AN­DRE PO­IN­TER FRA TIPS­BLA­DET 8. MARTS 1979

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

• I som­me­ren 1979 vil­le Lyng­by få til­gang af af sel­ve­ste Ken­ny Dalg­lish – dog kun for en kort be­ma­er­k­ning. ”Han skal for­sta­er­ke Lyng­by i kam­pen mod Ar­se­nal i maj og får må­ske sel­skab af Ke­vin Ke­e­gan,” skrev Tips­bla­det.

• Per Høy­er Han­sen hav­de va­e­ret i Mila­no for at in­ter­viewe den sven­ske Milan-le­gen­de Nils Lied­holm, der nu var klub­bens tra­e­ner. Han for­tal­te blandt an­det, hvor­for ita­li­ensk fod­bold var så de­fen­sivt. ”Nu må man først og frem­mest gø­re sig klart, at i Ita­li­en er der kon­kur­ren­ce om at bli­ve tra­e­ner. Det er et vel­be­talt ar­bej­de, men man ved, at ved den mind­ste mod­gang kra­e­ver jour­na­li­ster og pu­bli­kum, at tra­e­ne­ren skif­tes ud. Der­for vil en tra­e­ner spil­le de­fen­sivt, hvis hans hold ik­ke er så godt. Hvis hans hold vin­der, er det godt, men han øn­sker frem for alt, at hans mand­skab ik­ke ta­ber,” for­kla­re­de Lied­holm.

• Wol­ver­hamp­ton lå pla­ce­ret i den ne­der­ste halv­del af den en­gel­ske 1. di­vi­sion, men ma­na­ger Jo­hn Bar­nwell men­te, han hav­de fun­det en god for­sta­er­k­ning til hol­det: Mi­chel Plat­i­ni. ”Midt i den­ne uge flyver Jo­hn Bar­nwell til Plat­i­nis fran­ske klub Nan­cy, og selv om en ve­st­tysk Bun­des­liga-klub har budt li­ge så me­get som Wol­ver­hamp­ton, ser det ud som om, Plat­i­ni, der i dag er 24, va­el­ger at rej­se til Eng­land,” skrev Tips­bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.