DEN YNG­STE MÅ­L­MAND I FLØNG BLEV EN STA­ERK KEEPER I DIVISIONERNE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FREMAD AMAGER - TEKST: THO­MAS PYNDT

For 20 år si­den blev un­grepor­te­ren sendt på en ma­er­ke­lig op­ga­ve i Fløng, hvor en syv-årig må­l­mand skul­le in­ter­viewes til en stør­re ar­ti­kel i Tips­bla­det. Det blev gjort, og det blev al­drig glemt, men at den lil­le dreng se­ne­re end­te som Su­per­liga-må­l­mand blev nu ik­ke re­gi­stre­ret. Ik­ke før for ny­lig, og der­for var det op­lagt at åb­ne for­års­de­len af den na­est­bed­ste ra­ek­ke ved at si­ge god­dag igen til Fremad Ama­ger-må­l­mand Ni­ck­las Dannevang, for man­ge år si­den kendt i Tips­bla­dets spal­ter som den yng­ste må­l­mand i Fløng.

” La­en­ge si­den,” si­ger 27-åri­ge Ni­ck­las Dannevang med et smil, da han står ud af bi­len for­an det gam­le Fremad­klubhus på Ama­ger. Og det har han ret i. Det er fak­tisk me­re end 20 år si­den, at vi sidst stod over for hin­an­den. I de se­ne­ste år har vi snak­ket sam­men i te­le­fo­nen ved et par lej­lig­he­der, når der skul­le sam­les stem­mer ind til Tips­bla­dets år­li­ge kåring af Dan­marks bed­ste må­l­mand med ret til at mod­ta­ge Det Gyld­ne Bur, men in­gen af os hav­de la­vet kob­lin­gen.

Det ske­te først for et par må­ne­der si­den, da kol­le­ga Stan­bury var gå­et i ar­ki­ver­ne for at fin­de den na­e­ste ud­ga­ve fra for­ti­den, der skul­le ha­ve spal­te­plads i den fa­ste ru­brik Tips­bla­det Re­tro på de før­ste si­der i bla­det. Han gik pra­e­cis 20 år til­ba­ge og lod sig fan­ge af for­si­den med den da­va­e­ren­de Tot­ten­ham-ma­na­ger Chri­sti­an Gross og et bil­le­de af den gam­le Sil­ke­borg-top­sco­rer Pe­ter Las­sen, og mens han la­e­ste op på de ele­men­ter, der skul­le gen­forta­el­les, faldt han over et op­slag in­de i Te­ma­sek­tio­nen med en me­get ung må­l­mand, som Tips­bla­dets yngste­mand hav­de va­e­ret en tur i Fløng, 30 ki­lo­me­ter stik vest fra Rå­d­hus­plad­sen, for at in­ter­viewe.

”Er du klar over, at du in­ter­viewe­de Ni­ck­las Dannevang for 20 år si­den?” lød det ov­re fra den an­den si­de af skri­ve­bor­de­ne, hvil­ket jeg slet ik­ke var. Men det gjor­de jeg, og sel­ve hi­sto­ri­en kun­ne jeg godt hu­ske.

For ret be­set var det jo lidt ma­er­ke­ligt, at Tips­bla­det med den in­ter­na­tio­na­le spa­end­vid­de og de man­ge in­ter­views og hi­sto­ri­er fra den da­va­e­ren­de Faxe Kon­di Li­ga skul­le bru­ge spal­te­plads på en syv-årig må­l­mand. Men re­dak­tions­che­fen hav­de va­e­ret en tur med fa­er­gen fra Es­b­jerg til Harwich for at hil­se på de la­e­se­re, der hav­de købt en rej­se­pak­ke med Tips­bla­det, og her var han fal­det i snak med en far og hans syv-åri­ge søn, der skul­le på Sel­hurst Park for at se fa­vo­rit­hol­det fra Le­eds i kamp mod Wim­b­ledon. Det var en sød lil­le hi­sto­rie, som han nok men­te kun­ne va­e­re en ar­ti­kel vaerd, og som sagt så gjort.

Jeg tog af sted med en fo­to­graf og til­brag­te en ti­mes tid med den me­get un­ge må­l­mand, der var vild med Le­eds og fulg­te fod­bol­den ta­et med en im­po­ne­ren­de sans for navne og sta­ti­stik­ker, mens far­mand Ole kun­ne forta­el­le om at ha­ve spil­let på sko­le­hold med Pe­ter Sch­mei­chel.

”Al­le­re­de den­gang [i mid­ten af halvfjerd­ser­ne] kun­ne man se, at han vil­le bli­ve til no­get spe­ci­elt. Og han ska­eld­te og­så ud, selv om fle­re af hold­kam­me­ra­ter­ne var et par år ae­l­dre end ham. Det er me­get sejt som 11-årig,” for­tal­te Ole Dannevang om sin se­ne­re så be­røm­te sko­le­kam­me­rat, mens hans søn ka­ste­de sig rundt op­pe på den lil­le bold­ba­ne ved le­ge­plad­sen, og fo­to­gra­fen tog bil­le­der af den lil­le må­l­mand, der al­le­re­de be­gynd­te til fod­bold som tre-årig, og nu var stor fan af bå­de Le­eds og Fremad Ama­ger, pra­e­cis som sin far.

Det var en me­get hyg­ge­lig hi­sto­rie, og selv om det si­den da er ble­vet til utal­li­ge ar­tik­ler fra bå­de ind- og ud­land, så blev den hel­ler ik­ke glemt. Den lå et sted de­r­in­de, om­end det nok mest var, for­di det var så aty­pisk, at vi brug­te så me­get plads på så ung en må­l­mand. Jeg hu­ske­de i hvert fald ik­ke nav­net på den lil­le fyr fra Fløng, som det så alt­så vi­ste sig rent fak­tisk hav­de dre­vet ta­len­tet så langt, at der si­den hav­de va­e­ret brug for at snak­ke med ham, når må­l­ma­en­de­ne fra Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion skul­le stem­me om Årets Må­l­mand.

For Ni­ck­las Dannevang blev me­re end ba­re et ta­lent. Han har run­det de 170 di­vi­sions­kam­pe i FC Roskil­de, Nord­vest FC, Brøns­høj, AC Hor­sens og nu for den gam­le fa­vo­rit­klub fra Fremad Ama­ger, mens det og­så blev til 21 Su­per­liga-kam­pe for AC Hor­sens i sid­ste sa­e­son, så på den må­de var det op­lagt at sam­le trå­den op igen 20 år se­ne­re for at hø­re, hvor­dan det gik så godt for den yng­ste må­l­mand i Fløng, der el­ske­de Sch­mei­chel og Le­eds.

ET SENT SATS PÅ FOD­BOL­DEN

”Jeg kan godt hu­ske, at I var ude at be­sø­ge os, og så var vi op­pe på le­ge­plad­sen li­ge ved si­den af, hvor vi bo­e­de. Som syv-årig har man jo ik­ke det sto­re be­greb om den tryk­te pres­se, men jeg syn­tes, det var sjovt. Og da jeg blev ae­l­dre, hev jeg da ar­tik­len frem et par gan­ge, for det var jo et min­de, og det er ik­ke så tit, at man får to si­der i avi­sen på den må­de. Jeg har og­så sta­dig ek­sem­pla­ret der­hjem­me, men det var fak­tisk min ka­e­re­ste, der gjor­de mig op­ma­er­k­som på, at det var 20 år si­den, da hun så den lil­le tekst, der var om det i Tips­bla­det,” si­ger Ni­ck­las Dannevang, der dog ik­ke brug­te ar­tik­len om ham som løf­te­stang vi­de­re i kar­ri­e­ren. Det var me­re den alt­op­slu­gen­de fod­bold-in­ter­es­se, der og­så blev na­evnt i Tips­bla­det den 28. novem­ber 1997, som gjor­de det.

”Vi var man­ge, der gik op i fod­bold, men jeg gjor­de det nok me­re end de fle­ste. Der var jo fod­bold overalt. For ek­sem­pel gik jeg i fod­bold­trø­jer og buk­ser i sko­len, til jeg var 12-13 år. På den må­de skil­te jeg mig nok lidt ud. Alt var fod­bold, og det har det va­e­ret i man­ge år. Jeg har sta­dig en lidt au­ti­stisk fod­bold­hjer­ne med hen­syn til trup­per, re­sul­ta­ter, be­gi­ven­he­der og så­dan no­get. Det har jeg al­tid haft.”

”Hvis man kig­ger på mit ta­lent, så stak jeg ik­ke ud op gen­nem ung­domsår­e­ne, men jeg har al­tid el­sket spil­let, fra jeg var tre år gam­mel, og det gør jeg sta­dig va­ek,” forta­el­ler den nu­va­e­ren­de Fremad Ama­ger-keeper, der og­så vok­se­de op i et om­rå­de, hvor man­ge dyg­ti­ge fod­bold­ven­ner skub­be­de hin­an­den fremad i ver­de­nen.

”Det er me­get sjovt med den ar­ti­kel her,” si­ger Ni­ck­las Dannevang og pe­ger på ko­pi­er­ne på bor­det og pri­vat-fo­to­et af den lil­le må­l­ma­end mel­lem en flok med- og mod­spil­le­re.

”Ham, der står ved si­den af mig, er fak­tisk Mi­ke Mor­ten­sen, som jeg spil­ler sam­men med nu her­u­de i Fremad Ama­ger, hvor han er cen­ter­for­sva­rer for­an mig,” si­ger må­l­man­den.

”Vi hav­de to go­de år­gan­ge i Fløng, år­gang 89 og 90, så vi var fi­re-fem-seks dren­ge på hver år­gang, som godt kun­ne spil­le, og vi hav­de et ud­ma­er­ket hold. Der var Mark Leth, der li­ge er stop­pet i Hels­in­gør, der var Mi­ke, der var en fyr, der hed­der Marc Fel­by, der vel har spil­let 60 til 80 kam­pe i Roskil­de, og der var Phi­lip Pe­der­sen, der og­så har spil­let her­u­de i Fremad.”

”Da vi blev lidt ae­l­dre, ryk­ke­de man­ge af dem så til Roskil­de, men jeg hav­de et pro­blem, for Roskil­de hav­de al­le­re­de en må­l­mand i Mar­tin Han­sen, der nu står i He­e­ren­ve­en. Vi gik end­da i pa­ral­lelklas­se på Fløng Sko­le, så når jeg ser på hold­bil­le­der­ne fra sko­le­tur­ne­rin­ger­ne, er det Mar­tin, der står i må­l­mand­stø­jet, mens jeg spil­le­de ude.”

”Alt i alt var vi vel 10-11 spil­le­re fra de to år­gan­ge, der var ude at prø­ve os af i stør­re klub­ber, og det er for­holds­vis man­ge for så lil­le en klub. Men Roskil­de kun­ne jeg alt­så ik­ke ta­ge til sam­men med de an­dre, så jeg røg først til Frem in­de i Val­by, hvor jeg var et års tid, før Mar­tin tog til Brøndby, og der så blev plads til mig i Roskil­de,” forta­el­ler Ni­ck­las Dannevang.

Da må­l­man­den var an­denårs-ju­ni­or, skif­te­de han til Hol­ba­ek, hvor han som yng­lin­ge­spil­ler al­le­re­de kom på an­det­hol­det i Dan­marks­se­ri­en. Så vend­te han til­ba­ge til Roskil­de, og som 19-årig de­bu­te­re­de han i den na­est­bed­ste ra­ek­ke med en 2-0 sejr over Ski­ve, men han var al­drig me­re end den un­ge an­den­re­ser­ve, så li­ge før han blev 20 år, vend­te han til­ba­ge til Hol­ba­ek og Nord­vest FC, hvor han ef­ter en sa­e­sons

➜ tid blev fast mand på 2. di­vi­sions­hol­det.

Men selv om han el­ske­de fod­bol­den, fik det ham ik­ke til at sat­se det he­le på et liv i den ver­den.

”Det var fak­tisk ret sent, at jeg be­gynd­te at ta­en­ke så­dan. Jeg fik jo en del di­vi­sions­kam­pe ne­de i Hol­ba­ek, men det på en ama­tør­kon­trakt, og det var først, da jeg kom til Brøns­høj og kom på hol­det der, at jeg ta­enk­te, at når jeg nu var nå­et op i 1. di­vi­sion, så kun­ne det godt va­e­re, at man kun­ne dri­ve det til no­get. Men der var jeg alt­så 23-24 år.”

”Jeg hav­de jo al­drig va­e­ret på ud­valg­te hold el­ler ung­domslands­hold, så at si­ge som 18-årig, at jeg vil­le gå all-in på fod­bol­den uden at ha­ve va­e­ret i na­er­he­den af at va­e­re den bed­ste, vil­le må­ske ha­ve va­e­ret lidt vold­somt. Så jeg la­e­ste to år på la­e­rer­se­mi­na­ri­et, som jeg så ik­ke blev fa­er­dig med, men så ud­dan­ne­de jeg mig til spe­ditør i ste­det for, så jeg har få­et en ud­dan­nel­se, og det er jeg glad for,” si­ger må­l­man­den, der end­da end­te i gen­nem­brud­s­klub­ben Brøns­høj ved et til­fa­el­de.

TILFAELDIGHEDERNES SPIL

I star­ten i Hol­ba­ek hav­de han va­e­ret re­ser­ve for Las­se Søm­mer­gaard, men fik så plad­sen, da første­val­get ryk­ke­de til FC Fyn, men ef­ter et par sa­e­so­ner gik den klub ned, og så vend­te Søm­mer­gaard til­ba­ge til Hol­ba­ek.

”Min for­nem­mel­se var, at de hel­le­re vil­le ham end mig, så jeg tog vi­de­re for at prø­ve no­get an­det. Om som­me­ren tra­e­ne­de jeg så med det her hold af kon­trakt­lø­se spil­le­re un­der Kre­sten Bla­esild, men ef­ter en uge kom han hen til mig og sag­de, at jeg hav­de gjort det godt, men at jeg ik­ke vil­le kom­me med på den tur, der var til Hol­land, for­di han hav­de få­et til­sagn om to hø­je­re-ran­ge­ren­de må­l­ma­end end mig, der ger­ne vil­le med på tu­ren. Det var jo så­dan set fair nok, men når jeg ik­ke hav­de den gu­lerod for­an mig, vil­le jeg hel­ler ik­ke tra­e­ne med la­en­ge­re.”

”Så rin­ge­de jeg til Per Ni­el­sen, der var ch­eftra­e­ner ude i Hvi­d­ov­re på det tids­punkt, men han tog ik­ke te­le­fo­nen, og så prø­ve­de jeg Bo Hen­rik­sen ude i Brøns­høj bag­ef­ter. Og der er Bo jo fan­ta­stisk.

Han snak­ke­de til mig som om, at vi hav­de kendt hin­an­den i 20 år, selv om han jo nok ik­ke ane­de hvem jeg var, og så kom jeg så der­ud og fik en kon­trakt.”

”Pla­nen var, at jeg skul­le stå i skyg­gen af Mi­cha­el Tør­nes i et halvt år og su­ge til mig, og bag­ef­ter var det så mig, der blev sat­set på, men al­le­re­de ef­ter seks-syv uger fik jeg chan­cen,” si­ger Ni­ck­las Dannevang med et fint ek­sem­pel på tilfaeldighedernes spil, for hvad nu hvis Per Ni­el­sen hav­de ta­get te­le­fo­nen?

Så er det ik­ke sik­kert, at Dannevang var endt i Su­per­liga­en, som han jo gjor­de et par sa­e­so­ner se­ne­re. Men først gik det skidt i Brøns­høj, der ryk­ke­de ud sa­e­so­nen ef­ter, Bo Hen­rik­sen var ta­get til Hor­sens, og der­ov­re var det hel­ler ik­ke så nemt for en klub med et bud­get, der ik­ke hav­de eg­net sig til fle­re sa­e­so­ner blandt de na­est­bed­ste. Ch­eftra­e­ne­ren hav­de i hvert fald brug for kon­trakt­lø­se spil­le­re, og en så­dan var der jo i hans gam­le klub Brøns­høj, for de kun­ne hur­tigt få brug for en ny må­l­mand i Hor­sens, hvor Fre­de­rik Røn­now hav­de im­po­ne­ret.

”Så rin­ge­de Bo til mig og sag­de, at jeg skul­le kom­me til Hor­sens, for det vil­le bli­ve pis­sesjovt. På det tids­punkt var Røn­now sta­dig i klub­ben, så jeg tra­e­ne­de med ham i 10 da­ge vel, før han blev solgt til Brøndby, men Bo hav­de he­le ti­den sagt, at det kun var et spørgs­mål om tid, for man kun­ne ik­ke hol­de på ham, og klub­ben hav­de og­så brug for pen­ge­ne. Hor­sens var jo på rø­ven rent økonomisk for at si­ge det li­ge ud, og til de før­ste tra­e­nin­ger der­ov­re var vi vel ik­ke me­re end 10 spil­le­re.”

”Men se­tup­pet og tra­e­ner­ne var på plads. Sta­dion var fedt, og der var go­de fa­ci­li­te­ter, men vi hav­de ik­ke rig­tig no­gen spil­le­re. Bo sag­de, at han vil­le ven­te på de rig­ti­ge spil­le­re, og at de nok skul­le kom­me, må­ske ik­ke til den før­ste kamp, men så ef­ter­hån­den som vi na­er­me­de os luk­nin­gen af trans­fer­vin­du­et.”

”Og så­dan blev det. Et me­get godt ek­sem­pel er den kamp, vi spil­le­de ne­de i Vej­le, som jo var et lo­ka­l­op­gør, og som vi selv kør­te ned til hver isa­er. Jeg sat­te mig ind i om­kla­ed­nings­rum­met un­der trøj­en med num­mer et, og så kom der en fyr, jeg slet ik­ke kend­te, og sat­te sig ved num­mer to. ”Hej, jeg hed­der Fre­de­rik, jeg skal spil­le her nu,” sag­de han, og så var det Fre­de­rik Møl­ler, som de hav­de skre­vet kon­trakt med om for­mid­da­gen i FC Midtjyl­land, og så skul­le han di­rek­te på ba­nen. Det var så­dan, det var. Spil­le­re, man al­drig hav­de mødt før, duk­ke­de plud­se­lig op til kamp.”

”Men da vi så kom over på den an­den si­de af trans­fer­vin­du­et om som­me­ren, kun­ne vi jo godt se, at vi hav­de et godt hold. Vi star­te­de med at ta­be de før­ste tre, men der var en ek­stra op­ryk­ker i den sa­e­son, så vi be­gynd­te li­ge så stil­le in­ter­nt i trup­pen at luk­ke op for, at det godt kun­ne la­de sig gø­re, hvis vi vir­ke­lig... Vi gik jo lidt un­der ra­da­ren, mens Sil­ke­borg, Vej­le, Vend­sy­s­sel og Lyng­by po­ste­de rig­tig man­ge pen­ge i at kom­me op, og så fik vi det til at fun­ge­re og end­te med at ryk­ke op,” si­ger Ni­ck­las Dannevang.

Og på den må­de var den yng­ste må­l­mand i Fløng plud­se­lig ble­vet Su­per­liga-keeper.

ET CHOK I SU­PER­LIGA­EN

Det be­gynd­te med 1-1 i Aal­borg, og al­le­re­de i 3. run­de løb Ni­ck­las Dannevang ind i sin hidtil stør­ste fod­boldop­le­vel­se.

”Vi spil­ler 2-2 in­de på Brøndby Sta­dion, og det står som klart det stør­ste. For det før­ste var det en helt vild kulis­se, og for det an­det var det et flot po­int at få. Det var lidt det he­le. Som sja­el­la­en­der og halvt Ves­tegns-dreng er Brøndby ba­re no­get sa­er­ligt. Jeg har al­drig va­e­ret Brøndby-fan, men Brøndby Sta­dion er no­get spe­ci­elt. Det er lidt en in­sti­tu­tion. Så det var stort at få lov til at stå på mål de­r­in­de, og jeg sy­nes og­så, at jeg stod en fin kamp. Jeg hav­de et par go­de red­nin­ger, så det var jeg me­get til­freds med,” si­ger Ni­ck­las Dan­ne-

Så­dan blev syv-åri­ge Ni­ck­las Dannevang pra­e­sen­te­ret i Tips­bla­det til­ba­ge i novem­ber 1997

Fo­to: Mar­tin Dam Kri­sten­sen/Ritzau Scan­pix

Ni­ck­las Dannevang på ba­nen ved le­ge­plad­sen i Fløng for 20 år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.