PER­FEKT NORDJYSK OP­TAKT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Først slog Vend­sy­s­sel FF AGF med 4-2. Der­na­est blev end­nu en sta­erk mod­stan­der be­sej­ret, da nord­jy­der­ne slog Su­per­liga­ens top­hold fra FC Midtjyl­land med 2-0. Og­så mod­stan­de­re fra 2. di­vi­sion kun­ne over­vin­des, som det blev be­vist med en 1-0-sejr over Jam­mer­bugt, og Marcus Sol­berg sik­re­de med to mål 2-0 over di­vi­sions­kon­kur­ren­ter­ne fra Ski­ve. Et op­hold i Tyr­ki­et gav sej­re over B93 og rus­si­ske Avan­gar­de Kursk, og søn­dag ef­ter­mid­dag be­søg­te Vend­sy­s­sel Ener­gi Vi­borg Arena og vandt med he­le 5-1 over det lo­ka­le 1. di­vi­sions­hold.

Syv tra­e­nings­kam­pe, syv sej­re. Der er ik­ke no­get at si­ge til, at man i Vend­sy­s­sel FF fø­ler sig selvsik­re, in­den hol­det søn­dag ind­le­der den na­est­bed­ste ra­ek­ke mod FC Roskil­de.

”Én ting er tra­e­nings­kam­pe, no­get an­det er, når det be­ty­der no­get. Men selv­føl­ge­lig går vi ind til kam­pen ful­de af selv­til­lid og tro på tin­ge­ne. Vi har be­vist over for hin­an­den, at når vi spil­ler op til vo­res bed­ste, kan vi slå selv Midtjyl­land og AGF. Så vi har tan­ket en mas­se selv­til­lid, og det skal man kun­ne se på vo­res spil og vo­res men­ta­li­tet mod Roskil­de,” si­ger Kri­sti­an Ri­is, Vend­sy­s­sels 21-åri­ge stop­per der er le­jet i FC Midtjyl­land.

Målscoren for de syv tra­e­nings­kam­pe var på 19-4 – 11 af må­le­ne sco­ret i de tre kam­pe mod AGF, FC Midtjyl­land og Vi­borg. Men selv om of­fen­si­ven har va­e­ret sta­erk, ser Kri­sti­an Ri­is for­sva­ret som nøg­len til de go­de vin­ter­re­sul­ta­ter.

”I ef­ter­å­ret var vo­res de­fen­siv sva­ek­ket, og vi gav nog­le nem­me mål va­ek. I op­star­ten har vi haft fo­kus på, at vo­res de­fen­siv skul­le fun­ge­re end­nu bed­re, og jeg sy­nes, det er kom­met til ud­tryk. Vi har luk­ket få mål ind og fun­ge­ret godt som hold. Og så har vi nog­le in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter, som vi ved kan af­gø­re kam­pe­ne op­pe for­an.”

Mid­ter­for­sva­re­ren frem­ha­e­ver sin 19-åri­ge for­svars­mak­ker An­dreas Kalt­oft samt kant­spil­le­ren Lucas Jen­sen og den ny­an­kom­ne an­gri­ber Marcus Sol­berg som spil­le­re, man bør hol­de et sa­er­ligt øje med i for­å­ret.

”Men alt i alt sy­nes jeg, vi er man­ge un­ge spil­le­re, der ger­ne vil fremad og har stort po­ten­ti­a­le,” si­ger Ri­is.

Ef­ter ef­ter­å­rets 19 run­der lig­ger Vend­sy­s­sel num­mer tre i Nor­di­c­bet­liga­en. Den pla­ce­ring, der gi­ver ad­gang til play­of­f­kam­pe mod et Su­per­liga-hold, vil Kri­sti­an Ri­is ger­ne be­hol­de – el­ler for­bed­re.

”Der er et for­holds­vis stort felt, men vo­res am­bi­tion er at ka­em­pe med om Su­per­liga­plad­ser­ne. Selv­føl­ge­lig vil vi gå ef­ter den helt sto­re guld­me­dal­je og ryk­ke di­rek­te op, men ba­re det at spil­le med er vo­res sto­re mål.”

Ak­tu­elt lig­ger Vej­le på før­ste­plad­sen, der gi­ver di­rek­te op­ryk­ning. Tre po­int la­en­ge­re ne­de lig­ger Thi­sted, og yder­li­ge­re tre po­int ef­ter kom­mer Vend­sy­s­sel. Nord­jy­der­ne er øverst i et stort felt, hvor Vi­borg på sy­ven­de­plad­sen har fi­re po­int op til den ef­ter­trag­te­de tred­je­plads.

”Det er me­get ta­et. Der er man­ge dyg­ti­ge hold i 1. di­vi­sion. Vej­le er rig­tigt sta­er­ke, og så har bå­de Vi­borg og Es­b­jerg en del me­re at gø­re med, end vi har her­op­pe i Vend­sy­s­sel. Der er rig­tigt man­ge om bud­det, og jeg tror, det bli­ver rig­tigt ta­et, så det ga­el­der om at hol­de fast og at få en god start,” si­ger Kri­sti­an Ri­is om åb­nin­gen på den na­est­bed­ste ra­ek­ke.

Kri­sti­an Fri­is pas­ser på sin tid­li­ge­re Vend­sy­s­sel­hold­kam­me­rat af Chri­sti­an Mo­ses i tra­e­nings­kam­pen mod Vi­borg sid­ste we­e­kend. Fo­to: Mor­ten Pe­der­sen/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.