik­ke be­fin­der sig på sam­me ni­veau som tid­li­ge­re. Jupp Heyn­ck­es har godt nok få­et klub­ben til­ba­ge på ret­te spor, ef­ter han over­tog tra­e­ner­po­sten, men den 72-åri­ge tra­e­ner har ik­ke lagt skjul på, at Bay­ern bør for­sta­er­ke sig. Ak­ku­rat som Ro­bert Lewan­dowski har det ved fle­re lej­lig­he­der. Se­ne­st for en lil­le uges tid si­den, da den pol­ske an­gri­ber igen var ude med en kri­tik af klub­bens trans­fer­fi­lo­so­fi over for nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

”Når man ser på nog­le af de be­løb, som an­dre klub­ber be­ta­ler for spil­le­re, så er det klart, at FC Bay­ern bli­ver nødt til at va­e­re kre­a­ti­ve for at sik­re sig de bed­ste spil­le­re. Vi har et godt hold i øje­blik­ket, men spil­ler­ne bli­ver ae­l­dre. Der er in­gen grund til at nar­re os selv, for et hvert hold har brug for nye top­spil­le­re hver an­det el­ler tred­je år for at gi­ve hol­det nyt blod og kva­li­tet.”

Da Bay­ern Mün­chen i 2013 se­ne­st vandt Cham­pions Le­ague, hen­te­de de for­ud for sa­e­so­nen blandt an­dre Ma­rio Mandzukic og Xher­dan Shaqi­ri, mens Javi Martí­nez kom til for et re­kord­be­løb af 40 mil­li­o­ner eu­ro. Javi Martí­nez var ja­get af stort set al­le top­klub­ber, men be­slut­te­de sig lidt over­ra­sken­de for at skif­te til Bay­ern Mün­chen. I som­mer hav­de pra­esi­dent Uli Ho­e­neß lo­vet, at klub­ben vil­le hen­te gra­na­ter, som han for­mu­le­re­de det, men hver­ken Se­ba­sti­an Ru­dy, Nik­las Sü­le, Ja­mes Rodrígu­ez el­ler Coren­tin To­lis­so har til­sy­ne­la­den­de over­be­vist Ro­bert Lewan­dowski om, at det er til­stra­ek­ke­ligt til at hol­de fast i den eu­ro­pa­ei-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.