HVEM SKAL STOP­PE MES­SI I SANKT PETERSBORG?

Som det har va­e­ret til­fa­el­det i fi­re ud af Ni­ge­ri­as hidtil fem VM-del­ta­gel­ser, skal Su­per Eag­les til som­mer mø­de Ar­gen­ti­nas al­tid stjer­nes­pa­ek­ke­de of­fen­siv. Men før slut­run­den er det helt sto­re spørgs­mål, hvem der skal for­sø­ge at stop­pe Lio­nel Mes­si og co

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY @SebStan­bury

Da Nigeria for fi­re år si­den mød­te Ar­gen­ti­na un­der VM i Bra­si­li­en, hav­de Ni­ge­ri­as keeper Vin­cent Eny­ea­ma sit hyr med Lio­nel Mes­si. De to hold mød­tes i tred­je grup­pe­kamp, og da hol­de­ne gik til pau­se i Por­to Ale­gre, fan­ge­de et ka­me­ra Eny­ea­ma, der jo­ke­de med dom­mer Ni­co­la Rizzo­li. Han bad ita­li­e­ne­ren hol­de op med at gi­ve Ar­gen­ti­na fle­re fris­park for­an fel­tet, ef­ter­som Mes­si al­le­re­de hav­de spar­ket ét af dem i mål.

”Han er så god. Jeg er ik­ke god, jeg er lort,” gri­ne­de Eny­ea­ma.

”Hvis du ik­ke var god, vil­le du ik­ke ha­ve va­e­ret her,” sva­re­de dom­me­ren og klap­pe­de må­l­man­den på ryg­gen. Og det hav­de Rizzo­li ret i.

For gen­nem me­re end år­ti var Vin­cent Eny­ea­ma en dyg­tig må­l­mand for det ni­ge­ri­an­ske lands­hold. Han spil­le­de 101 land­skamp – flest af al­le ni­ge­ri­a­ne­re – og be­vi­ste man­ge gan­ge sit vaerd. For ek­sem­pel fi­re år in­den kam­pen i Por­to Ale­gre, da Nigeria un­der VM i Syd­afri­ka og­så mød­te Ar­gen­ti­na, og Eny­ea­ma den­gang stor­spil­le­de og holdt Mes­si fra scor­in­ger i en ar­gen­tinsk 1-0-sejr. ”Fa­eno­me­nal” kald­te Mes­si ham. ”Ex­cep­tio­nel” sag­de Die­go Maradona. Den­gang spil­le­de ke­e­pe­ren i den is­ra­el­ske li­ga, men året ef­ter skif­te­de han til Lil­le, hvor han i 2013, blandt an­det med hja­elp fra Si­mon Kja­er, spil­le­de 1.062 mi­nut­ter uden at luk­ke mål ind, 114 mi­nut­ter fra Li­gue 1-re­kor­den.

Men Vin­cent Eny­ea­ma er i dag 35 år gam­mel og spil­le­de sin sid­ste land­skamp i 2015. Og min­dre end fi­re må­ne­der før Ar­gen­ti­na og Nigeria i Sankt Petersborg igen igen mø­des un­der en VM-slut­run­de, står det ik­ke klart, hvem der den­ne gang skal for­sø­ge at stop­pe Lio­nel Mes­si.

TA­LEN­TET I DEPORTIVO

Den op­lag­te af­lø­ser var Carl Ike­me. Han er født og op­vok­set i Eng­land, men har rød­der i Onitsha i det øst­li­ge Nigeria, og han strøg ind i må­let i ef­ter­å­ret 2015. Knap et år frem var Wol­ver­hamp­ton-spil­le­ren fast mand, men i som­mer blev han di­ag­no­sti­ce­ret med leuka­e­mi. Han har ik­ke spil­let fod­bold he­le sa­e­so­nen. Me­get lidt er slup­pet ud om hans til­stand, men land­stra­e­ner Ger­not Ro­hr ud­tal­te i sid­ste uge til BBC, at det lig­ne­de en umu­lig­hed, at Ike­me vil­le kom­me til at spil­le i Rusland.

I ste­det over­tog Ike­chukwu Ezenwa plad­sen til de af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Han er 29 år gam­mel og har spil­let he­le sit liv i Nigeria. I ef­ter­å­ret ef­ter­lod han et blan­det ind­tryk. Som ny spil­ler i en suc­ces­fuld ra­ek­ke kam­pe fik han med­vind blandt fan­se­ne, men han la­ve­de og­så et dumt straf­fes­park mod Ca­mero­un, og han hav­de sva­ert ved at hånd­te­re hø­je ind­la­eg. Da han i vin­ter var en del af Afri­can Na­tions Cham­pions­hip, en tur­ne­ring for afri­kan­ske liga­lands­hold, og spil­le­de godt i kvart­fi­na­len mod Ango­la, fik han ros af Ro­hr, men land­stra­e­ne­ren vil­le ik­ke love ham plad­sen i må­let i Rusland.

”Det er for tid­ligt at si­ge. Vi kan ik­ke va­el­ge vo­res må­l­mand til ju­ni i ja­nu­ar må­ned. Han vi­ste i dag – og gjor­de det al­le­re­de i de før­ste tre kam­pe – at han er i form og kan bli­ve en af de tre må­l­mand til VM. Første­valg? Det skal jeg be­slut­te se­ne­re,” sag­de Ro­hr til ESPN.

Den ty­ske land­stra­e­ner har og­så et godt øje til 19-åri­ge Fran­cis Uzo­ho, der reg­nes som et stort ta­lent. Uzo­ho spil­ler i Deportivo La Coruña, hvor han til dag­lig op­tra­e­der for B-hol­det i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke, men i ok­to­ber fik han to La Liga­kam­pe. Uzo­ho fik lands­holds­de­but i ef­ter­å­ret, da Nigeria luk­ke­de 2017 med en ven­skabs­kamp mod de hyp­pi­ge mod­stan­de­re fra Ar­gen­ti­na. Te­e­na­ge­ren kom ind i pau­sen og var med til at ven­de 1-2 til 4-2 på de sid­ste 45 mi­nut­ter.

”Den un­ge kna­egt Uzo­ho spil­le­de en frem­ra­gen­de kamp mod Ar­gen­ti­na, så jeg har sendt må­l­mand­stra­e­ne­ren til Spa­ni­en for fort­sat at yde støt­te for dren­gen,” har Ro­hr sagt.

VE­TE­RA­NEN SPØGER

Ezenwa og Uzo­ho lig­ner to ud af tre ni­ge­ri­an­ske må­l­ma­end til VM. Men end­nu et navn spøger.

For Vin­cent Eny­ea­ma er ik­ke glemt i Nigeria, og man­ge fans hå­ber sta­dig at se man­den, der VM-de­bu­te­re­de mod Eng­land til­ba­ge i 2002. Han blev slemt kna­eska­det i april 2017, og da­va­e­ren­de Lil­le-tra­e­ner Mar­ce­lo Bi­el­sa ud­pe­ge­de ham i som­mer som en spil­ler, han vil­le af med, men han er sta­dig i klub­ben, tra­e­ner med første­hol­det og har spil­let kam­pe med et ung­doms­hold. Men han har end­nu ik­ke va­e­ret ud­ta­get til en be­ty­den­de kamp. Så hvor stil­ler det ham før VM? Lands­hol­dets tals­mand Toyin Ibi­toy har ud­talt, at Ro­hr har va­e­ret i kon­takt med Eny­ea­ma, og at han har en chan­ce for at kom­me med, men land­stra­e­ne­ren selv var me­re af­vi­sen­de, da han tal­te med jour­na­li­ster til et awards­how i sid­ste uge.

”Han spil­ler ik­ke no­gen ste­der, og vi kan ik­ke ud­ta­ge spil­le­re, der ik­ke spil­ler. Vi ar­bej­der hårdt på at kun­ne ta­ge vo­res bed­ste ben med til Rusland, og vi har ik­ke den luksus at kun­ne ud­ta­ge en spil­ler, som ik­ke har spil­let i den se­ne­ste tid. Hver gang, vi har et pro­blem, er der et godt svar, og jeg hå­ber, det vil va­e­re det sam­me med VM,” sag­de Ro­hr.

Sva­ret på, hvem der skal stå på mål for Nigeria i Rusland, ken­der vi ik­ke, for land­stra­e­ne­ren tror ik­ke på, at man kan va­el­ge en første­må­l­mand om vin­te­r­en. Så hvem der skal ta­ge over for Eny­ea­ma – hvis han da ik­ke fort­sa­et­ter selv – og hol­de Lio­nel Mes­si fra mål, ved vi ik­ke end­nu.

Vin­cent Eny­ea­ma måt­te se Lio­nel Mes­si sco­re to gan­ge un­der Ni­ge­ri­as land­skamp mod Ar­gen­ti­na un­der VM for fi­re år si­den, men må­l­man­den hyg­ge­de sig al­li­ge­vel. Eny­ea­ma er Su­per Eag­les’ mest be­nyt­te­de spil­ler no­gen­sin­de og en pro­fil gen­nem man­ge år, men han har ik­ke va­e­ret på lands­hol­det si­den 2015. Fo­to: Ed­gard Gar­ri­do/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.