DA QUINI TILGAV SI­NE KIDNAPPERE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SPANSK KLUMME -

Må­den hvor­på tid­li­ge­re spil­le­re min­des og hyl­des, når de af­går ved dø­den, er gan­ske spe­ci­el i Spa­ni­en. Det gø­res der et stort num­mer ud af hver gang. Jeg var så­le­des på San­ti­a­go Ber­nabéu, da Hen­ning Jen­sen blev min­det sid­ste år. Det var smukt og rø­ren­de. Og så­dan er det hver gang, en tid­li­ge­re spil­ler af­går ved dø­den. Men den­ne gang ma­er­ker man, at det er no­get gan­ske spe­ci­elt. Ik­ke ba­re i Bar­ce­lo­na el­ler Gi­jón, men i he­le Spa­ni­en. Avi­ser­ne og sport­s­nyhe­der­ne er prop­pet med ind­hold om En­rique Ca­stro Gon­zález. El­ler ba­re Quini. I en al­der af 68 end­te hans da­ge tirs­dag ef­ter et hjer­te­til­fa­el­de. Hans be­gra­vel­se fandt sted ons­dag på Spor­ting Gi­jóns hjem­me­ba­ne El Mo­linón, der frem­over vil ba­e­re hans navn. Som El País skrev det: ”Spansk fod­bold har ik­ke blot mi­stet én af ti­der­nes stør­ste må­l­ra­e­ve, men én af spor­tens mest nob­le ma­end.” Mun­do Depor­ti­vos San­ti Nol­la fulg­te op med over­skrif­ten: ”El­sket af al­le.”

Quini spil­le­de stør­ste­delen af sin kar­ri­e­re i Spor­ting Gi­jón, men hav­de og­så fi­re op­le­vel­ses­ri­ge år i FC Bar­ce­lo­na, hvor han dan­ne­de Bar­ce­lo­nas of­fen­siv sam­men med Al­lan Si­mon­sen og Die­go Maradona. Men for at forta­el­le om den unik­ke per­son­lig­hed, der ken­de­teg­ne­de den nu af­dø­de as­turi­er, er det op­lagt at hi­ve det mest so­le­kla­re ek­sem­pel frem.

Ef­ter to mål i 6-0-sej­ren over Hércu­les i 1981 blev den da­va­e­ren­de FC Bar­ce­lo­na-spil­ler kid­nap­pet med pi­stol for pan­den. Na­er­me­re be­teg­net en ru­sten Colt 45, som The Gu­ar­di­ans Sid Lowe be­skri­ver det. Han blev ta­get med til en cel­le i Za­ra­goza, hvor han sad i 25 da­ge, ind­til spansk po­li­ti spar­ke­de dø­ren ind, mens en af kid­nap­per­ne var i gang med at ko­ge aeg.

Tre ma­end stod bag den me­get uor­ga­ni­se­re­de kid­nap­ning. Lø­sesum­men var de ik­ke en­gang nå­et til enig­hed om, men end­te på 100 mil­li­o­ner pe­se­tas, men så kom na­e­ste pro­blem for dem. De hav­de in­gen plan for, hvor­dan lø­sesum­men skul­le af­le­ve­res. Der var ik­ke ble­vet sat no­gen bank­kon­to op, skri­ver Sid Lowe end­vi­de­re, og de tre skur­ke hav­de hel­ler in­gen plan for, hvor­dan de skul­le flyg­te ef­ter løsla­del­sen.

I mel­lem­ti­den fik po­li­ti­et et tip om, at der holdt en va­re­bil uden for den cel­le i Za­ra­goza, hvor FC Bar­ce­lo­na-spil­le­ren sad. Med Magnum-re­vol­ve­re i ha­en­der­ne over­rum­p­le­de de ban­dit­ter­ne, og det var alt­så her, de fandt kid­nap­pe­ren, der var i fa­erd med at ko­ge aeg. Quini lå rysten­de og gem­te sig un­der sin madras - grå, ub­ar­be­ret og be­skidt. Så­dan be­skri­ver Sid Lowe be­fri­el­sen af Quini.

De fik 10 års fa­engsel og skul­le be­ta­le fod­bold­spil­le­ren fem mil­li­o­ner pe­se­tas. Men det na­eg­te­de han at ta­ge imod med be­grun­del­sen: ”Det var slet ik­ke så ukom­forta­belt, når først man fandt den ret­te stil­ling. De kom så­gar med Marca til mig en dag, så jeg kun­ne føl­ge med i fod­bol­dre­sul­ta­ter­ne, og til sidst gav de mig et fjern­syn,” sag­de Quini den­gang iføl­ge The Gu­ar­di­an.

Så han tilgav dem. Og nu er det straks ik­ke så sva­ert at for­står, hvor al­le el­ske­de Quini. Des­u­den slut­te­de han til trods for kid­nap­nin­gen al­li­ge­vel som top­sco­rer i Pri­me­ra Di­vi­sión den sa­e­son.

Fo­to: J.L.Ce­rei­ji­do/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.