Bal­la­den på Ama­ger

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Dan­marks mest po­pu­la­e­re fod­bold­klub”.

Så­dan ti­tu­le­re­de Fremad Ama­ger sig selv, men det var det be­stemt ik­ke al­le, der gjor­de. Tilsku­er­pro­ble­mer hav­de gi­vet klub­ben et dår­lig ry, og spe­ci­elt hav­de en hjem­me­kamp mod Naks­kov i ef­ter­å­ret 1978 få­et mas­ser af op­ma­er­k­som­hed. I Fremad men­te man, at sa­gen var bla­est op.

”Ud af 15 hjem­me­kam­pe i 1978 var Naks­kov-kam­pen et en­kelt­stå­en­de til­fa­el­de. Man må hu­ske på, at tur­ne­rin­gen på det tids­punkt var kørt op i en spids. Des­u­den er det jo ik­ke rig­tigt, når en avis skrev, at 7000 til­sku­e­re vil­le over­fal­de Naks­kov-må­l­man­den

Ivan Lyk­ke. Den slags om­ta­le er vi ke­de af. Rent fak­tisk var det jo kun et par hund­re­de til­sku­e­re, der in­va­de­re­de ba­nen, og blandt dem var der og­så ad­skil­li­ge Naks­kov-til­ha­en­ge­re,” sag­de klub­bens for­mand Svend Mat­hi­a­sen.

Sund­by Idra­etspark var i gang med at bli­ve mo­der­ni­se­ret til bed­re at kun­ne hånd­te­re sto­re og op­hid­se­de til­sku­er­ma­eng­der.

Der vil­le bli­ve pla­ce­ret hø­je lå­ger langs spil­le­rind­gan­gen, kon­trol­lørkor­p­set skul­le ud­vi­des fra 24 til 30 mand, og frem­over vil­le øl ik­ke bli­ve solgt i fla­sker, men i en­gangskrus.

Det kun­ne lø­se nog­le af pro­ble­mer­ne, men der hav­de og­så va­e­ret uro på ude­ba­ne – for ek­sem­pel i ef­ter­å­ret i en kamp mod

Glo­strup IF 32.

”Jeg skal ik­ke und­skyl­de vo­re til­ha­en­ge­res op­før­sel, men jeg vil al­li­ge­vel godt på­pe­ge, at Glo­strup IF var dår­ligt for­be­redt på den kamp. De hav­de åben­bart ik­ke ven­tet en in­va­sion af et par tu­sin­de Fremad-til­ha­en­ge­re, og det bar de­res for­be­re­del­ser spor af. Des­u­den var kam­pens dom­mer dår­lig. Uden at jeg vil sky­de ham no­get i sko­e­ne, kan det og­så va­e­re med til at for­kla­re vo­re til­ha­en­ge­res op­før­sel,” sag­de Mat­hi­a­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.