BUNDU SKAL FORVANDLE LØF­TER TIL MÅL

MUSTAPHA BUNDU

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

De [David Ni­el­sen og Rubén Sel­lés] vil ger­ne ha­ve, at jeg la­e­rer af de an­dre spil­le­re på hol­det. Og at jeg la­eg­ger fle­re ele­men­ter i mit spil. Jeg spil­ler for­skel­li­ge po­si­tio­ner. Når jeg er en af to an­gri­be­re, skal jeg fal­de me­re ned i ba­nen og for­sø­ge at va­e­re kre­a­tiv, i ste­det for må­ske at va­e­re alt for sel­visk.”

Mustapha Bundu var en af de spil­le­re, der ef­ter luk­nin­gen af trans­fer­vin­du­et kom i fo­kus i AGF.

For va­ek var Mor­ten ”Dun­can” Ras­mus­sen, klub­bens og by­ens søn, der spil­le­de en stor rol­le i Su­per­liga-over­le­vel­sen i 2016 og 2017.

”Dun­can” sco­rer nu mål for Pog­on Stet­tin ved gra­en­sen mel­lem Po­len og Tys­kland, og selv­om AGF-sport­s­chef Pe­ter Chri­sti­an­sen hand­le­de Mar­tin Pu­sic fri af FC Kø­ben­havn umid­del­bart ef­ter top­sco­re­rens af­gang, var der i fe­bru­ars fi­re Su­per­liga-kam­pe plads til Mustapha Bundu i star­top­stil­lin­gen ind­til Hor­senskam­pen i tirs­dags, hvor Bundu på sin 21-års fød­sels­dag måt­te ta­ge til tak­ke med 19 mi­nut­ters ind­hop.

I en fod­bold­ver­den med man­ge mu­li­ge og umu­li­ge ve­je mod top­pen har Mustapha Bundu va­e­ret på lang­fart mod den chan­ce, han li­ge nu får i og om­kring AGF’s star­top­stil­ling.

Mustapha Bundu blev som dreng spot­tet af Craig Bel­la­my Fo­un­da­tion, et nu luk­ket ta­lent­pro­jekt i Si­er­ra Leo­nes ho­ved­stad Fre­e­town, som blev fi­nan­si­e­ret af den tid­li­ge­re wa­li­si­ske to­pan­gri­ber af sam­me navn.

Bundu blev in­vi­te­ret på tra­e­nings­op­hold i Li­ver­pool, Man­che­ster Ci­ty og Car­diff, men ar­bejds­til­la­del­ser er sva­e­re at få i Stor­bri­tan­ni­en, så han blev gym­na­sie­e­lev på Hart­pury Col­le­ge i Glou­ce­ster na­er gra­en­sen til Wa­les, hvor de gha­ne­si­ske VM-spil­le­re David Ac­cam og Ab­dul Wa­ris og­så be­gynd­te at spil­le fod­bold.

Han var god, men ar­bejds­til­la­del­sen var sta­dig ik­ke til at få, så han kun­ne kun få kon­trakt i na­er­lig­gen­de Here­ford Uni­ted, en tid­li­ge­re liga­klub der i dag spil­ler så langt ne­de i det en­gel­ske liga­sy­stem, at reg­ler­ne for ar­bejds­til­la­del­ser er me­re lem­pe­li­ge.

En bun­ke mål i non-le­ague og en plads i FA Va­se-fi­na­len, po­kal­tur­ne­rin­gen for ama­tør- og del­tidspro­fes­sio­nel­le hold, gav an­gri­be­ren en tur på Wem­bley.

Men Here­ford ryk­ke­de op, så Mustapha Bundu ik­ke la­en­ge­re hav­de lov til at spil­le for hol­det, og da an­gri­be­ren stod for­an at måt­te flyt­te hjem til Si­er­ra Leo­ne, gav en prø­ve­tra­e­ning i AGF en kon­trakt.

I den­ne sa­e­son har Bundu la­vet tre mål på 37 af­slut­nin­ger og veks­let mel­lem ven­stre kant og an­gre­bet. På liga­ens mindst scoren­de hold ef­ter Hels­in­gør og Randers FC er der nok at ar­bej­de med. To mål i et fan­ta­stisk ind­hop mod Sil­ke­borg IF i novem­ber skab­te håb og for­kla­rer, hvor­for den hur­ti­ge forward i de­cem­ber for­ri­ge år fik en fe­mårig kon­trakt. Og så skal loven­de tak­ter snart for­vand­les til mål af Bundu for David Ni­el­sen og AGF, der si­den Bun­dus to scor­in­ger mod Sil­ke­borg i novem­ber har sco­ret fi­re liga­mål på 630 mi­nut­ter.

Fo­to: Ernst van Norde/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.