BLI­VER DER PLADS TIL PHIL FODEN?

”The Sto­ck­port Inies­ta” de­bu­te­re­de for Man­che­ster Ci­ty med ind­skift­nin­gen mod Fey­eno­ord, men selv om han gjor­de det i en me­get ung al­der, og selv om ta­len­tet er stort, er det langt fra gi­vet, at han får en ly­sen­de kar­ri­e­re i den klub, han har spil­let for,

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE - TEKST: THO­MAS PYNDT

Der stod han så en tirs­dag af­ten i Man­che­ster og ven­te­de på, at en dren­gedrøm skul­le gå i op­fyl­del­se. Og med et kvar­ter igen kom num­mer 47 op på ud­skift­ning­s­tav­len, 34-åri­ge Yaya Touré lun­te­de over mod si­de­linj­en, og så blev 17 år og 177 da­ge gam­le Phil Foden sun­get og klap­pet ind til de­but på Eti­had Sta­di­um – i øv­rigt som den fjer­deyng­ste en­gel­ske de­butant i Cham­pions Le­ague no­gen sin­de, kun over­gå­et af Ar­se­nals Ja­ck Wils­he­re, den nu­va­e­ren­de Li­ver­pool-an­gri­ber Do­mi­nic So­lan­ke, der de­bu­te­re­de for Chel­sea, og Ar­se­nals Ain­s­ley Mait­land-Ni­les.

Men det var ik­ke der­for, at Ci­ty-til­ha­en­ger­ne var så be­gej­stre­de, og det var hel­ler ik­ke kun i gla­e­de over at se en af de­res lo­ka­le dren­ge nå he­le vej­en ind på første­hol­det. Nej, der har la­en­ge va­e­ret en elek­trisk spa­en­ding om­kring nav­net Phil Foden, og det med ret­te.

Den klej­ne midt­ba­ne­mand med det for­gyld­te ven­stre­ben, det let­te fod­skif­te og det fi­ne blik for spil­let blev født i Man­che­ster-for­sta­den Sto­ck­port og vi­ste sig hur­tigt som et sja­el­dent ta­lent. Så al­le­re­de som ni-årig skif­te­de han til Man­che­ster Ci­ty, hvor leg­en­den om ta­len­tet ba­re vok­se­de sig stør­re og stør­re, ik­ke mindst da han sid­ste år som 16-årig fik plads på ba­en­ken før en Cham­pions Le­ague-kamp mod Cel­tic. Han kom godt nok ik­ke ind, men folk, der fulg­te U/18-kam­pe­ne, var im­po­ne­re­de, og et be­ga­vet ka­e­le­navn til Foden som ”the Sto­ck­port Inies­ta,” sat­te sig hur­tigt.

I som­mer tog Gu­ar­di­o­la ham med på tour i USA, og gav ham en plads fra start i kam­pen mod Man­che­ster United, og selv om der var no­get mal­pla­ce­ret over et Man­che­ster-der­by som som­mer­kamp for­an 67.000 til­sku­e­re i Hou­ston, som United i øv­rigt vandt 2-0, så var ma­na­ge­ren im­po­ne­ret.

”Jeg vil­le ger­ne ha­ve de helt rig­ti­ge ord til at be­skri­ve, hvad jeg så. I er hel­di­ge, at I var her til at se hans før­ste kamp. Det er la­en­ge si­den, jeg har set no­get lig­nen­de. Han er 17 år gam­mel, han spil­ler for Ci­ty, han er vok­set op gen­nem aka­de­mi­et, han er fan af Ci­ty, og han er en ga­ve for os,” lød de sto­re ord fra Gu­ar­di­o­la.

De blev be­kra­ef­tet, da Eng­land luk­ke­de et fan­ta­stisk 2017 for de­res ung­domslands­hold. U/20 vandt VM, U/19 vandt EM, og i sid­ste må­ned tog U/17lands­hol­det så revanche for ne­der­la­get til Spa­ni­en i EM-fi­na­len, da de i In­di­en vandt VM-fi­na­len for U/17-lands­hold med he­le 5-2 ef­ter at ha­ve va­e­ret bag­ud med 0-2 til spa­ni­er­ne. Og med et op­la­eg og to mål var det helt på sin plads, at Phil Foden blev kå­ret som VM-tur­ne­rin­gens bed­ste spil­ler.

SOM EN SCHOLES

Så der var ik­ke no­get at si­ge til, at der gik et sus gen­nem Ci­ty-til­ha­en­ger­ne, da de­res lo­ka­le ynd­ling og yng­ling stod klar til de­but, for det be­tød, at de godt 40.000 lo­ka­le fans al­tid vil­le kun­ne si­ge, at de var der, da Phil Foden de­bu­te­re­de for Ci­ty, hvil­ket var et me­get fint min­de at få med hjem fra en el­lers halv­ke­de­lig kamp, som hjem­me­hol­det af­gjor­de kort før tid på mål af Ra­he­em Ster­ling.

Men spørgs­må­let er så, om Foden får en rig­tig chan­ce i Man­che­ster Ci­ty. Ta­len­tet er uomt­vi­ste­ligt, men vej­en ind til hol­det er lang og me­get van­ske­lig for en of­fen­siv midt­ba­ne­mand. Så­le­des har den i som­mer i Mo­na­co dyrt ind­køb­te (375 mil­li­o­ner kro­ner) Ber­nar­do Silva haft sva­ert ved at fin­de en plads i kamp med Ke­vin De Bruy­ne, David Silva, Leroy Sané og Ra­he­em Ster­ling, og hvor står et 17-årigt lo­kalt ta­lent så hen­ne i det reg­ne­styk­ke af ver­dens­stjer­ner?

For de en­gel­ske ta­len­ter er bed­re end no­gen­sin­de, men er der plads til dem på in­ter­na­tio­na­le mand­ska­ber, der rask va­ek bru­ger hund­re­de­vis af mil­li­o­ner af kro­ner på nye spil­le­re, hvis re­sul­ta­ter­ne svig­ter en smu­le, el­ler et en­kelt hold el­ler to vi­ser sig at va­e­re et hak bed­re? Det spørgs­mål har land­stra­e­ner Ga­reth Sout­h­ga­te og­så luf­tet, og i Ci­ty har man ik­ke de sam­me tra­di­tio­ner som i Man­che­ster United, der nu har spil­let 3887 kam­pe i tra­ek over 80 år med mindst en spil­ler af egen avl i kamp­trup­pen.

I Ci­ty står for­sva­re­ren Mi­cah Ri­chards som den sid­ste spil­ler af egen avl, der er kom­met igen­nem til fast spil­le­tid på første­hol­det, og det var i 2005. På den an­den si­de har Ci­ty in­ve­ste­ret me­get i de­res aka­de­mi over de se­ne­ste år, og det for­ly­der, at re­sul­ta­ter­ne er ved at mel­de sig i form af sto­re ta­len­ter af en kva­li­tet, der bur­de kun­ne gø­re sig på første­hol­det. Ik­ke mindst Phil Foden, som Ci­tys chef for scou­ting af ta­len­ter, Joe Makin, fandt for ot­te år si­den og var så sik­ker på, at han med det sam­me sat­te et bil­le­de af det 9-åri­ge ta­lent på hjem­mesi­den Klub­ber­ne er ran­ge­ret i for­hold til, hvem der li­ge nu sand­syn­lig­vis vil­le vin­de en kamp på neut­ral grund. Hol­de­ne er vur­de­ret ef­ter de­res ge­ne­rel­le styr­ke og de se­ne­ste re­sul­ta­ter i de­res hjem­li­ge liga og i Cham­pions Le­ague. un­der over­skrif­ten ”Phil Foden – re­mem­ber the na­me.”

”Jeg ser ham som en Paul Scholes. Han er en Manc’, og det er det. Han duk­ker op hver dag, tra­e­ner, tøf­fer hjem, fa­er­digt ar­bej­de. Han er den mest stil­fa­er­di­ge i grup­pen, selv om det er ham, der tra­e­ner med første­hol­det,” som Makin be­skrev Foden til Daily Mail i sid­ste må­ned.

Og nu har han så få­et sin de­but. ”Phil ved, at klub­ben står klar til at støt­te ham, men det af­ha­en­ger af ham. Han skal ar­bej­de hver ene­ste dag, men han ved, at vi tror me­get på ham, og at vi vil gi­ve det et for­søg,” sag­de Gu­ar­di­o­la ef­ter de 15 mi­nut­ter med Foden på ba­nen, mens te­e­na­ge­ren selv­føl­ge­lig var lyk­ke­lig for sin før­ste of­fi­ci­el­le kamp for Man­che­ster Ci­ty.

”Jeg har ven­tet la­en­ge på den­ne mu­lig­hed, nu fik jeg den en­de­lig, og det be­ty­der alt for mig,” sag­de tirs­da­gens mand i cen­trum i Man­che­ster trods et re­la­tivt be­gi­ven­heds­fat­tigt ind­hop på 15 mi­nut­ter.

Et hi­sto­risk øje­blik el­ler star­ten på hi­sto­ri­en om et stort ta­lent, der ik­ke fik chan­cen i hård, in­ter­na­tio­nal kon­kur­ren­ce? Det vil frem­ti­den vi­se, men her får Phil Foden i hvert fald de­but for Man­che­ster Ci­ty som ind­skif­tet for Yaya Touré i Cham­pions Le­ague-kam­pen mod Fey­eno­ord. Fo­to: Da­ve Thomp­son/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.