AGF OG DE­RES SU­PER­LIGA-KOL­LE­GER BE­GÅR EN KA­EM­PE FEJL

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

På Net­flix lig­ger der i øje­blik­ket en ita­li­ensk pro­du­ce­ret do­ku­men­tar-se­rie med Ju­ven­tus. Man er med hjem­me hos Gon­za­lo Hi­gu­aín og Mira­lem Pja­nic, kø­rer bil med Gi­an­lu­i­gi Buf­fon og har Tor­i­no-fød­te Clau­dio Mar­chi­sio til at vi­se rundt på an­la­eg­get og slud­re med de an­sat­te, der har kendt ham, si­den han be­gynd­te i ’Ju­ve’ som sy­vårig.

Mit helt sto­re pro­blem med den ham­ren­de flot­te pro­duk­tion er, at Ju­ven­tus’ pres­se­af­de­ling med al ty­de­lig­hed har haft det he­le til gen­nem­syn, bri­e­fet spil­ler­ne og sty­ret pro­duk­tio­nen med så hård hånd, at hvert et se­kund frem­står som en re­k­la­me for klub­ben.

I den­ne uge for­tal­te AGF, at man ik­ke la­en­ge­re skal med­vir­ke i det lo­ka­le de­bat­pro­gram ”Fod­bold Med Horup” på TV2 Østjyl­land men i ste­det hel­li­ger sig en egen tv- og vi­de­opro­duk­tion med en kom­merci­el part­ner, et pro­jekt der så vidt jeg er ori­en­te­ret be­gyn­der i den kom­men­de uge, og som AGF til­sy­ne­la­den­de for­ven­ter kom­mer til at ind­brin­ge fle­re pen­ge og knyt­te klub­bens ker­ne­fans sta­er­ke­re til AGF, end tids­for­bru­get på ”Fod­bold Med Horup” gør.

AGF har ik­ke yt­rings­pligt, men for mig at se gør klub­ben me­get uklogt i at va­el­ge uaf­ha­en­gi­ge me­di­er fra til for­del for egen­pro­duk­tion, no­get AGF ik­ke er ene om at gø­re el­ler over­ve­je.

Su­per­liga-klub­ber­ne har des­pe­rat brug for at gø­re sig in­ter­es­san­te for dan­sker­ne, og at bru­ge Pre­mi­er Le­ague-klub­ber som for­bil­le­de, som AGF og fle­re an­dre Su­per­liga-klub­ber til­sy­ne­la­den­de gør, er den helt for­ker­te vej at gå.

De in­ter­view og do­ku­men­ta­rer, klub­ber­ne selv la­ver i Pre­mi­er Le­ague, er i bed­ste fald lidt nut­te­de og li­ge­gyl­di­ge, og er på in­gen må­de så en­ga­ge­ren­de som de kri­ti­ske in­ter­view, uaf­ha­en­gi­ge me­di­er la­ver.

Jeg ken­der klub­ber stør­re end AGF, der suk­ker ef­ter det lo­ka­le en­ga­ge­ment, den in­ten­se da­ek­ning i JP Aar­hus, Aar­hus Stift­s­ti­den­de og ”Fod­bold Med Horup” gi­ver, og for klub­ber­nes og liga­ens kom­merci­el­le frem­tids skyld hå­ber jeg ik­ke, de fo­re­stil­ler sig, at ukri­tisk ka­mer­a­fø­ring a la Ju­ven­tus fø­rer no­gen veg­ne.

Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.