Si­den sidst

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Som man kan la­e­se an­det­steds på det­te op­slag i Tips­bla­det, har Ni­co­lai Jør­gen­sen haft et sva­ert 2018 uden scor­in­ger i Fey­eno­ord. Med 3½ må­ned til VM-slut­run­den i Rusland er det end­nu ik­ke tid til de helt dy­be pan­de­ryn­ker hos land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de, hans as­si­stent Jon Da­hl To­mas­son og de­res kol­le­ger i tra­e­ner­tea­met.

Men som be­skre­vet i sid­ste fre­dags ud­ga­ve af Tips­bla­det er der et par sky­er på land­stra­e­ne­rens him­mel, og be­kym­rin­ger­ne blev ik­ke umid­del­bart lin­dret i sid­ste we­e­kend.

Se­vil­las Si­mon Kja­er blev ik­ke klar til sid­ste uges Cham­pions Le­ague-kamp mod Man­che­ster Uni­ted, og hel­ler ik­ke i et dra­ma­tisk 2-5 ne­der­lag var den blon­de midt­stop­per klar, hvil­ket kun­ne ha­ve va­e­ret til­tra­engt mod An­to­i­ne Griezmann og vild­bas­sen Die­go Cos­ta, der i lø­bet af en mi­nut for­må­e­de at få gult kort for film og sco­re At­léti­cos fø­rings­mål ef­ter dår­ligt for­svars­spil.

Si­mon Kja­er har tra­e­net med i små tre uger og fik co­me­ba­ck mod Mála­ga ons­dag af­ten, så nu skal Kja­er, Ha­rei­de & co. hå­be, det var den sid­ste om­gang mu­skel-pro­ble­mer i den­ne sa­e­son.

An­dreas Chri­sten­sen fejl­er ik­ke no­get fy­sisk, men ugen var hård ef­ter en af­gø­ren­de fejl mod FC Bar­ce­lo­na i sid­ste uge og en uhel­dig ho­ved­rol­le i we­e­ken­den mod Man­che­ster Uni­ted, der fik de­res to scor­in­ger ef­ter si­tu­a­tio­ner, dan­ske­ren på en bed­re dag hav­de af­va­er­get.

I Leipzig fik Yus­suf Yu­rary Poul­sen den sid­ste hal­ve ti­me i et over­ra­sken­de og sa­er­de­les skuf­fen­de ne­der­lag til bund­prop­pen FC Köln, mens Tho­mas Dela­ney fik en sja­el­den po­si­tiv op­le­vel­se i Bre­men med en 1-0 sejr i Nord­der­by mod Ham­bur­ger SV.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.