DEN GAM­LE DAMES RED­NINGS­MAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Egent­lig er det ut­ro­ligt at snak­ke om, at Ju­ven­tus er fal­det i ni­veau, for i Se­rie A har de to po­int me­re, end de hav­de ef­ter 26 run­der sid­ste år, de har kva­li­fi­ce­ret sig til po­kal­fi­na­len, som de og­så gjor­de det i 2017, og de er klar til Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­ler­ne, selv om man mod­sat sid­ste sa­e­son den­ne gang måt­te gå i 1/8-fi­na­le­kamp via en an­den­plads i den ind­le­den­de grup­pe (ef­ter Bar­ce­lo­na), mens de sid­ste år mød­te Por­to ef­ter at ha­ve vun­det de­res grup­pe.

På den må­de er fa­cit ua­en­dret, men fak­tum er sta­dig, at de­fen­si­ven ik­ke kun sav­ner Leo­nar­do Bonuc­ci, der blev solgt til AC Milan, men og­så er pra­e­get af, at Gi­an­lu­i­gi Buf­fon, An­drea Barzag­li og Gi­o­rio Chiel­li­ni al­le er ble­vet et år ae­l­dre, mens hol­det sam­ti­dig ge­ne­relt set har va­e­ret hårdt pla­get af ska­der.

Og så skul­le det hel­ler ik­ke va­e­re gå­et me­get an­der­le­des for, at Na­po­li sta­dig stod med for­de­len i det ta­et­te op­løb i Se­rie A, og at Ju­ven­tus i dag var ude af Cham­pions Le­ague. Men så sprang den lil­le ar­gen­ti­ner Paulo Dy­ba­la ud af ska­des­li­sten ef­ter et par må­ne­der uden for star­top­stil­lin­ger­ne på grund af en fi­ber­ska­de og le­ve­re­de to me­get af­gø­ren­de ak­tio­ner mod først La­zio og så mod Tot­ten­ham.

Lør­dag af­ten bød på topop­gør i Se­rie A, hvor La­zio først skul­le for­sø­ge at fast­hol­de tred­je­plad­sen hjem­me mod Ju­ven­tus, hvor­ef­ter Na­po­li skul­le fort­sa­et­te de­res po­in­tind­sam­ling hjem­me mod Ro­ma. På pa­pi­ret så det ud som om, Maurizio Sar­ris mand­skab vil­le kun­ne ud­byg­ge de­res for­spring fra fi­re til seks i top­pen (med det for­be­hold at Ju­ven­tus har en hjem­me­kamp mod Ata­lan­ta i hån­den), for kam­pen i Rom var låst helt fast og lig­ne­de en op­lagt 0-0 – ind­til det 93. mi­nut.

Så lod Dy­ba­la bol­den lø­be for­bi sig, og med en hur­tig ven­ding var han plud­se­lig fri i fel­tet, og selv om han blev truk­ket ned og end­te på jor­den, hav­de han sta­dig tek­nik og ba­lan­ce nok til at sen­de bol­den op i det mod­sat­te må­l­hjør­ne, så Ju­ven­tus end­te med en vig­tig 1-0 sejr på en sva­er ude­ba­ne.

Og da Na­po­li et par ti­mer se­ne­re dum­me­de sig og tab­te 2-4 til Ro­ma, blev der plud­se­lig for­del Ju­ve i top­pen af Se­rie A.

Men Dy­ba­la var ik­ke fa­er­dig med at red­de Ju­ven­tus, hvil­ket klub­chef Bep­pe Ma­rot­ta hav­de lu­ret før den mindst li­ge så sva­e­re Cham­pions Le­ague 1/8-fi­na­le på Wem­bley, hvor Tot­ten­ham hav­de for­de­len ef­ter 2-2 i den før­ste kamp i Tor­i­no.

”Vi er vant til usik­re si­tu­a­tio­ner, og vi har kun én mu­lig­hed i af­ten – at vin­de. Dy­ba­la har ik­ke sco­ret i Cham­pions Le­ague end­nu i den­ne sa­e­son, men sta­ti­stik­ker er li­ge­gyl­di­ge. Hvad der be­ty­der no­get er, at vi har genop­da­get en vig­tig spil­ler i vo­res trup ef­ter hans ska­de. Lør­dag mod La­zio score­de han et vi­dun­der­ligt mål, der var en me­ster va­er­dig, og jeg er sik­ker på, at han vil gen­ta­ge det i af­ten,” sag­de Ma­rot­ta, før han kom med en til­fø­jel­se, der nok ae­r­grer ham i dag.

”Om ik­ke med den sam­me ak­tion, så med en po­si­tiv ind­sats.”

For Ju­ven­tus-che­fen hav­de ramt plet med sin før­ste ud­ta­lel­se, selv om in­tet ty­de­de på det ef­ter en ti­mes spil af kam­pen. Tot­ten­ham før­te 1-0, men bur­de hav­de sco­ret et par styk­ker me­re, og Ju­ven­tus hav­de in­tet haft at by­de ind med rent of­fen­sivt bort­set fra et straf­fes­park på den lyn­hur­ti­ge Doug­las Cos­ta, der ik­ke blev dømt.

Men så ske­te der plud­se­lig no­get. Først clea­re­de Davin­son Sán­chez bol­den skidt, så Dy­ba­la fik plads til en far­lig flug­ter, der godt nok røg li­ge for­di, men kort ef­ter kik­se­de top­sco­rer Gon­za­lo Hi­gu­ain ik­ke, da Ju­ven­tus fik spil­let sig helt igen­nem Spurs-for­sva­ret. 1-1 var nu ik­ke nok, men hjem­me­hol­det var ramt, og det ud­nyt­te­de ga­ester­ne ky­nisk, da Hi­gu­ain stak Dy­ba­la fri, hvor­ef­ter den 24-åri­ge ar­gen­ti­ner spar­ke­de bol­den op i det sam­me må­l­hjør­ne, som han hav­de ramt på Det Olym­pi­ske Sta­dion i Rom fi­re da­ge tid­li­ge­re. Og så var Ju­ven­tus plud­se­lig vi­de­re i Cham­pions Le­ague stik imod spil og chan­cer.

Og selv om Tot­ten­ham pres­se­de hårdt på i de sid­ste 10 mi­nut­ter, holdt den ru­ti­ne­re­de de­fen­siv stand, mens Dy­ba­la for an­den gang på kort tid kun­ne la­de sig fejre som red­nings­mand for et hold, der ik­ke er li­ge så go­de som sid­ste sa­e­son, men som al­tid har er­fa­rin­gen, vilj­en og de in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter til at kla­re tin­ge­ne al­li­ge­vel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.