MO­NA­CO OVERMANDER BOR­DEAUX UDEN ANGREBSESSER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 20.45 Mo­na­co - Bor­deaux, 1 1,60 @ NOR­DI­CBET

Mo­na­co har over­ha­let Mar­seil­le i kam­pen om an­den­plad­sen, men der er ik­ke råd til man­ge fejl­trin fra mo­ne­ga­sker­nes si­de, hvis den at­trak­ti­ve pla­ce­ring un­der su­ve­ra­e­ne PSG skal fast­hol­des. Net­op fejl­trin har Mo­na­co hel­ler ik­ke la­vet man­ge af på hjem­me­ba­ne i den­ne sa­e­son, hvor hol­det står med 11-2-1.

Bor­deaux an­kom­mer til Sta­de Lou­is II med et ne­der­lag ude mod Mar­seil­le samt et 0-0-re­sul­tat hjem­me mod Ni­ce i ba­ga­gen. Før da hav­de hol­det vun­det fi­re kam­pe i tra­ek, men det er symp­to­ma­tisk for Bor­deaux, at de har det sva­ert mod mod­stan­de­re fra top­pen af ra­ek­ken.

PSG har vun­det de sid­ste fi­re kam­pe mod Bor­deaux, som ik­ke har ta­get sej­ren i et ene­ste af de sid­ste seks op­gør mod Mar­seil­le. Og fre­da­gens mod­stan­der, Mo­na­co, har vun­det de sid­ste tre kam­pe mod Bor­deaux, som står med 2-4-5 ef­ter de sid­ste par sa­e­so­ners ude­kam­pe mod hol­de­ne fra top 6.

Mo­na­co har vun­det 23 af de sid­ste 24 hjem­me­kam­pe mod hold uden for top 5, og selv om hjem­me­hol­det sta­dig må und­va­e­re Ra­da­mel Falcao, bør de ta­ge end­nu et skridt mod Cham­pions Le­ague med en sejr fre­dag af­ten. Bor­deaux er nem­lig mindst li­ge så hård ram­te ved at skul­le und­va­e­re de to mest scoren­de an­gri­be­re i form af den ka­ran­ta­e­ne­ram­te top­sco­rer Malcom (25 kam­pe, 8 mål) og kna­eska­de­de Ale­xan­dre Men­dy, som har sco­ret 4 mål i 16 kam­pe.

LØR­DAG KL. 13.30 Burn­ley - Ever­ton, X 3,15 @ NOR­DI­CBET

Ever­ton tab­te med 0-1 til Wat­ford i sid­ste run­de, og der­med er The Tof­fe­es op­pe på fi­re kam­pe i tra­ek uden et uaf­gjort re­sul­tat. Det ta­e­rer på pro­fit­ten i Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet, hvor ind­skud­det på uaf­gjort i den­ne run­de ry­ger op i 160 kro­ner.

Men chan­cen for et X bur­de va­e­re til ste­de i lør­da­gens tid­li­ge kamp mel­lem et Burn­ley-hold, der er op­pe på 11 sej­rs­lø­se kam­pe tra­ek, og så Ever­ton, der blot har vun­det én af sa­e­so­nens 14 ude­kam­pe.

De to hold har dog al­drig spil­let uaf­gjort mod hin­an­den i re­gi af Pre­mi­er Le­ague, og fak­tisk skal vi til­ba­ge til 1975 for at fin­de den se­ne­ste po­int­de­ling i en kamp mel­lem Burn­ley og Ever­ton.

Tro mod eks­pe­ri­men­tet for­dob­ler vi sid­ste uges ind­sats og smi­der 160 kro­ner på X’et. Får kam­pen en vin­der, vil Ever­to­n­eks­pe­ri­men­tet ha­ve en til­ba­ge­be­ta­ling på 161 pro­cent, mens et uaf­gjort re­sul­tat ryk­ker pro­fit­ten op på 197 pro­cent.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne run­de: 160 kr. Sam­let ind­skud: 1.410 kr.

Sam­let ge­vinst: 2.268 kr.

Pro­fit: 858 kr.

LØR­DAG KL. 15.30

Ein­tra­cht Frank­furt - Han­nover 96, Beg­ge hold sco­rer 1,95 @ BET365

Frank­furts Cham­pions Le­ague-drøm­me fik et slag i sid­ste run­de, da VfB Stutt­g­art slog de el­lers så formsta­er­ke Ør­ne med 1-0. Kam­pen var blot den an­den, hvor Frank­furt ik­ke selv kom på må­l­tav­len, si­den 0-1-ne­der­la­get til FC Bay­ern i star­ten af de­cem­ber.

Nu ga­el­der det så en hjem­me­kamp mod Han­nover 96, som har le­ve­ret en re­sul­tat­ma­es­sig rut­sje­ba­ne af en sa­e­son, hvor mål dog har va­e­ret det sta­bi­le hol­de­punkt. Han­nover har sco­ret mål i 20 af 24 kam­pe, mens hol­det - ef­ter en sta­erk ind­led­ning i sa­e­so­nens før­ste seks kam­pe - blot har holdt må­let rent i én af de sid­ste 18 kam­pe.

Fak­tisk har kun Wer­der Bre­men holdt Han­nover fra at sco­re i en ude­kamp, mens Frank­furt har sco­ret mindst ét mål på hjem­me­ba­ne med und­ta­gel­se af kam­pe­ne mod Wol­fsburg, Le­ver­ku­sen og FC Bay­ern. Det be­ty­der, at beg­ge hold har sco­ret i 67 pro­cent af Frank­furts hjem­me­kam­pe samt 83 pro­cent af Han­novers ude­kam­pe.

Det vir­ker med an­dre ord som et od­ds til den pa­e­ne si­de, når bet365 gi­ver pen­ge­ne na­e­sten to gan­ge igen på, at beg­ge hold sco­rer lør­dag ef­ter­mid­dag på Wald­sta­dion i Frank­furt.

LØR­DAG KL. 16.00

Wat­ford - West Bromwich, 1 2,17 @ NOR­DI­CBET

Javi Gra­cia jag­ter et hat­tri­ck af hjem­me­sej­re, ef­ter han over­tog tra­e­ner­sa­e­det i Wat­ford midt i ja­nu­ar. For mens ind­sat­ser­ne på ude­ba­ne si­den da har va­e­ret tri­ste (0-0 mod Sto­ke og 0-2 til West Ham), så har The Hor­nets be­sej­ret bå­de Chel­sea og se­ne­st Ever­ton på Vi­ca­ra­ge Ro­ad.

Og lør­da­gens mod­stan­der fås ik­ke me­get sva­ge­re end West Bromwich, der blot har vun­det én af de sid­ste 26 kam­pe, og som står med 1-4-9 på ude­ba­ne. Uro­en ul­mer i trup­pen og me­di­er­ne skri­ver, at Alan Par­dews da­ge som WBA-ma­na­ger er tal­te, hvis hol­det ta­ber her. På den an­den si­de har Wat­ford sta­dig mu­lig­he­den for at forvandle sa­e­so­nen fra skuf­fen­de til god­kendt med yder­li­ge­re et par sej­re.

Wat­ford har holdt må­let rent i to af fi­re liga­kam­pe un­der Gra­cia, og hvis det kan gen­ta­ges lør­dag, er chan­cer­ne for en sejr go­de. West Bromwich har nem­lig blot sco­ret ét mål i halv­de­len af sa­e­so­nens 14 ude­kam­pe, mens hol­det er gå­et må­l­lø­se fra ba­nen i den an­den halv­del.

Od­ds 2,17 lig­ner en flot be­ta­ling for sejr til et Wat­ford-hold, der vir­ker genop­li­ve­de på eget gra­es.

LØR­DAG KL. 16.00

Tot­ten­ham - Hud­der­s­fi­eld, X/1 4,25 @ UNIBET

Tot­ten­ham har end­nu ik­ke tabt i 2018, selv om lør­da­gens hjem­me­kamp mod Hud­der­s­fi­eld er hol­dets 15. ale­ne i år. Det er en im­po­ne­ren­de be­drift, som ik­ke mindst skyl­des en di­sci­pli­ne­ret ind­sats, hvor de­fen­si­ven i de se­ne­ste kam­pe har im­po­ne­ret.

I li­ga­en har Tot­ten­ham vun­det seks af de syv sid­ste sej­re uden at luk­ke mål ind, og i fi­re af årets ot­te kam­pe har Spurs spil­let til X ved pau­sen. Tot­ten­ham står sam­let med sta­ti­stik­ken 6-6-2 ef­ter 1. halv­leg på hjem­me­ba­ne, mens Hud­der­s­fi­eld på ude­ba­ne har spil­let til 2-8-4 før pau­sen i den­ne sa­e­son.

Der er na­tur­lig­vis klas­se­for­skel på de to hold, men det er vaerd at no­te­re sig, at Hud­der­s­fi­eld al­le­re­de har spil­let til 0-0 ved pau­sen ude mod bå­de Man­che­ster Uni­ted, Leicester og Li­ver­pool i den­ne sa­e­son.

Og Tot­ten­ham har spil­let 0-0, 1-1 og 0-0 ved pau­sen i de se­ne­ste ugers kam­pe mod hen­holds­vis West Ham, Sout­hamp­ton og Crystal Pa­la­ce, som ni­veau­ma­es­sigt lig­ner Hud­der­s­fi­eld.

Det lig­ner med an­dre ord ik­ke en helt umu­lig tan­ke, at Hud­der­s­fi­eld skul­le kun­ne hol­de Tot­ten­ham på af­stand ind til pau­sen, hvor­ef­ter kra­ef­ter­ne slip­per op. Gan­ske som det er sket i fi­re af Hud­der­s­fi­elds fem se­ne­ste ne­der­lag i li­ga­en.

SØN­DAG KL. 14.30

Vi­tes­se - Ajax, Beg­ge hold sco­rer 1,80 @ BWIN

Vi­tes­se har sco­ret mål i 22 af 25 kam­pe den­ne sa­e­son, og da Arn­hem-hol­det sam­ti­dig er for­holds­vis ge­ne­rø­se i den an­den en­de af ba­nen, har beg­ge hold sco­ret i 75 pro­cent af hol­dets hjem­me­kam­pe.

Vi­tes­ses ev­ne til at sco­re ses ik­ke kun imod mid­ter- og bund­hol­de­ne. Sa­e­so­nens to kam­pe mod PSV er endt i ne­der­lag på 2-4 og 1-2, mens Vi­tes­se tab­te med 1-2 til AZ. Og så vandt de gulkla­ed­te så­ma­end med 2-1 ude over Ajax, som Vi­tes­se der­med har slå­et tre gan­ge i de sid­ste syv ind­byr­des op­gør.

Det aen­drer na­tur­lig­vis ik­ke ved, at Ajax er fa­vo­rit­ter her, li­ge­som det vil va­e­re sta­er­kt over­ra­sken­de, hvis ho­ved­stads­klub­ben skul­le for­la­de Gel­reDo­me uden at sco­re. Ajax har nem­lig sco­ret mindst et mål i 11 af 12 ude­kam­pe, mens man blot kan pra­le af fem cle­an she­ets.

Det be­ty­der, at beg­ge hold har sco­ret i 58 pro­cent af Ajax’ ude­kam­pe. Og med tan­ke på, at Vi­tes­se her boo­stes af at by­de den del­te top­sco­rer, Tim Ma­ta­vž (9 mål i 21 kam­pe), til­ba­ge fra ka­ran­ta­e­ne, så lig­ner et spil på, beg­ge hold sco­rer ik­ke no­get dår­ligt spil til søn­dag ef­ter­mid­dag.

SØN­DAG KL. 15.00

US Avel­li­no - Ba­ri, Beg­ge hold sco­rer 1,90 @ BET365

Avel­li­no hol­der nedryk­nings­stre­gen på af­stand tak­ket va­e­re en sta­erk ind­sats på hjem­me­ba­ne, hvor hol­det står med 6-6-2 i den­ne sa­e­son. Nu ga­el­der det så et op­gør mod Ba­ri, der står med 4-4-6 ef­ter de før­ste 14 kam­pe på frem­me­de ba­ner.

Bå­de Avel­li­no og Ba­ri er for­holds­vis tra­ef­sik­re. Beg­ge hold har så­le­des sco­ret i 12 af 14 kam­pe på hen­holds­vis hjem­me- og ude­ba­ne i den­ne sa­e­son, mens Avel­li­no kan pra­le af to cle­an she­ets på eget gra­es. Dem har Ba­ri le­ve­ret tre af på sa­e­so­nens ude­ba­ner.

På bund­linj­en står, at beg­ge hold har sco­ret i 11 af 14 kam­pe for hen­holds­vis Avel­li­no hjem­me og Ba­ri ude. Det sva­rer til en an­del på knap 80 pro­cent, og med tan­ke på, at Avel­li­no al­le­re­de har haft be­søg af de øv­ri­ge hold fra top 6 og sco­ret mod dem al­le, så lig­ner od­ds 1,90 på, beg­ge hold sco­rer på Sta­dio Par­te­nio-Adri­a­no Lom­bar­di søn­dag en over­be­ta­ling.

MAN­DAG KL. 21.00

Crystal Pa­la­ce - Man­che­ster Uni­ted, 2 1,58 @ NOR­DI­CBET

Crystal Pa­la­ce har tvivl om op mod 14 mand til man­da­gens kamp mod Man­che­ster Uni­ted, mens dis­se linjer skri­ves. Sik- kert er det, at Wilfred Zaha sid­der ude med en ska­de, og det er uden tvivl et sce­na­rie, al­le fans af klub­ben ha­der.

Pa­la­ce har nem­lig tabt samt­li­ge af de sid­ste 10 kam­pe uden an­gri­be­ren, som har en fod med i de fle­ste af hol­dets mål. Crystal Pa­la­ce har da hel­ler ik­ke sco­ret i 9 af de 10 sid­ste kam­pe uden Zaha, og det teg­ner ik­ke godt i et op­gør mod Man­che­ster Uni­ted, som har holdt må­let rent i fem af de sid­ste seks kam­pe, hvis kam­pe mod The Big Six tra­ek­kes fra.

Man­che­ster Uni­ted står med al­le mu­lig­he­der for at ta­ge en pligtsejr man­dag af­ten mod Crystal Pa­la­ce, og selv om det fri­ster at spil­le på De Rø­de Dja­ev­le til at vin­de uden at luk­ke mål ind (od­ds 2,40), så la­der vi tviv­len kom­mer Ale­xan­der Sør­lo­th & Co. til go­de ved blot at an­be­fa­le 2-tal­let til od­ds 1,58.

Fo­to: Ritzau/Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.