”DET HAR VIR­KE­LIG VA­E­RET DEJ­LIGT AT FØ­LE SIG SOM EN FOD­BOLD­SPIL­LER”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ALEXANDER SCHOLZ - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY @SebStan­bury

Ale­xan­der Scholz har i den­ne sa­e­son få­et vendt kar­ri­e­ren op og ned og til­ba­ge igen. Den 25-åri­ge dan­ske mid­ter­for­sva­rer gik fra at va­e­re an­fø­rer til ba­en­ke­var­mer i Stan­dard Liè­ge, men så skif­te­de han til Club Brug­ge, hvor de godt kun­ne bru­ge ham – og nu ven­ter må­ske et bel­gisk mester­skab se­ne­re på for­å­ret.

Den 29. ja­nu­ar i år for­lod Ale­xan­der Scholz Stan­dard Liè­ge. Midt­stop­pe­ren hav­de spil­let tre år i klub­ben, han hav­de va­e­ret med til at vin­de po­kal­fi­na­len i 2016, og han hav­de va­e­ret an­fø­rer, men han hav­de få­et spar­somt med spil­le­tid ef­ter som­mer­fe­ri­en, så på trans­fer­vin­du­ets tred­jesid­ste dag skif­te­de han til Club Brug­ge og for­lod Liè­ge. To da­ge se­ne­re var han til­ba­ge.

Til­fa­el­det vil­le, at han rej­ste til en klub, der hav­de truk­ket Stan­dard i po­kal­tur­ne­rin­gen, så den 25-åri­ge dan­sker nå­e­de dår­ligt at si­ge far­vel til by­en, in­den han var der igen.

”Det er ty­pisk, så­dan er det al­tid for mig,” forta­el­ler Ale­xan­der Scholz om til­fa­el­dets magt.

Han sad på ba­en­ken i he­le kam­pen, og hans nye klub tab­te 4-1 til hans gam­le, men Scholz var al­li­ge­vel godt til­freds med, at Stan­dard var mod­stan­de­ren i hans før­ste kamp ef­ter skif­tet.

”Så kun­ne vi få det over­stå­et. Se al­le mi­ne gam­le hold­kam­me­ra­ter igen, se sta­dion, ma­er­ke al­le de fø­lel­ser, der går gen­nem en, når man er med i så­dan en kamp. Hel­dig­vis kom den hur­tigt, for jeg tror, man kan op­byg­ge fle­re fø­lel­ser og me­re melan­ko­li, el­ler hvad ens per­son­lig­hed nu har hang til, når der går la­en­ge­re tid. Jeg skif­te­de en man­dag, og ons­dag var jeg til­ba­ge i Liè­ge. Det var egent­lig fint. Det var det sam­me, da jeg kom til Stan­dard. Før­ste kamp var mod An­der­le­cht, som og­så hav­de va­e­ret in­ter­es­se­ret i mig den­gang.”

De to klub­ber mød­tes og­så i we­e­ken­den, hvor de spil­le­de 1-1. Hel­ler ik­ke den­ne gang var Scholz på ba­nen på Sta­de Mauri­ce Dufras­ne, da en min­dre ska­de holdt ham ude, men al­li­ge­vel er dan­ske­rens vin­ter­trans­fer et be­vis på, hvor ulo­gisk og ufor­ud­si­ge­lig fod­bol­den kan va­e­re. Han gik fra at va­e­re pro­fil til ba­en­ke­var­mer i Stan­dard Liè­ge, og så rej­ste han til en ny klub, der ni plad­ser la­en­ge­re op­pe i ta­bel­len lå på en gan­ske su­ve­ra­en før­ste­plads.

Og i Club Brug­ge spil­ler han igen fod­bold.

BELGIENS AGF

Ale­xan­der Scholz sam­men­lig­ner Stan­dard Liè­ge med AGF. Det er en af lan­dets sto­re tra­di­tions­klub­ber og blandt de mest suc­ces­ful­de og po­pu­la­e­re hold i den bed­ste ra­ek­ke, som Stan­dard har be­fun­det sig i si­den 1921 – den bed­ste sta­ti­stik i Bel­gi­en. Det er ble­vet til 10 mester­ska­ber, og hol­det var i Eu­ro­pa Le­ague så sent som i sid­ste sa­e­son. Stan­dard gik ik­ke vi­de­re fra pulj­en, men tab­te kun én gang mod Pa­nat­hin­ai­kos, Cel­ta Vi­go og de se­ne­re fi­na­li­ster fra Ajax. Ale­xan­der Scholz spil­le­de samt­li­ge mi­nut­ter i de seks kam­pe.

Men det er og­så en klub, hvor re­sul­ta­ter­ne ik­ke al­tid mat­cher de sto­re am­bi­tio­ner. Kun i én af Scholz’ tre sa­e­so­ner nå­e­de Stan­dard Liè­ge med i mester­skabs­slut­spil­let, og den dan­ske stop­per hav­de syv for­skel­li­ge tra­e­ne­re, mens han var der.

”Der er hø­je for­vent­nin­ger og stor op­ma­er­k­som­hed. Klub­ben bud­get­te­rer med en høj løn og man­ge trans­fers. Jeg var den, der hav­de va­e­ret la­engst tid i klub­ben. Det si­ger ik­ke så lidt, at en dan­sker hav­de va­e­ret der la­engst. Vin­der man en kamp, snak­ker man om mester­ska­bet, og når man ta­ber, snak­ker man om at fy­re tra­e­ne­ren og sport­s­che­fen, og at in­gen af spil­ler­ne er go­de nok.”

I som­mer var det Ale­xan­der Scholz’ tur til at bli­ve ve­jet og fun­det for let. Klub­bens nye tra­e­ner, den tid­li­ge­re po­rtu­gi­si­ske lands­holds­spil­ler Ri­car­do Sá Pin­to, sat­te ham af hol­det.

”Jeg kun­ne med det sam­me ma­er­ke, at han ik­ke sat­te mig li­ge så højt som de an­dre ch­eftra­e­ne­re. Jeg spil­le­de godt nok i star­ten af sa­e­so­nen, men al­le­re­de fra start var jeg ik­ke la­en­ge­re an­fø­rer, som jeg hav­de va­e­ret i for­ri­ge sa­e­son. Så fik vi en min­dre god start. Sjovt nok spil­le­de jeg de­ci­de­ret dår­ligt mod Club Brug­ge, hvor vi tab­te 4-0. Så blev jeg sat ud på ba­en­ken, og jeg prø­ve­de at kom­me ind igen, men det var ik­ke mu­ligt. Når man bli­ver sat af hol­det som mid­ter­for­sva­rer, er det sva­ert at kom­me ind igen. Jeg star­te­de én kamp på midt­ba­nen i star­ten af ja­nu­ar, men det er jo ik­ke min po­si­tion.”

”Der er for­skel­li­ge må­der at va­e­re på ba­en­ken. Man kan va­e­re på ba­en­ken, hvor man fø­ler, man er ta­et på hol­det, men min si­tu­a­tion var na­er­me­re, at der ik­ke var no­get, som vil­le aen­dre sig. Det var og­så der­for, jeg ak­tivt søg­te klubs­kif­tet. Al­le­re­de tid­ligt i for­lø­bet var jeg indstil­let på, at jeg skul­le va­ek fra Stan­dard, og der­for kig­ge­de jeg mig om ef­ter no­get an­det. I lø­bet af ef­ter­å­ret byg­ge­de jeg min form op, så jeg var klar til det her mo­ment. For mig er he­le for­lø­bet lo­gisk. Jeg røg på ba­en­ken i au­gust-sep­tem­ber, og så skif­te­de jeg klub i ja­nu­ar.”

AT KOM­ME NEDEFRA

For at op­ve­je for den mang­len­de kamp­form løb Ale­xan­der Scholz ek­stra tu­re ef­ter tra­e­ning og brug­te tid i styr­ke­lo­ka­let.

”Jeg vil­le selv­føl­ge­lig hel­le­re spil­le fod­bold, men det var egent­lig rart at gø­re igen. Jeg har haft et par år, hvor jeg har haft rig­tig me­get suc­ces. Så glem­mer man, hvor­dan det er at ar­bej­de hårdt, og at kom­me nedefra og bag­fra. Det er en fø­lel­se, jeg godt har kun­net li­de.”

”Jeg var me­re ir­ri­ta­bel, end jeg nor­malt er, men sam­ti­dig hav­de jeg me­re ener­gi. Det var en am­bi­va­lent fø­lel­se, for når man spil­ler kam­pe og le­ver for det, har man kun fo­kus på én ting. Når man så ik­ke spil­ler, le­ver man kun for en an­den ting, og det er at kom­me til at spil­le igen. Men ef­ter et styk­ke tid ac­cep­te­rer man si­tu­a­tio­nen og slap­per me­re af. Jeg for­søg­te at dan­ne mig et stør­re over­blik og si­ge, at de se­ne­ste år har va­e­ret fi­ne, og at hvis jeg ik­ke kun­ne kom­me på hol­det, måt­te jeg prø­ve at fin­de no­get i ja­nu­ar. Spil­le­re skif­ter klub i ét va­ek, så hvor­for skul­le jeg ik­ke og­så kun­ne fin­de en klub?”

”Jeg hav­de trods alt va­e­ret i Stan­dard i tre år, og da jeg skrev un­der, sag­de jeg, at jeg vid­ste, jeg vil­le få ud­for­drin­ger i den klub. De før­ste to et halvt år var det go­de ud­for­drin­ger. Vi kun­ne godt ha­ve få­et bed­re re­sul­ta­ter, men per­son­ligt var det godt, og så fik jeg lidt hug de sid­ste hal­ve år, men det ta­ger jeg ik­ke så tungt. Jeg har for­søgt ik­ke at ta­ge det per­son­ligt, at jeg røg ud af hol­det. Gør man det, bli­ver det sva­ert. Stan­dard er en spe­ci­el klub, og he­le som­me­ren hav­de jeg en for­nem­mel­se af, det kun­ne kom­me til at ske, så det kom ik­ke som en over­ra­skel­se for mig hel­ler.”

Han gik fra at va­e­re an­fø­rer, reg­net som en af den bel­gi­ske ligas bed­ste forsvarere og en spil­ler, der in­di­mel­lem blev sat i for­bin­del­se med klub­ber i Pre­mi­er Le­ague og Bun­des­liga­en, til kun at spil­le 54 liga­mi­nut­ter fra sep­tem­ber til og med de­cem­ber.

”Hel­dig­vis har jeg ik­ke så stort et ego, at det var et pro­blem. Den tvivl hav­de jeg før, og den

har jeg og­så bag­ef­ter. Den hy­pe, der var, da jeg kom til Stan­dard, var over­dre­vet. Så god er jeg ik­ke. Og så dår­lig, som de gjor­de mig i pe­ri­o­den, da jeg røg ud, var jeg hel­ler ik­ke. Jeg tog lidt af­stand fra det he­le og ar­bej­de­de for mig selv for at be­va­re nog­le tan­ker om­kring mig selv som fod­bold­spil­ler.”

De­cem­ber blev til ja­nu­ar, 2017 blev til 2018, og trans­fer­vin­du­et åb­ne­de. Det var nu, no­get skul­le ske, og det gjor­de der og­så. Ale­xan­der Scholz fandt en klub, der vil­le gi­ve ham spil­le­tid, og det var in­gen rin­ge­re end ra­ek­kens fø­rer­hold Club Brüg­ge.

”Her­ne­de kom skif­tet som en stor over­ra­skel­se, men det gjor­de det ik­ke for mig, for jeg var med i for­lø­bet. Brug­ge var tid­ligt ude med in­teres­sen. Jeg ken­der tra­e­ne­ren [Ivan Le­ko] fra Lo­ke­ren, hvor jeg spil­le­de sam­men med ham, jeg ken­der as­si­sten­ten [Ru­di Cos­sey] fra Lo­ke­ren, jeg ken­der et par af spil­ler­ne, en fra Stan­dard [Gu­il­lau­me Hu­bert], en fra Lo­ke­ren [Hans Vana­ken]. Ham fra Lo­ke­ren er de­res sto­re pro­fil, som jeg snak­ker med lø­ben­de.”

”Da jeg skif­te­de fra Lo­ke­ren til Stan­dard, var jeg lidt for hy­pet, og de gjor­de mig bed­re, end jeg var. Nu gjor­de de mig lidt dår­li­ge­re, og så var det et lidt nem­me­re skif­te. Nu spil­ler jeg på mit nor­ma­le ni­veau, og så si­ger al­le, at ”Scholz er til­ba­ge, og han kan godt spil­le fod­bold igen”, men Scholz er den sam­me, han he­le ti­den har va­e­ret. Nog­le gan­ge gør nog­le om­sta­en­dig­he­der ba­re, at det går op og ned.”

FOR NEMT AT SLAP­PE AF

Ef­ter at ha­ve va­e­ret på ba­en­ken på sin gam­le hjem­me­ba­ne spil­le­de Ale­xan­der Scholz fuld tid i de na­e­ste fi­re kam­pe, der­af en sejr i re­tur­kam­pen mod Stan­dard, in­den han alt­så måt­te sid­de over i sid­ste we­e­kends kamp.

”Det er skønt for mig at spil­le. Det er en før­ste la­en­ge­re pe­ri­o­de i min kar­ri­e­re, hvor jeg ik­ke har va­e­ret på hol­det, og fi­re må­ne­der fø­les som lang tid, når det ene­ste, man er ud­lan­det for, er at spil­le fod­bold. Nu har jeg spil­let de se­ne­ste fi­re kam­pe fra start,

➜ så det har vir­ke­lig va­e­ret dej­ligt at fø­le sig som en fod­bold­spil­ler. Man glem­mer det lidt.”

”Det vig­tig­ste for mig var at kom­me til at spil­le fod­bold igen. Jeg kun­ne godt se, at det er for nemt at slap­pe af, når man ik­ke spil­ler. Det er for nemt at bli­ve glemt. Jeg hav­de halvan­det år til­ba­ge af min af­ta­le i Stan­dard, og det er for lang tid ik­ke at spil­le. Og så var Brug­ge den bed­ste mu­lig­hed. Det si­ger sig selv. Det hav­de jo na­er­mest va­e­ret en mu­lig­hed, selv hvis jeg hav­de va­e­ret på hol­det i Stan­dard,” si­ger Scholz om hen­ven­del­sen fra top­hol­det.

Si­den dan­ske­ren an­kom, har Club Brüg­ge ik­ke tabt en liga­kamp. Top­hol­det har ba­re hel­ler ik­ke vun­det. Fi­re kam­pe i tra­ek er slut­tet uaf­gjort, men der er dog sta­dig 11 po­int ned til Char­leroi på an­den­plad­sen.

”Det har egent­lig va­e­ret fru­stre­ren­de. I Bel­gi­en kan man nemt bru­ge po­in­te­ne, for de bli­ver hal­ve­ret, når man går ind til play­off. Det er vig­tigt for os, at vi får slut­tet af med et par go­de kam­pe, in­den sy­ste­met skif­ter, og vi kom­mer til at spil­le top 6-kam­pe. Det go­de er, at vi ik­ke ta­ber, men ét po­int kan man ik­ke bru­ge til så me­get.”

EFTERMIDDAGSTRAENINGEN I TAN­KER­NE

Men selv med en po­int­hal­ve­ring har Club Brug­ge et for­spring på seks po­int, for man run­der op i til­fa­el­de af et uli­ge an­tal po­int. Ale­xan­der Scholz har vun­det po­kal­tur­ne­rin­gen med bå­de Lo­ke­ren og Stan­dard Liè­ge (med først­na­evn­te blev han mat­chvin­der i fi­na­len, med sidst­na­evn­te var Club Brug­ge fi­na­lemod­stan­de­ren) og nu er hans am­bi­tion at vin­de mester­ska­bet.

”Det er ik­ke grun­den til, at jeg skif­te­de, men det er klart, at det vil jeg helt vildt ger­ne. Nu, hvor jeg skif­ter til en klub med så stort et for­spring, vil jeg bli­ve ut­ro­ligt skuf­fet, hvis vi ik­ke bli­ver me­ster. Selv­føl­ge­lig er det fedt at vin­de cup­pen, men det er fe­de­re med mester­ska­bet. Det vil jeg ger­ne ha­ve med.”

”Hvis man er i en klub, der har mu­lig­hed for at vin­de, skal man ha­ve respekt for at gø­re sit ar­bej­de or­dent­ligt. Vi har så stort et for­spring, at vi ik­ke har gjort vo­res ar­bej­de or­dent­ligt, hvis vi ik­ke bli­ver me­ster. Så det er me­re ud fra et pro­fes­sio­nelt syns­punkt om, at man skal sig­te ef­ter det hø­je­ste, man kan, frem for en gam­mel dren­gedrøm om at vin­de po­ka­ler.”

Der lig­ger et po­ten­ti­elt mester­skab om nog­le må­ne­der, men Ale­xan­der Scholz for­sø­ger ik­ke at ta­en­ke på det. Ej hel­ler på kar­ri­e­ren end­nu la­en­ge­re ude i frem­ti­den. Ef­ter et halvt på ba­en­ken hand­ler det nu om det helt ba­sa­le.

”Jeg ta­en­ker ik­ke en­gang på den na­e­ste kamp. Jeg ka­em­per så hårdt for min plads li­ge nu. Jeg ved, hvor vig­tigt det er at få en god start i en ny klub og få skabt respekt om mig selv. Vi har tra­e­ning i ef­ter­mid­dag, og li­ge nu ta­en­ker jeg ba­re, at jeg skal gø­re mit ar­bej­de godt der.”

”Og så ta­en­ker jeg på hol­det. Det er en dej­lig fø­lel­se. Når man kom­mer ud på ba­en­ken, ta­en­ker man vir­ke­lig me­get på sig selv. Det er ik­ke al­tid godt for hol­det at ha­ve nog­le fy­re, der kun ta­en­ker på sig selv. Selv hvis jeg skul­le en­de på ba­en­ken i et par kam­pe – og der vil bli­ve ro­te­ret, for der er seks mid­stop­pe­re – hå­ber jeg det bed­ste for hol­det. Det er så­dan, vi bli­ver me­stre, og så kom­mer al­le til at se godt ud. Og­så mig per­son­ligt. Så det er det, jeg ta­en­ker på nu. At spil­le og vin­de fod­bold­kam­pe.” ✖

Ale­xan­der Scholz i kamp mod Genk den 17. fe­bru­ar. Dan­ske­ren sad på ba­en­ken i sin før­ste kamp ef­ter skif­tet fra Stan­dard Liè­ge og var ska­det i den for­gang­ne we­e­kend, men el­lers har han spil­let samt­li­ge mi­nut­ter for top­hol­det ef­ter sin an­komst. Fo­to: Bru­no Fa­hy/Ritzau Fo­to

Ale­xan­der Scholz spil­le­de Eu­ro­pa Le­ague for Stan­dard Liè­ge, som her mod Gi­u­sep­pe Ros­si og Cel­ta Vi­go, men ti­den i tra­di­tions­klub­ben var til ti­der ret ka­o­tisk. ”Vin­der man en kamp, snak­ker man om mester­ska­bet, og når man ta­ber, snak­ker man om at fy­re tra­e­ne­ren og sport­s­che­fen, og at in­gen af spil­ler­ne er go­de nok,” si­ger Scholz om sin nu tid­li­ge­re klub. Fo­to: Ni­co­las Lam­bert/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.