GATTUSOS UVENTEDE SUC­CES

Han an­kom med dår­li­ge er­fa­rin­ger fra si­ne for­ri­ge job samt et ry som en sim­pel ar­bej­der, og de før­ste re­sul­ta­ter var tvivls­om­me, men ef­ter nytår har Gennaro Gattuso sat skik på Milan. Hol­det ha­ler ind på Cham­pions Le­ague-plad­ser­ne og på lo­kal­ri­va­ler­ne fra

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - GENNARO GATTUSO - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY @SebStan­bury

Det var ik­ke for­vent­nin­gen, at det vil­le gå godt.

I ef­ter­å­ret var AC Milans am­bi­tiø­se pro­jekt på af­ve­je. Ind om som­me­ren var kom­met en stor økonomisk ind­sprøjt­ning fra Ki­na og ik­ke mindst en ra­ek­ke nye pro­fi­ler som Ri­car­do Rodrígu­ez, An­dré Silva, Ha­kan Cal­ha­nog­lu, Fran­ck Kes­sié og Leo­nar­do Bonuc­ci som prik­ken over i’et, men re­sul­ta­ter­ne blev al­drig rig­tigt go­de, og da Milan sidst i novem­ber lå num­mer 7, al­le­re­de 12 po­int fra Cham­pions Le­ague-pla­ce­rin­ger­ne, blev tra­e­ner Vin­cen­zo Mon­tel­la fy­ret. Det vak­te en del skep­sis, da Gennaro Gattuso blev ud­pe­get som hans af­lø­ser.

For det før­ste fik man ind­tryk­ket af, at an­sa­et­tel­sen var et sym­bolsk for­søg på at gen­ska­be de go­de, gam­le da­ge i nul­ler­ne, da Milan var spa­ek­ket med pro­fi­ler og en magt­fak­tor i Eu­ro­pa. Gattuso er den tred­je spil­ler fra den ae­ra, der får chan­cen som tra­e­ner, og hver­ken Cla­ren­ce Se­edorf el­ler Fi­lip­po In­zag­hi nå­e­de ind i sa­e­son num­mer to, in­den de for lod job­bet.

For det an­det for­fulg­te Gattusos ry som spil­ler ham. Han var den grove ar­bejds­mand på et hold af stjer­ner, en mand hvis spil­lestil mat­che­de hans ta­le­ga­ver, og han var kendt for fø­lel­ses­la­de­de, unød­ven­di­ge Cham­pions Le­ague-ba­ta­l­jer med for ek­sem­pel Chri­sti­an Poul­sen og Tot­ten­hams as­si­stent­tra­e­ner Joe Jor­dan.

Og for det tred­je hav­de hans ma­na­ger­kar­ri­e­re ind­til da va­e­ret en fi­a­sko. I hans ka­o­ti­ske sid­ste sa­e­son som spil­ler var han en af syv tra­e­ne­re, schweizi­ske FC Sion nå­e­de at prø­ve af, og han fik kun få må­ne­der i job­bet. Ef­ter­føl­gen­de blev han en af Maurizio Zampa­ri­nis man­ge tra­e­nerof­re i Pa­ler­mo, og i bå­de Kre­ta­klub­ben OFI samt Pisa sag­de han op på grund af øko­no­mi­ske pro­ble­mer.

Hans tra­e­ner­tid i Milan kun­ne ik­ke dår­ligt va­e­re be­gyndt va­er­re, da op­ryk­ker­klub­ben Be­ne­ven­to i hans de­but fik sit før­ste før­ste Se­rie A-po­int tak­ket va­e­re en må­l­mands­scor­ing i til­la­eg­sti­den. Men al­le­re­de i Gattusos før­ste da­ge kun­ne man hø­re, at den ny­an­sat­te ma­na­ger fo­ku­se­re­de på nog­le af de ting, der har va­e­ret grund­sten i hans egen fod­bold­kar­ri­e­re: Hårdt ar­bej­de og Milan som en stor­klub.

”Vi er nødt til at skif­te ret­ning. Vi kom­mer in­gen ste­der på den­ne må­de. Når man har Milan-trøj­en på, skal man respek­te­re den. Når vi får et hårdt slag, fø­ler jeg, at vi ik­ke kan rej­se os,” sag­de han ef­ter et Eu­ro­pa Le­agu­e­ne­der­lag til kro­a­ti­ske HNK Ri­je­ka.

Igen og igen slog han på men­ta­li­te­ten, men un­der­stre­ge­de, at han in­de­holdt me­re end det.

”Det er nyt­tes­løst fort­sat at ta­le om Gattuso som spil­ler. Ån­den og at­ti­tu­den til al­drig at gi­ve op er ble­vet hos mig. Jeg vil al­drig ta­be; end ik­ke når jeg spil­ler bord­fod­bold mod min søn. Den er der al­tid. Men jeg har ta­get en ud­dan­nel­se for at bli­ve tra­e­ner, og de fora­e­re­de mig ik­ke min li­cens. Man kan ik­ke kun for­be­re­de sig på kam­pe kun med hjer­te og vil­je. Man skal og­så ar­bej­de på den fy­si­ske form og den tek­ni­ske og tak­ti­ske for­be­re­del­se.”

Det har vir­ket. Un­der den nye tra­e­ner tab­te Milan tre af de før­ste seks kam­pe, men si­den års­skif­tet er hol­det ube­sej­ret. I den se­ne­ste uge har mila­ne­ser­ne i Rom be­sej­ret Ro­ma i Se­rie A og mod La­zio spil­let sig i po­kal­fi­na­len ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce, og na­e­ste uge by­der på en Eu­ro­pa Le­ague-ot­ten­de­dels­fi­na­le mod Ar­se­nal. I li­ga­en er af­stan­den til den Cham­pions Le­ague-gi­ven­de fjer­de­plads re­du­ce­ret til syv po­int. Li­ge nu sid­der ar­vefjen­der­ne fra In­ter på pla­ce­rin­gen, og net­op Mila­no­ri­va­ler­ne er mod­stan­der­ne søn­dag 20.45 i end­nu en test for Milan og for Gennaro Gattusos tra­e­ne­rev­ner.

DET RESPEK­TE­RE­DE MOBBEOFFER

I den for­gang­ne uge har et Gattuso-in­ter­view cir­ku­le­ret på de so­ci­a­le me­di­er. I vi­deo­en forta­el­ler ita­li­e­ne­ren, hvor­dan han og hold­kam­me­ra­ter­ne en­gang hav­de en nervøs tra­e­nings­dag før en vig­tig Cham­pions Le­ague-kamp mod Man­che­ster Uni­ted. Spil­ler­ne fik øje på en snegl på jor­den og på­stod, at den tur­de ”Ri­no” i hvert fald ik­ke spi­se. Gattuso sag­de, at det tur­de han godt - hvis han fik 500 eu­ro fra hver spil­ler. Trup­pen ind­vil­li­ge­de, Gattuso spi­ste en le­ven­de snegl, og der­na­est fora­e­re­de han 15.000 eu­ro til hol­dets fi­re fy­si­ske tra­e­ne­re.

An­drea Pir­lo na­ev­ner i sin selv­bi­o­gra­fi ”Pen­so quin­di gio­co” – ”Jeg ta­en­ker, der­for spil­ler jeg” – i en si­de­be­ma­er­k­ning den sam­me anek­do­te. I det he­le ta­get fyl­der den tid­li­ge­re holdkammerat me­get i bo­gen. Pir­lo bru­ger na­e­sten fem si­de på at forta­el­le, hvor­dan han i sin tid la­ve­de sjov med Gattuso.

”Han er ik­ke bog­sta­ver­nes mand, en dyg­tig ora­tor el­ler med­lem af Ac­ca­de­mia del­la Crusca [en for­e­ning der sø­ger at be­va­re det ita­li­en­ske sprog]. Hver gang ”Ri­no” åb­ne­de sin mund, for­vand­le­de om­kla­ed­nings­rum­met sig til kar­ne­va­let i Rio. Folk la­ve­de prut­te­ly­de, sag­de som en trom­pet el­ler dan­se­de con­ga. Al­tid den sam­me re­ak­tion. Vi lod ham al­drig ta­le fa­er­dig, før vi be­gynd­te at ta­ge pis på ham,” forta­el­ler Pir­lo.

Pir­lo be­skri­ver, hvor­dan han døb­te Gattuso ter­rone – ”dum­me”. Hvor­dan han skrev be­ske­der til klub­di­rek­tø­ren fra Gattusos te­le­fon og sag­de, at hvis ba­re hans krav til en ny kon­trakt blev op­fyldt, måt­te di­rek­tø­ren va­e­re sam­men med hans sø­ster. Hvor­dan han og Da­ni­e­le De Ros­si gem­te sig i et skab og un­der en seng for at for­s­kra­ek­ke Gattuso, når han skul­le sove. Hvor­dan de skub­be­de so­fa­er for­an hans ho­tel­dør, så han ik­ke kun­ne kom­me til tra­e­ning. Hvor­dan de tøm­te en skum­sluk­ker ud over ham i for­bin­del­se med en VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp til VM 2010, hvor det me­ste af hol­det hav­de druk­ket sig ful­de, men Gattuso var ble­vet hjem­me på ho­tel­let. Og hvor­dan der til froko­sten på Mila­nel­lo blev gjort så me­get grin med hans gram­ma­tik, at nog­le spil­le­re in­di­mel­lem måt­te mel­de af­bud til kamp med ska­der for­år­sa­get af en gaf­fel.

La­e­ser man bo­gen, får man ind­tryk­ket af, at al­le ser ned på Gattuso, og at han er ud­sat for vok­sen­mob­ning. Men Pir­lo slut­ter det lan­ge af­snit med den­ne er­kla­e­ring:

”Man har brug for støt­ter som ham i et om­kla­ed­nings­rum. Krop­pe bli­ver ae­l­dre, men ka­ris­ma ae­l­des ik­ke. Man lø­ber min­dre, men ens per­son­lig­hed be­ty­der me­re. ”Ri­nos” ord var lov i Milan, og al­le nye spil­le­re var klar over, at hvis de la­ve­de en fejl, var det før­ste, de skul­le gø­re, at for­kla­re sig til ham. Ale­ne at ha­ve den vi­den re­du­ce­re­de dra­stisk mu­lig­he­der­ne for, at folk fuck­e­de op. Så­dan var det den­gang.”

SPILLERNES MA­RE­RIDT

Og så­dan er det ble­vet igen. Det er of­te en kli­ché, når fod­bold­spil­le­re ta­ler om hårdt ar­bej­de, men det vir­ker som om, der er no­get om snak­ken i det nye Milan. I hvert fald er det ho­ved­punk­tet, som al­le spil­ler­ne frem­ha­e­ver, når de skal for­kla­re år­sa­gen til frem­gan­gen.

”Gattuso får os til at ar­bej­de hår­de­re, spe­ci­elt tak­tisk. Med Mon­tel­la ar­bej­de­de vi me­get lidt til tra­e­ning, men det er an­der­le­des med Gattuso, og man kan se re­sul­ta­ter­ne på ba­nen. Stem­nin­gen i om­kla­ed­nings­rum­met er den sam­me som al­tid, men for­skel­len er, at vi nu ar­bej­der hår­de­re. Vi har det som en fa­mi­lie, og re­sul­ta­ter­ne kom­mer,” har midt­ba­ne­spil­le­ren Fran­ck Kes­siè sagt til Me­di­a­set Pre­mi­um.

Søn­dag mod Ro­ma score­de ba­ck­en Davi­de Ca­la­bria sit før­ste Se­rie A-mål, da han vip­pe­de bol­den over keeper Alis­son. Ca­la­bria er et pro­dukt af Milans ung­doms­af­de­ling og om­fav­ner den ret­ning, klub­ben har ta­get un­der den nye tra­e­ner.

”Gattuso fik os fra før­ste øje­blik til at for­stå, hvad det be­ty­der at ba­e­re den­ne trø­je. Vi ar­bej­der med høj in­ten­si­tet og skal fort­sa­et­te ned ad den sti. Den vin­der­men­ta­li­tet, som Gattuso har bragt, er ut­ro­lig, for han fo­ku­se­rer på hver en­kelt lil­le de­tal­je. Den men­ta­li­tet fø­rer han vi­de­re til os. Hver dag forta­el­ler han

mig, at jeg har et sind som en 40-årig og og­så krop­pen som en, for­di jeg så of­te skal stop­pe op i tra­e­ning,” sag­de ba­ck­en til Sky Sports ef­ter Ro­ma-kam­pen.

Og selv om An­drea Pir­lo ik­ke gør sig hø­je tan­ker om Gennaro Gattusos sprog­li­ge ev­ner, le­ve­rer han ja­evn­ligt ci­ta­ter, som får jour­na­li­ster og fans til at smi­le – som da han for et par uger si­den sag­de, at Milan-hol­dets ae­ste­ti­ske kva­li­tet ik­ke tå­l­te sam­men­lig­ning med Brad Pitt, men na­er­me­re med hans eget grim­me ska­eg og hans sor­te ran­der un­der øj­ne­ne. Han har og­så sagt føl­gen­de om sin ma­na­ger­stil til Me­di­a­set Pre­mi­um:

”Mit ar­bej­de er at va­e­re spillernes ma­re­ridt frem til slut­nin­gen af sa­e­so­nen. Jeg for­ven­te­de in­gen­ting, da jeg an­kom, jeg vid­ste ba­re, at jeg hav­de få­et ud­le­ve­ret en varm kar­tof­fel. Jeg kan li­de at li­de. Jeg ny­der ik­ke ting, der er for nem­me, så jeg valg­te Milan, for­di det er mit hjem. Jeg bar den­ne trø­je i 14 år; den er en del af mig. At ar­bej­de her er vi­dun­der­ligt, og vi må se, hvor­dan det en­der.”

Og­så uden for klub­ben er der respekt om hans ar­bej­de.

”Gattuso for­bløf­fer mig. Han har for­må­et at gi­ve Ros­so­ne­ri en iden­ti­tet. Jeg ved ik­ke, om de har styr­ken til at fort­sa­et­te på det­te ni­veau, men Milan er et hold, som ved, hvad det skal gø­re,” har den gam­le eu­ro­pa- og ver­dens­me­ster Di­no Zoff ud­talt til Anch’io Sport.

Og selv om sa­e­so­nen star­te­de gan­ske så mid­del­må­digt, er der mas­ser at spil­le om. Milan skal mø­de Ar­se­nal i Eu­ro­pa Le­ague og spil­le fi­na­le i Cop­pa Ita­lia mod Ju­ven­tus, og så er der kaplø­bet om Cham­pions Le­ague-pla­ce­rin­ger­ne. Dem har Gennaro Gattuso og re­sten af AC Milan ik­ke op­gi­vet, og der­for er we­e­ken­dens kamp mod In­ter et nøg­lemo­ment i sa­e­so­nen. Før kam­pen mod Ro­ma ud­tal­te Gattuso sig om sa­e­so­nens målsa­et­nin­ger:

”Eu­ro­pa var al­tid den­ne klubs hjem, og vi må ik­ke va­e­re ban­ge for at gå fremad. Jeg ved, der os ven­ter sva­e­re kam­pe, men li­ge nu ta­ger jeg det én kamp ad gan­gen, og jeg er over­be­vist om, at det hold kan op­nå no­get vig­tigt,” sag­de Milans uventede suc­ce­stra­e­ner. ✖

Mod Ro­ma råb­te Gennaro Gattuso Milan til en 2-0-sejr på ude­ba­ne. Milan har vun­det seks af de se­ne­ste syv Se­rie A-kam­pe. Fo­to: Luci­a­no Ros­si/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.