VEJ­EN TIL RUSLAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER -

Nor­malt er Dø­de­ns Pul­je no­get, man ope­re­rer med til slut­run­der, men der duk­ke­de og­så en op i det afri­kan­ske VM-kva­li­fi­ka­tion. Der var kun én plads at spil­le om i hver grup­pe, så da Nigeria, Zam­bia, Ca­mero­un og Al­ge­ri­et blev truk­ket til at mø­de hin­an­den, var der lagt op til en spa­en­den­de om­gang. Men det for­pur­re­de ni­ge­ri­a­ner­ne.

Su­per Eag­les hav­de spil­let sig frem det af­slut­ten­de grup­pe­spil ved at slå Swa­ziland med 2-0 over to kam­pe. Nigeria var fra det na­e­stø­ver­ste se­ed­ning­s­lag, mens Al­ge­ri­et på pa­pi­ret var fa­vo­rit­ter, men de man­ge stjer­ner på det nord­afri­kan­ske land har ik­ke for­må­et at le­ve op til det po­ten­ti­a­le, lands­hol­det vi­ste ved VM i 2014. I an­den kamp mød­tes de to fa­vo­rit­ter i Nigeria og tak­ket va­e­re to scor­in­ger af Vi­ctor Mo­ses og en en­kelt af Jo­hn Obi Mi­kel vandt hjem­me­hol­det 3-1. Det var en del af en for­ry­gen­de start på pul­je­spil­let, hvor Nigeria vandt de før­ste fi­re kam­pe i tra­ek, der­i­blandt en re­kord­s­tor sejr på 4-0 over ri­va­ler­ne fra Ca­mero­un.

Så gjor­de det min­dre, at hol­det i re­tur­kam­pen i Ya­o­undé end­te 1-1, for en må­ned se­ne­re, 7. ok­to­ber 2017, slog Nigeria Zam­bia med 1-0 og kva­li­fi­ce­re­de sig som det før­ste afri­kan­ske lands­hold til VM. Og må­ske vig­tigst af alt: Der er al­le­re­de styr på lands­hol­dets bonus­ser til VM, med­del­te for­bun­det i novem­ber.

”Vi er me­get gla­de og be­gej­stre­de for den ud­vik­ling. Det er før­ste gang i den tid, jeg har spil­let for lands­hol­det, at jeg kan se alt med hen­syn til for­be­re­del­se og bonus­ser skre­vet ned sort på hvidt og med en bin­den­de af­ta­le på plads,” sag­de an­fø­rer Obi Mi­kel ved den lej­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.