DBU’S UT­RO­VA­ER­DI­GE BORTFORKLARING

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Den rus­si­ske re­ge­ring an­ført af da­va­e­ren­de sport­s­mi­ni­ster Vi­ta­lij Mut­ko be­or­dre­de, at rus­si­ske fod­bold­spil­le­res po­si­ti­ve do­ping­prø­ver skul­le hol­des hem­me­li­ge. Lan­det har ik­ke er­kendt at ha­ve op­ret­tet et stats­sty­ret do­ping­pro­gram kon­trol­le­ret af la­e­ger, tra­e­ne­re, ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten og lan­dets an­tido­pin­ga­gen­tur, som fle­re whi­st­le­blowe­re og uaf­ha­en­gi­ge rap­por­ter el­lers har do­ku­men­te­ret. He­le rus­si­ske fod­bold­lands­hold har va­e­ret un­der do­ping­mi­stan­ke. Og de whi­st­le­blowe­re, som Gri­go­rij Rodtjen­kov, der har for­talt om Ruslands sy­ste­ma­ti­ske do­ping­pro­gram, le­ver un­der jor­den og er tru­et på li­vet, får ab­so­lut in­gen op­bak­ning fra FIFA. De får det hel­ler ik­ke fra DBU el­ler an­dre par­ter i fod­bold­ver­de­nen. De ene­ste, der end vil ta­ge Rodtjen­ko­vs navn i de­res mund, er rus­si­ske po­li­ti­ke­re, der øn­sker ham myr­det.

DBU-for­mand Jesper Møl­ler si­ger i den­ne uge til tips­bla­det.dk, ef­ter de­bat med na­er­va­e­ren­de che­fre­dak­tør på Twit­ter, at han sto­ler på, FIFA’s udø­ven­de og døm­men­de or­ga­ner nok skal hånd­te­re even­tu­el­le sa­ger, og at han der­for ik­ke vil for­hol­de sig til Gri­go­rij Rodtjen­ko­vs ef­ter­hån­den gi­gan­ti­ske map­pe med in­si­der-forta­el­lin­ger og do­ku­men­ta­tion af det rus­si­ske do­ping­pro­gram. Det er en sag for FIFA’s in­stan­ser, skal vi for­stå.

Som fa­ste la­e­se­re af Tips­bla­det må­ske kan hu­ske, brag­te vi i novem­ber et stort in­ter­view med den tid­li­ge­re po­rtu­gi­si­ske mi­ni­ster Mi­gu­el Ma­du­ro, der blev fy­ret som chef for FIFA’s egen Gover­nan­ce Com­mit­tee.

Ma­du­ro hav­de sid­det bøn­ner, og slet skjul­te trus­ler, fra FIFA’s øver­ste top, in­klu­siv pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no og ge­ne­ral­se­kre­ta­er Fat­ma Sa­mou­ra, over­hø­rig og na­eg­tet den ind­fly­del­ses­ri­ge rus­si­ske mi­ni­ster og VM-chef Vi­ta­lij Mut­ko at stil­le op til FIFA’s magt­ful­de re­ge­rings­or­gan FIFA Co­un­cil.

Che­fer­ne for FIFA’s ef­ter­for­sken­de og døm­men­de af­de­lin­ger i den eti­ske ko­mité blev fy­ret sam­ti­dig med Ma­du­ro, og selv­om de var over­sid­de­re fra Blat­ter-ae­ra­en, styr­ker det ind­tryk­ket af, at FIFA’s så­kaldt uaf­ha­en­gi­ge juri­di­ske sy­stem er fuld­sta­en­dig po­li­tisk sty­ret.

Må­ske bli­ver en en­kelt rus­sisk re­ser­ve­spil­ler of­ret. Men FIFA har ik­ke lyst til at fin­de ud af no­get som helst om rus­sisk do­ping før VM i fod­bold.

Kan DBU egen­ha­en­digt aen­dre det? Na­ep­pe? Er der kon­se­kven­ser ved at ta­le FIFA imod? Helt klart.

Men li­ge­som IOC’s hånd­te­ring af Ruslands do­ping­pro­gram har va­e­ret far­ce­ag­tig og gen­nem­sy­ret af, at rus­ser­ne og de­res hånd­lan­ge­re har stor magt i international idra­et, skri­ger fod­bold­ver­de­nens tavs­hed om det rus­si­ske do­ping­pro­gram til him­len, når en­hver kan se, hvor ut­ro­va­er­di­ge bort­for­kla­rin­ger­ne er.

Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tips­bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.