Run­dens op­tur:

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

Hjem­me i Se­rie A har vel­spil­len­de Na­po­li va­e­ret uover­vin­de­li­ge i den­ne sa­e­son, og godt en tred­je­del gen­nem sa­e­so­nen er snak­ken for al­vor be­gyndt om, hvor­vidt det­te kan va­e­re året, hvor Ju­ven­tus ik­ke vin­der mester­ska­bet, som de el­lers har gjort seks sa­e­so­ner i tra­ek.

Men li­ge så go­de Na­po­li har va­e­ret i den hjem­li­ge liga, li­ge så vak­len­de har de va­e­ret i Cham­pions Le­ague, hvor de el­lers im­po­ne­re­de sid­ste år ved at vin­de de­res grup­pe og gi­ve Re­al Madrid en god kamp i to af de fi­re halv­leg i 1/8-fi­na­ler­ne. For i den­ne om­gang star­te­de de grup­pe­spil­let med at ta­be i Khar­kiv til hjem­lø­se Sjakh­tar Do­netsk, før de tab­te bå­de ude og hjem­me til Man­che­ster Ci­ty, så pres­set var gan­ske stort før hjem­me­kam­pen mod Sjakh­tar, der med et po­int var vi­de­re, mens Na­po­li vil­le va­e­re hen­vist til et for­år i Eu­ro­pa Le­ague.

Den lun­te hav­de til­sku­er­ne åben­bart lug­tet, for der var 50.000 tom­me sa­e­der på San Pa­o­lo, mens de 10.000 til­sku­e­re, der kom, var pra­e­get af nervø­se tra­ek­nin­ger. For ved halv­tid så det ik­ke for godt ud for hjem­me­hol­det, fak­tisk hav­de Sjakh­tar haft den bed­ste mu­lig­hed, men på den an­den si­de af pau­sen vi­ste Loren­zo In­sig­ne, hvor håb­løst det var, at han blev holdt på ba­en­ken, da Sve­ri­ge slog Ita­li­en ud af VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Den lil­le kant krøl­le­de smukt fø­rin­gen i kas­sen, og så cru­i­se­de Na­po­li til en 3-0 sejr, der sta­dig gi­ver dem mu­lig­hed for at snup­pe an­den­plad­sen bag Man­che­ster Ci­ty, der set fra Na­po­li nu skal ta­ge til Ukrai­ne og vin­de, mens Sar­ris ud­valg­te skal gø­re det sam­me i Rot­ter­dam mod Fey­eno­ord.

”Ci­ty spil­ler al­tid for at vin­de. Vi skal fo­ku­se­re på vo­res egen kamp og så hå­be, at Ci­ty gi­ver os en hånd,” sag­de an­fø­rer Ma­rek Hamsik ef­ter den vig­ti­ge sejr.

Fo­to: Ciro Fusco/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.