STOR TEST FOR DE UN­GE TA­LEN­TER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Selv om fo­kus fort­sat er på de to sid­ste plad­ser i slut­spil­let, er det nu og­så en rig­tig spa­en­den­de kamp, der bli­ver spil­let i Farum søn­dag ef­ter­mid­dag mel­lem FC Nord­s­ja­el­land og FC Midtjyl­land. Den er godt nok ik­ke alt­af­gø­ren­de som sid­ste år ved den­ne tid, hvor en 2-1 sejr til ga­ester­ne i Her­ning gav det un­ge FCN-mand­skab ro til at ud­vik­le sig vi­de­re i 10 kam­pe i mester­skabs­spil­let over for­å­ret 2017, men selv om hol­det har mi­stet fem pro­fi­ler si­den da, lig­ger det al­li­ge­vel end­nu bed­re til, så med en sejr over midtjy­der­ne tra­e­der FC Nord­s­ja­el­land plud­se­lig helt frem i mester­skabs­kam­pen. Li­ge nu er der syv po­int op til Brønd­by og FCM, mens FCK lig­ger 11 po­int ef­ter FCN.

”Hvis vi ta­ber, ser det jo sva­ert ud at nå de to an­dre, selv om vi skal mø­de dem fi­re gan­ge end­nu. Om­vendt hvis vi vin­der, ser det rig­tig godt ud, og vi går selv­føl­ge­lig ef­ter at vin­de. Det er ik­ke en alt­af­gø­ren­de kamp, men hvis vi ta­ber for man­ge po­int, kan FCK og­så kom­me bul­dren­de, så vi reg­ner sta­er­kt med at hen­te sej­ren på søn­dag.”

”Men vi kig­ger nu ik­ke på ta­bel­len på den må­de. Jeg ved godt, at det ly­der ke­de­ligt, men vi har fo­kus på den na­e­ste kamp og vil prø­ve at vin­de den, li­ge me­get hvem vi mø­der, og hvor vi spil­ler hen­ne. Så må vi se, hvor vi en­der. Selv­føl­ge­lig vil vi ger­ne ha­ve medaljer, men det kan jo va­e­re li­ge me­get, hvad vi vil, hvis vi ik­ke pra­este­rer i kam­pe­ne, så vi prø­ver at hol­de fo­kus på na­e­ste kamp,” si­ger FC Nord­s­ja­el­lands cen­tra­le play­ma­ker Mat­hi­as Jen­sen.

Det bli­ver sjet­te gang, han mø­der FC Midtjyl­land, og tre af gan­ge­ne har hans hold va­e­ret bag­ud 0-3, så­le­des og­så i de to se­ne­ste kam­pe, hvor FCN al­li­ge­vel var ved at hen­te po­int, så hvor­dan skal de for­hin­dre no­get til­sva­ren­de den­ne gang?

”Vi skal va­e­re sta­er­ke­re på stan­dard-si­tu­a­tio­ner­ne, for det er jo tit der, at de har ramt os. Selv om de har mi­stet et par spil­le­re el­ler tre, som var rig­tig dyg­ti­ge til det, har de sta­dig man­ge, der i hvert fald er bed­re end os til det. Så vi skal først og frem­mest prø­ve at und­gå de si­tu­a­tio­ner, og så skal vi el­lers ba­re fo­ku­se­re på at an­gri­be, som vi er go­de til.”

”El­lers bli­ver det en kamp, hvor vi bli­ver ud­for­dret på fy­sik­ken og på tem­po­et af et hold, der vil gå hårdt til os i du­el­ler­ne. Midtjyl­land er me­get du­el-spil­le­re, så det kra­e­ver, at vi kan spil­le end­nu hur­ti­ge­re, end vi ple­jer, spil­le uden om dem og kom­me til chan­cer,” si­ger Mat­hi­as Jen­sen, der har sco­ret tre mål i for­å­rets fem kam­pe og står på im­po­ne­ren­de ot­te scor­in­ger i alt for sa­e­so­nen.

”Ef­ter Lo­bot­ka blev solgt i som­mer, har jeg få­et lidt me­re en 8’er-rol­le end den 6’er, som jeg hav­de før, så jeg kom­mer me­re med i fel­tet. Jeg ved ik­ke, om det er til­fa­el­digt, at jeg li­ge har sco­ret tre i fem kam­pe, men jeg er jo na­e­sten al­tid kom­met til chan­cer­ne. Nu er de så ba­re gå­et ind, så det er dej­ligt,” si­ger en af ho­ved­ma­en­de­ne bag den flot­te for­års­start i Farum, som man ik­ke li­ge hav­de set kom­me ef­ter vin­ter­af­sked med top­sco­rer Emi­li­a­no Marcon­des og an­fø­rer Pa­tri­ck Mti­liga oven på som­me­rens salg af pro­fi­ler som Marcus Ing­vart­sen, Sta­nislav Lo­bot­ka og An­dreas Max­sø

”Jeg vid­ste godt, at det kun­ne bli­ve sva­ert, må­ske og­så sva­e­re­re end i som­mer, uden Emi­li­a­no og Mti­liga, men jeg vid­ste og­så, at vi nok al­tid skul­le ska­be chan­cer­ne. Så var spørgs­må­let ba­re, om vi var dyg­ti­ge nok til at put­te dem ind.”

”Men i tra­e­nings­kam­pe­ne i vin­ter skab­te vi jo mas­ser af chan­cer og score­de man­ge mål, mens det kun var i den før­ste kamp i Søn­derjy­skE, at vi ik­ke skab­te så me­get. El­lers sy­nes jeg, at vi har skabt man­ge chan­cer i de na­e­ste kam­pe og vi har og­så sco­ret okay med mål, så jeg ved ik­ke, om jeg er over­ra­sket over, at det er gå­et, som det er gå­et. Jeg hav­de må­ske fryg­tet lidt, at vi ik­ke vil­le sco­re li­ge så man­ge mål, men det er gå­et okay,” si­ger midt­ba­ne­man­den om et hold, der i ef­ter­å­rets 19 kam­pe snit­te­de 2,68 mål per kamp, mens det i for­å­rets fem før­ste kam­pe ”kun” er ble­vet til 2,0 per kamp, hvil­ket har gi­vet 10 po­int.

Og så hjalp det og­så at få Mik­kel Ry­gaard ind fra Lyng­by.

”Han har va­e­ret rig­tig vig­tig. Vi har få­et en god bold­spil­ler me­re, som mod­stan­der­ne og­så skal kig­ge ef­ter, så de ik­ke kan gø­re, som Søn­derjy­skE for ek­sem­pel gjor­de det med at mands­op­da­ek­ke mig, og hvor vi hav­de sva­ert ved at fin­de løs­nin­ger. Så det har va­e­ret rig­tig godt at få ham ind, en mand med lidt ru­ti­ne, en lidt ae­l­dre spil­ler som fal­der rig­tig godt ind i spil­let, og som spil­ler som om, han har spil­let her i fle­re år,” si­ger den 22-åri­ge Mat­hi­as Jen­sen, der li­ge er ble­vet kå­ret som Årets Ta­lent i Dan­mark, selv om han fak­tisk er en af de ae­ld­ste på det foryn­ge­de Nord­s­ja­el­land-hold, hvor en ny te­e­na­ger na­er­mest kom­mer på scor­ings­li­sten hver we­e­kend.

Om det så og­så kan ba­e­re i topkam­pen mod FC Midtjyl­land må søn­da­gen vi­se.

”Det er en mod­stan­der, som jeg egent­lig sy­nes, at vi ple­jer at ha­ve et okay tag på, selv om vi har tabt de sid­ste par gan­ge. For det er og­så et po­wer­hold, som tit er rig­tig sva­e­re at spil­le imod, så vi skal spil­le hur­tigt og stå imod de­res fy­sik. Det er et hold, som jeg rig­tig ger­ne vil slå, og som jeg el­sker at slå,” si­ger FC Nord­s­ja­el­lands midt­ba­ne­styr­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.