”SELV­FØL­GE­LIG ER DET NO­GET AN­DET AT SPIL­LE MED CHIEL­LI­NI PÅ NAK­KEN”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ANDREAS CORNELIUS - TEKST: THO­MAS PYNDT I BERGAMO

Selv om han da ger­ne vil spil­le fra start hver gang, er An­dreas Cornelius godt til­freds med de før­ste må­ne­der i Ata­lan­ta, for han har få­et for­nuf­tigt med mi­nut­ter, han har få­et sco­ret nog­le mål, og fod­bold­li­vet er godt i Bergamo i det nord­li­ge Ita­li­en. Og så ud­vik­ler han sig som spil­ler i et sy­stem, hvor han ik­ke ba­re er et mål for ind­la­eg, men skal del­ta­ge me­get i spil­let på jor­den, mens han sam­ti­dig skal for­sø­ge at hol­de sta­er­ke for­sva­re­re stan­gen.

Klok­ken har pas­se­ret de halv seks på den før­ste fre­dag i marts, og her i det nord­li­ge Ita­li­en er for­å­ret og­så bla­est va­ek af kul­den fra Si­bi­ri­en. Sne­en fal­der i hvert fald over ba­ne­gårds­plad­sen i Bergamo med den sto­re di­nosaur-sta­tue, der re­k­la­me­rer for en ud­stil­ling op­pe på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge mu­se­um, og ud­sig­ten til den gam­le UNESCO-be­va­rings­va­er­di­ge by bag den hø­je mur op­pe på bak­ken og bjer­ge­ne bag­ved er for­s­vun­det i tå­gen og skum­rin­gen.

Så ef­ter en vel­af­slut­tet ef­ter­mid­dagstra­e­ning på Ata­lan­ta-an­la­eg­get en halv ti­mes tid uden for by­en kom­mer An­dreas Cornelius rask tra­ven­de rundt om hjør­net og ind på kaf­fe­ba­ren, hvor han be­stil­ler kaf­fe og lidt at spi­se, no­get nem­me­re end Tips­bla­dets ud­send­te gjor­de det få mi­nut­ter in­den, før han sa­et­ter sig med mel­lem­må­l­ti­det.

”Jeg må li­ge ha­ve lidt nu, for de spi­ser jo først ved ni-ti­den her­ne­de,” som han si­ger med et grin.

Så ma­ven er end­nu ik­ke helt indstil­let til det nye liv på ita­li­ensk, men el­lers går det godt for den snart 25-åri­ge an­gri­ber, der tri­ves med ud­for­drin­ger­ne og op­le­vel­ser­ne som en del af den lo­ka­le stolt­hed i Se­rie A her 45 mi­nut­ter nor­døst for Mila­no.

”Det går fint, sy­nes jeg. Jeg skul­le jo li­ge vaen­ne mig til det he­le, men det går fremad bå­de med fod­bol­den og med spro­get. Jeg har va­e­ret lidt in­de og ude af star­top­stil­lin­gen, men det er me­get nor­malt. Over­ord­net set sy­nes jeg, at jeg er ble­vet bed­re til en mas­se ting, og det er jo det vig­tig­ste,” si­ger An­dreas Cornelius, der si­den nytår har spil­let fra start i fi­re af de syv kam­pe i Se­rie A og måt­te mel­de af­bud til den se­ne­ste på grund af syg­dom, mens han til gen­ga­eld måt­te nø­jes med se­ne ind­hop i de to af­gø­ren­de kam­pe for ny­lig mod hen­holds­vis Ju­ven­tus i po­kal­se­mi­fi­na­len og Dort­mund i Eu­ro­pa Le­agu­es 1/16-fi­na­ler.

Det var ik­ke kam­pe, der gik, som man hav­de hå­bet i Ata­lan­ta, for ef­ter 2-3 i Dort­mund ud­lig­ne­de ty­sker­ne sent til 1-1 i re­tur­kam­pen, mens Ju­ven­tus vandt 1-0 bå­de ude og hjem­me, så man end­te med at ry­ge ud af beg­ge tur­ne­rin­ger. Men på den an­den si­de var det før­ste gang si­den 1991, at klub­ben fra Bergamo var nå­et ud i Eu­ro­pa, så at man gik vi­de­re fra grup­pen med Ever­ton, Ly­on og Apol­lon Li­mas­sol var et stort plus, mens po­kal­tur­ne­rin­gen og­så var op­løf­ten­de med sejr over Na­po­li un­der­vejs.

Så selv om det var et par tun­ge ne­der­lag, har det ik­ke ma­let sa­e­so­nen i sort for Ata­lan­ta og klub­bens dan­ske an­gri­ber.

”Nej, det var et godt re­sul­tat at nå se­mi­fi­na­len i po­kal­tur­ne­rin­gen, og vi slog Na­po­li ud på vej­en, før vi røg ud til Ju­ven­tus, der alt­så er et sta­er­kt hold. Men vi spil­le­de nog­le li­ge kam­pe mod dem, for vi bra­end­te et straf­fe i den før­ste kamp og ram­te stol­pen ved 0-0 i re­tu­ro­p­gø­ret, så det kun­ne va­e­re gå­et beg­ge ve­je.”

”Det var lidt det sam­me mod Dort­mund, som vi godt kun­ne ha­ve vun­det over, for vi før­te 2-1 derop­pe og 1-0 hjem­me, men blev så ramt af nog­le fejl. Så vi kun­ne godt va­e­re gå­et vi­de­re, men det gør jo ik­ke, at sa­e­so­nen har va­e­ret en ka­ta­stro­fe.”

”Det har va­e­ret en fin sa­e­son, sy­nes jeg, og så vil­le den så va­e­re kro­net af en fi­na­le i Cop­pa Ita­lia el­ler en 1/8-fi­na­le i Eu­ro­pa Le­ague. Men sam­ti­dig har vi må­ske og­så mi­stet et par po­int i liga­en, for­di vi har spil­let så man­ge kam­pe og har va­e­ret med så la­en­ge i de to an­dre tur­ne­rin­ger. Nu har vi kun Se­rie A til­ba­ge at fo­ku­se­re på, og så kan det jo va­e­re, at vi hi­ver nog­le fle­re po­int hjem i den,” si­ger Ata­lan­tas dan­ske an­gri­ber om den liga, hvor hol­det ak­tu­elt lig­ger num­mer ot­te med seks po­int op til den sjet­te­plads, der kan gi­ve et gen­syn med de eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil na­e­ste sa­e­son.

ET KENDT AN­SIGT I BERGAMO

Så der er sta­dig mas­ser at ka­em­pe for i de sid­ste må­ne­der, bå­de for klub­ben og for an­gri­be­ren, der fo­re­lø­big har sco­ret seks gan­ge i 25 kam­pe i de tre tur­ne­rin­ger, hvoraf han 11 gan­ge har stil­let til start.

”Mit mål for re­sten af sa­e­so­nen er egent­lig ba­re at fort­sa­et­te ar­bej­det og så se, hvor me­get spil­le­tid jeg kan få ved at bli­ve ved med at hol­de fo­kus på de rig­ti­ge ting.”

”Jeg har spil­let me­get, så nu hand­ler det om at få bidt sig fast. Men vi har jo man­ge go­de spil­le­re, så jeg har hård kon­kur­ren­ce i an­gre­bet, og sam­ti­dig kom­mer det og­så lidt an på, hvor­dan tra­e­ne­ren vil spil­le. Nog­le gan­ge spil­ler vi uden de­ci­de­ret an­gri­ber, og så er det selv­føl­ge­lig sva­ert, men el­lers kon­kur­re­rer jeg med [An­drea] Pa­ta­g­na om den en­li­ge an­grebs­plads. Så mit mål for re­sten af sa­e­so­nen er at spil­le så me­get som mu­ligt, sco­re nog­le mål og så va­e­re skarp til VM,” si­ger An­dreas Cornelius, der alt i alt har va­e­ret gan­ske godt til­freds med den må­de, de før­ste må­ne­der af den fi­re­åri­ge af­ta­le med Ata­lan­ta er for­lø­bet på.

”Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne spil­le fra start hver ene­ste gang, men jeg kan og­så godt se, at kon­kur­ren­cen er hård, og at spil­le­ti­den bli­ver delt lidt ud på for­skel­li­ge spil­le­re. Så jeg er hver­ken helt in­de i var­men el­ler helt ude i kul­den. Jeg lig­ger lidt midt imel­lem, og det er fint.”

”Det gør mig i hvert fald ik­ke til en dår­li­ge­re spil­ler, at der er det pres på, og at jeg skal ka­em­pe for min spil­le­tid og for mi­ne mi­nut­ter. Og nog­le gan­ge må man og­så ba­re si­ge, at man har nog­le kon­kur­ren­ter, der har fortjent at spil­le. Så­dan er det jo,” si­ger an­gri­be­ren, der i sin na­est­sid­ste sa­e­son i FCK og­så skul­le ka­em­pe sig til spil­le­tid i kamp med Ni­co­lai Jør­gen­sen og Fe­de­ri­co San­tan­der, så han er ik­ke uvant med si­tu­a­tio­nen.

”Det er jo al­le ens er­fa­rin­ger, der gør de na­e­ste skridt let­te­re. Men i FCK var det lidt en an­den hi­sto­rie, for jeg kom til­ba­ge fra en slem ska­de, så der var man lidt me­re af­kla­ret med, at jeg skul­le i gang igen. Her kom­mer jeg på en an­den må­de fra en suc­ces­op­le­vel­se med FCK, hvor det he­le gik godt, og så kom­mer jeg her og skal fort­sa­et­te. Og det er en sva­er op­ga­ve, det er en sva­er liga, og jeg spil­ler på et rig­tig godt hold med dyg­ti­ge med­spil­le­re, og­så til min plads i an­gre­bet. Så jeg hav­de da for­ven­tet, at det vil­le va­e­re lidt så­dan her,” si­ger An­dreas Cornelius ef­ter seks mål i de før­ste 25 kam­pe.

”I den sta­ti­stik mang­ler der jo, at i man­ge af de kam­pe har jeg få­et et ind­hop til sidst. Men hvis jeg når over 10 mål i min før­ste sa­e­son her, vil jeg va­e­re til­freds med det an­tal.”

”Men jeg har nu al­drig sat kon­kret tal på mi­ne mål på den må­de, alt­så hvor man­ge mål jeg skal sco­re, og så­dan skal det hel­ler ik­ke op­fat­tes nu. Jeg har me­re fo­kus på pro­ces­sen, hver­da­gen og alt det hår­de ar­bej­de end på an­tal­let af mål, for må­le­ne kom­mer jo af det an­det,” si­ger an­gri­be­ren, der i pe­ri­o­der i sin tid i FC Kø­ben­havn var un­der et stort pres fra me­di­er og fans, spe­ci­elt fra han vend­te hur­tigt til­ba­ge fra Car­diff i ja­nu­ar 2014 og frem til det gru­som­me an­kel­brud 14 må­ne­der se­ne­re – 14 må­ne­der hvor han al­li­ge­vel score­de 11 mål i 35 Su­per­liga-kam­pe.

Så er pres­set så stør­re i Se­rie A?

”Det ved jeg fak­tisk ik­ke,” si­ger An­dreas Cornelius ef­ter en ta­en­ke­pau­se.

”Jeg kan da ma­er­ke, at der er me­get me­re op­ma­er­k­som­hed på fod­bol­den her­ne­de. He­le ver­den ser jo Se­rie A, og det gør den ik­ke med Su­per­liga­en. Men når man er i FCK, ma­er­ker man pres­set, for det er stort. Man skal va­e­re klart bedst hver gang, og man skal vin­de al­le kam­pe­ne. Og når man så end­da er dansk lands­holds­spil­ler i FCK og har gjort det godt tid­li­ge­re, så er der me­get sto­re for­vent­nin­ger.”

”Fod­bol­den er me­get stør­re her­ne­de, men når man er dan­sker i FCK, kan man jo ik­ke und­gå at la­e­se og se nyhe­der, og nu la­e­ser jeg jo ik­ke de ita­li­en­ske avi­ser på sam­me må­de, og jeg snak­ker hel­ler ik­ke med så man­ge folk. Mi­ne ven­ner og fa­mi­lie hø­rer hel­ler ik­ke, hvad eks­per­ter­ne me­ner, så jeg la­eg­ger ik­ke li­ge så me­get ma­er­ke til det, som jeg gjor­de i Dan­mark. På den må­de er der lidt me­re ar­bejds­ro.”

”Jeg har jo ik­ke la­det mig slå ud af op­ma­er­k­som­he­den og pres­set før, så det er egent­lig ik­ke no­get, jeg har ta­enkt på, før du nu spør­ger om det, men det er da fint nok med den ar­bejds­ro. Det gi­ver no­get ro og over­skud til ude­luk­ken­de at ha­ve fo­kus på fod­bol­den og ens egen ud­vik­ling, frem for hvad folk si­ger, skri­ver og me­ner om ens spil og ens per­son.”

”Men jeg ved ik­ke, hvor me­get fo­kus der er på mig. Det kan godt va­e­re, at der er me­get, men jeg la­eg­ger ik­ke ma­er­ke til det,” si­ger An­dreas Cornelius og gri­ner, da han hø­rer, at Tips­bla­dets kvin­de­li­ge lej­lig­heds­ud­le­jer i hvert fald var me­get im­po­ne­ret, da hun hør­te om in­ter­view-af­ta­len med den dan­ske an­gri­ber. Men hun var selv­føl­ge­lig og­så en af fle­re tu­sin­de Ata­lan­ta-til­ha­en­ge­re, der brug­te en ons­dag af­ten på at kø­re til Tor­i­no for at se de lo­ka­le hel­te i re­tur­kam­pen i po­kal­tur­ne­rin­gen.

”På den må­de ma­er­ker jeg selv­føl­ge­lig op­ma­er­k­som­he­den, og hvor stort det er for folk, at man spil­ler for Ata­lan­ta. Al­le her i by­en er jo ka­em­pe-fans af klub­ben, så al­le ken­der mig og ved, hvem jeg er,” si­ger Cornelius og be­kra­ef­ter, at han utvivl­s­omt er del af man­ge sel­fies rundt om­kring på Ata­lan­ta-til­ha­en­ger­te­le­fo­ner.

”Ja, jeg er nok med på rig­tig man­ge bil­le­der, men det er stil­le og ro­ligt,” si­ger han med et grin me­re.

STO­RE KAM­PE I ROM OG NA­PO­LI

Så han le­ver fint med op­ma­er­k­som­he­den uden for ba­nen, men hvor­dan med li­vet in­den for stre­ger­ne, hvor de ita­li­en­ske for­sva­re­re jo er kendt som no­gen af ver­dens bed­ste?

”Selv­føl­ge­lig er ni­veau­et langt hø­je­re her­ne­de, og det er på al­le pa­ra­me­tre. Tak­tisk, fy­sisk, tek­nisk... Men fo­kus er egent­lig ik­ke så an­der­le­des, for i Dan­mark hand­ler det og­så me­get om det tak­ti­ske og det fy­si­ske. Den stør­ste for­skel er nok på det tek­ni­ske ni­veau, der er mar­kant hø­je­re end i Su­per­liga­en. Der er man­ge, der kan la­ve små de­tal­jer.”

”Rent fy­sisk sy­nes jeg dog sta­dig, at jeg har et for­spring. Selv­føl­ge­lig er det no­get an­det at spil­le med Chiel­li­ni på nak­ken, men rent fy­sisk fø­ler jeg egent­lig det sam­me her, som jeg gjor­de i Su­per­liga­en. For­skel­len er så, at for­sva­rer­ne ba­re er lidt hur­ti­ge­re og la­e­ser spil­let lidt bed­re, mens de og­så har no­get me­re hja­elp fra hol­det, så selv­føl­ge­lig er det sva­e­re­re at sco­re. Men hvad an­går min hur­tig­hed og min styr­ke, så fø­ler jeg sta­dig, at jeg har me­re end de fle­ste her­ne­de,” si­ger An­dreas Cornelius, der hel­ler ik­ke føl­te sig bla­est va­ek ved at skif­te Su­per­liga­en ud med Se­rie A.

”Jeg har jo er­fa­rin­gen fra FCK og fra nog­le land­skam­pe på et højt ni­veau, men selv­føl­ge­lig kom­mer man op imod nog­le af de al­ler­bed­ste hold. Ju­ven­tus er jo et af ver­dens bed­ste hold, og når man spil­ler mod dem, kan man sag­tens stå i si­tu­a­tio­ner, som man ik­ke har prø­vet før. For selv om jeg spil­le­de Cham­pions Le­ague med FCK, så mød­te vi ik­ke hold af den kva­li­tet,” si­ger an­gri­be­ren, der var i Car­diff, da FCK spil­le­de mod net­op Ju­ven­tus og og­så Re­al Madrid i det eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil, mens 16/17-sa­e­so­nen, hvor Cornelius score­de til 1-1 i Por­to, bød på Lei­ce­ster og Club Brug­ge som de øv­ri­ge mod­stan­de­re.

”Det ge­ne­rel­le ni­veau her­ne­de sy­nes jeg egent­lig, at jeg var vant til fra de eu­ro­pa­ei­ske kam­pe med FCK og fra et par land­skam­pe og­så, men for­skel­len har så va­e­ret, at jeg er op­pe imod det ni­veau fra uge til uge, ja i pe­ri­o­der har det va­e­ret hver tred­je dag. I FCK hav­de vi re­la­tivt let­te kam­pe i Su­per­liga­en, og så var det midt­u­ge­kam­pen, man sat­te sig op til. Her skal man sa­et­te sig op hver tred­je

➜ dag. Det skal man li­ge vaen­ne sig til,” si­ger den dan­ske an­gri­ber, der tro mod sin rol­le på ba­nen pe­ger på et par af de kam­pe, hvor han selv kom på må­l­tav­len, når han skal ud­va­el­ge høj­de­punk­ter fra de før­ste må­ne­der.

”Der var kam­pen mod Ro­ma ude, hvor jeg score­de, og hvor vi vandt 2-1, selv om vi var 10 mand i halv­de­len af kam­pen. Det var en fed kamp på en sva­er ude­ba­ne. Det var og­så sjovt at slå Ever­ton 5-1 ude i Eu­ro­pa Le­ague, hvor jeg li­ge kom ind og score­de to.”

”Og så var der den po­kal­kamp, som vi vandt 2-1 ude over Na­po­li, og som gjor­de, at vi gik vi­de­re til se­mi­fi­na­ler­ne mod Ju­ven­tus. Der blev vi godt nok flot mod­ta­get i luft­hav­nen her­u­de. Der stod vel 5000 men­ne­sker og ven­te­de på os,” si­ger han og smi­ler ved min­det om de man­ge fans, der stod klar.

”Vi har jo nog­le rig­tig go­de fans, og der er me­re el­ler min­dre ud­solgt til kam­pe­ne. Sta­dion ser i hvert fald fyldt ud, når man står in­de på ba­nen, og der er rig­tig god stem­ning. Al­le er med på at stå at rå­be og klap­pe, så der er gang i den, selv om der ik­ke er plads til så man­ge,” si­ger An­dreas Cornelius om den 90 år gam­le hjem­me­ba­ne Sta­dio At­le­ti Azzur­ri d’Ita­lia, der lig­ger cen­tralt i den nye del af by­en og har plads til knap 20 pro­cent af by­ens 120.000 ind­byg­ge­re med en ka­pa­ci­tet på 21.300 til­sku­e­re.

Det er et af de ae­ld­ste sta­dions i Se­rie A, og det står helt klas­sisk med kur­ver un­der åben him­mel og en ny­e­re og en ae­l­dre over­da­ek­ket langsi­de, mens smuk­ke sta­tu­er og blå og sort gra­fit­ti af klublog­o­et med den lang­hå­re­de gu­din­de Ata­lan­ta, gi­ver ind­tryk af stor stem­ning, når ”La Dea” spil­ler hjem­me.

Og mens vi snak­ker lidt om de for­skel­li­ge ude­ba­ner og den ta­et­te mester­skabs­kamp mel­lem Ju­ven­tus og Na­po­li, som Cornelius tror, at Ju­ven­tus nok vil tra­ek­ke sig sej­r­rigt ud af, bli­ver vi af­brudt af en ae­l­dre her­re, der har sid­det ved et bord ov­re i hjør­net og få­et en kop kaf­fe med sin ko­ne, før de to nu skal ud i sne­en og mør­ket igen.

For han stop­per li­ge op ved den lys­hå­re­de an­gri­ber og si­ger no­get med Forza Ata­lan­ta, før Cornelius tryk­ker på na­e­ven og si­ger ”gra­zie, ci­ao.” Han vil­le ba­re øn­ske held og lyk­ke og ud­tryk­ke et håb om, at den­ne sa­e­son kun­ne en­de li­ge så fint som den for­ri­ge, og så­dan er det, når man spil­ler med trø­je num­mer 9 for den lo­ka­le stolt­hed.

MAN­GE TI­MER PÅ TRAENINGSANLAEGGET

Den ae­l­dre til­ha­en­ger ser ud som om, at han godt vil­le kun­ne hu­ske, da en an­den dan­sker var med til at sik­re Ata­lan­ta klub­bens hidtil stør­ste tri­umf. Det var til­ba­ge i 1963, da man med fløjhal­fen og OL-hel­ten fra 1960 Flem­m­ing Ni­el­sen vandt den ita­li­en­ske po­kal­tur­ne­ring med en 3-1 sejr over Tor­i­no. Og før det var der jo og­så ”det fyn­s­ke uvejr,” an­gri­be­ren Jør­gen Les­chly Sørensen, der fra 1949 til 1953 score­de 51 mål i 134 kam­pe for Ata­lan­ta, og in­nerwin­gen Karl Aa­ge Han­sen, der i sa­e­so­nen 1949/50 sat­te et va­rigt af­tryk ved at de­bu­te­re med et hat­tri­ck og i alt sco­re 18 gan­ge i 37 kam­pe, før han fort­sat­te kar­ri­e­ren i Ju­ven­tus.

I alt er An­dreas Cornelius den ot­ten­de dan­sker i Bergamo-klub­ben med Magnus Tro­est i 2010-11 som den se­ne­ste før an­gri­be­ren, men selv om hi­sto­ri­en fyl­der, er det ik­ke no­get, som Cornelius selv har hørt så me­get om.

”Nej, der er no­gen af de ae­l­dre, der har for­talt lidt om det, men el­lers har det ik­ke va­e­ret så me­get,” si­ger han om en klub, der trods Jør­gen Les­chly og Flem­m­ing Ni­el­sen nok og­så er me­re kendt for sit sven­ske pra­eg i form af den lang­hå­re­de midt­ba­ne­mand Glenn Ström­berg, der spil­le­de for Ata­lan­ta fra 1984 til 1992, sam­ti­dig med han var en pro­fil på det sven­ske lands­hold.

”Der er i hvert fald man­ge sven­ske­re i by­en her­ne­de, men jeg ved ik­ke, om det er der­for,” si­ger den dan­ske an­gri­ber på det in­ter­na­tio­na­le Ata­lan­ta-hold, der ud­over 11 ita­li­e­ne­re og­så ta­el­ler to ar­gen­ti­ne­re, blandt an­det hol­dets of­fen­si­ve stjer­ne og an­fø­rer Alejan­dro Gó­mez, to brasilianere, to hol­la­en­de­re, to schweize­re, en ty­sker, en bel­gi­er, en slo­ve­ner, en gam­bi­a­ner og al­ban­ske Etrit Be­risha ne­de i må­let.

”Det er sta­dig lidt sva­ert med spro­get med nog­le af ita­li­e­ner­ne, selv om det selv­føl­ge­lig bli­ver bed­re og bed­re, men el­lers sy­nes jeg, at jeg er fal­det fint til i trup­pen,” si­ger An­dreas Cornelius, der kan ita­li­ensk til hus­be­hov, men end­nu ik­ke er ble­vet in­ter­viewet på spro­get, selv om han har fint styr på fod­bold­g­lo­ser­ne.

Og det sid­ste er vig­tigt, for selv om han kom fra et stramt tak­tisk kon­cept i FCK, er der mindst li­ge så me­get at for­hol­de sig til i Ata­lan­ta, og­så for­di ch­eftra­e­ner Gi­an Pi­ero Gas­pe­ri­nis spil­lestil er me­get an­der­le­des, li­ge­som han og­så har an­dre for­vent­nin­ger til an­gri­be­rens rol­le.

”Det er me­get pra­e­cist, hvad han vil ha­ve, at al­le skal gø­re. Der er kla­re in­struk­tio­ner, og der er al­tid en rig­tig løs­ning, så man skal vaen­ne sig til tak­tik­ken, og hvis man ik­ke gør det, som han ger­ne vil ha­ve, så spil­ler man ik­ke. Så man skal pas­se ind i spil­lesti­len og sy­ste­met og ken­de sin rol­le rent tak­tisk.”

”Det vil ta­ge me­get lang tid at for­kla­re kon­kret,” si­ger Cornelius og kig­ger ned på bor­det med suk­ker­skå­len og kaf­fe­kop­per­ne, som om han over­ve­jer, om der er nok re­k­vi­sit­ter til at få he­le tak­tik­ken lagt ud.

”Han vil ha­ve mig til at spil­le på en helt an­den må­de, end Stå­le vil­le ha­ve. Over­ord­net set skal jeg va­e­re me­get me­re in­vol­ve­ret i spil­let, Jeg skal ha­ve bol­den me­re og va­e­re me­get me­re play­ma­ker-ag­tig, end jeg skul­le i FCK, hvor jeg groft sagt ba­re skul­le ven­te på et ind­la­eg. Her slår vi ik­ke rig­tig ind­la­eg, så her skal jeg ha­ve bol­den spil­let i fød­der­ne og spil­le de an­dre i fo­den. Det hand­ler he­le ti­den om at ven­de sig rig­tigt og få bol­den mod må­let, ting som jeg ik­ke hav­de den sam­me fo­kus på i FCK, for­di vi slet ik­ke spil­le­de på den må­de.”

”Her kom­mer ind­la­eg­ge­ne og­så lidt me­re ud af det blå. Det er ik­ke så sy­ste­ma­ti­se­ret, som det er i FCK, det er me­re på in­stink­tet. Men så er der jo al­tid død­bol­de­ne. Vi har og­så fle­re for­skel­li­ge an­greb­s­ty­per, så jeg skal af­la­e­se mi­ne hold­kam­me­ra­ter, og jeg skal selv kun­ne gå med i spil­let. Men det bli­ver bed­re og bed­re, så det er en god ud­vik­ling for mig,” si­ger an­gri­be­ren om tak­tik­ken, som den bli­ver tra­e­net ude på Cen­tro Spor­ti­vo Bor­to­lot­ti i Zingo­nia syd­vest for Bergamo.

Og her bru­ger han rig­tig me­get tid.

”Ja, der er jo over­nat­ning der­u­de før hver kamp, uan­set om vi spil­ler hjem­me el­ler ude, så med al­le de kam­pe, vi har spil­let, har vi va­e­ret rig­tig me­get va­ek. Der er man­ge uger, hvor jeg sover me­re ude end hjem­me, men det skal man ba­re vaen­ne sig til, selv om det selv­føl­ge­lig kan va­e­re lidt sva­ert. Man kan godt fø­le, at man spil­der ti­den lidt ved at sid­de og ven­te på, at man skal spil­le, men så­dan er kul­tu­ren, og det må man ta­ge med. Og der er en rig­tig god re­stau­rant der­u­de, så det er glim­ren­de,” si­ger An­dreas Cornelius, der har sin ka­e­re­ste med til Bergamo men alt­så og­så må til­brin­ge me­re tid i klub­ben, end han ken­der det fra Kø­ben­havn.

Men selv om han na­e­sten har va­e­ret me­re ude end hjem­me, har der selv­føl­ge­lig sta­dig va­e­ret tid til at gå på op­da­gel­se, og han har va­e­ret glad for det, han og ka­e­re­sten al­le­re­de har set. ➜

Ju­ven­tus-stop­pe­ren Giorgio Chiel­li­ni kom­mer for­an An­dreas Cornelius i en luft­du­el i den af­gø­ren­de po­kal­se­mi­fi­na­le, som Ata­lan­ta tab­te 1-0. Fo­to: Da­ni­e­le Buf­fa/Ritzau Scanpix

An­dreas Cornelius fejrer sit sej­rs­mål mod Bo­log­na hjem­me på Ata­lan­tas hjem­me­ba­ne Sta­dio At­le­ti Azzur­ri d’Ita­lia. Fo­to: Pa­o­lo Mag­ni/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.