SJAKHTARS BRASILIANSKE PIPELINE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SJAKHTAR DONETSK - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Selv­om hol­det har spil­let hjem­me­kam­pe i en hånd­fuld by­er, si­den man flyg­te­de fra Do­netsk i 2014 på høj­de­punk­tet af kri­gen i Ukrai­ne, har Sjakh­tar Do­netsk en re­el mu­lig­hed for at nå Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­ler­ne med en 2-1 fø­ring før re­tur­kam­pen mod AS Ro­ma, mens fem nu­va­e­ren­de og tid­li­ge­re Sjakh­tar-spil­le­re står til at kom­me til VM med Bra­si­li­en. Tips­bla­det dyk­ker ned i Sjakh­tar Do­netsk’ brasilianske for­bin­del­se og har dis­ku­te­ret klub­bens frem­tid med man­den, der hjalp klub­ben med at fin­de top­spil­le­re som Wil­li­an og Alex Teixeira.

Isep­tem­ber hav­de Sjakh­tar Do­netsk Eu­ro­pas bedst spil­len­de hold, Man­che­ster Ci­ty, på ha­e­le­ne hjem­me på Eti­had Sta­di­um. Den tid­li­ge­re Sjakh­tar-pro­fil Fer­nan­din­ho og hans kol­le­ger på Man­che­ster Ci­tys midt­ba­ne blev truk­ket og pres­set ud af fa­con, og det hav­de ik­ke va­e­ret un­fair, hvis Ci­ty hav­de va­e­ret bag­ud ved pau­sen.

Ef­ter Sjakh­tar hav­de haft bol­den mest før pau­sen, faldt hol­dets pres­spil fra hin­an­den, da Ke­vin De Bruy­ne score­de et flot mål tre mi­nut­ter ef­ter pau­sen, og ef­ter 90 mi­nut­ter kun­ne Man­che­ster Ci­ty snildt ha­ve stå­et til­ba­ge med en stør­re sejr end 2-0, som Ra­he­em Ster­ling sik­re­de i slut­mi­nut­ter­ne.

Men ukrai­ner­ne tro­e­de på sig selv i sid­ste spil­ler­un­de, hvor Man­che­ster Ci­ty var vi­de­re og kom på be­søg i Khar­kiv i det øst­li­ge Ukrai­ne, hvor Sjakh­tar Do­netsk i den­ne sa­e­son spil­ler de­res hjem­me­kam­pe.

Da Sjakh­tar trak Man­che­ster Ci­ty, Fey­eno­ord og Maurizio Sar­ris frem­ra­gen­de Na­po­li­hold, lo­ve­de ch­eftra­e­ner Paulo Fon­seca at kla­e­de sig ud som Zor­ro, hvis hans hold gik vi­de­re.

Og han fik brug for ud­kla­ed­nin­gen, for bra­si­li­a­ner­ne Ber­nard og ba­ck­en Is­maily score­de før pau­sen, mens Ser­gio Agüeros re­du­ce­ring i an­det mi­nut af til­la­eg­sti­den var kos­me­tik, og så sad Paulo Fon­seca i fuld Zor­ro-mun­de­ring med ma­ske, sort hat og kap­pe, mens en Sjakh­tar-of­fi­ci­al med et bredt grin bar den ma­ske­re­de helts kå­re.

”Det er den sjove­ste pres­se­kon­fe­ren­ce, jeg no­gen­sin­de har va­e­ret med til,” sag­de Sjakh­tar-ch­eftra­e­ne­ren.

Li­ver­pool, Wi­gan og Ba­sel har si­den slut­tet sig til grup­pen af hold, der har slå­et Man­che­ster Ci­ty i den­ne sa­e­son. Men Paulo Fon­secas hold var ik­ke fa­er­di­ge og slog i sid­ste må­ned AS Ro­ma 2-1 i den før­ste ot­ten­de­dels­fi­na­le i Cham­pions Le­ague, igen på to mål af sy­da­me­ri­ka­ne­re, den brasilianske lands­holds­spil­ler Fred og ar­gen­tin­ske Fa­cun­do Fer­reyra. Og Sjakh­tar Do­netsk, et­ter i den ukrain­ske liga og der­med i po­si­tion til en ny tur i Cham­pions Le­ague til sep­tem­ber, har ik­ke ta­enkt sig, det slut­ter her, selv­om klub­ben på fjer­de år er ude­luk­ket fra at spil­le hjem­me i Do­netsk.

DEN BRASILIANSKE FOR­BIN­DEL­SE

Sjakhtars op­tur be­gynd­te for al­vor for 14 år si­den.

Den ru­ma­en­ske ch­eftra­e­ner Mir­cea Lu­cescu og agen­ten Fran­ck Henou­da kend­te hin­an­den fra Besik­tas og Ga­la­ta­s­a­ray. Agen­ten hav­de sendt den brasilianske lands­holds­må­l­mand Clau­dio Taf­fa­rel fra At­léti­co Mi­neiro i ret­ning af Ga­la­ta­s­a­ray, og da Mir­cea Lu­cescu i 2004 tog job­bet som ch­eftra­e­ner i Sjakh­tar Do­netsk som ef­ter­føl­ger til Ne­vio Sca­la og Bernd Schu­ster, rin­ge­de han til sin fransk-brasilianske ven Fran­ck Henou­da.

”Mir­cea Lu­cescu har nu va­e­ret min ven i 20 år. Da han tog over i Sjakh­tar Do­netsk i 2004 som ch­eftra­e­ner og Ge­ne­ral Ma­na­ger, bad han, med pra­esi­dent Ri­nat Ak­h­me­tovs op­bak­ning, mig om at le­de ef­ter un­ge spil­le­re i Bra­si­li­en,” si­ger Fran­ck Henou­da til Tips­bla­det over te­le­fo­nen fra Mi­a­mi.

”De skul­le va­e­re tek­nisk dyg­ti­ge, hur­ti­ge og ha­ve en god indstil­ling til tin­ge­ne og en sta­erk men­ta­li­tet.”

Så li­ge­som Fl­oren­ti­no Pérez i Re­al Madrid tal­te om Zi­da­nes y Pa­vo­nes for at il­lu­stre­re, hvor­dan Re­al Madrid den­gang skul­le ud­dan­ne for­svars­spil­ler­ne selv og kø­be de of­fen­si­ve stjer­ner, blev Mir­cea Lu­cescu og Sjakh­tar-pra­esi­dent Ri­nat Ak­h­me­tov eni­ge om at bru­ge de hård­t­ar­bej­den­de, fy­sisk sta­er­ke ukrai­ne­re i for­sva­ret og på den de­fen­si­ve midt­ba­ne, mens de for­re­ste plad­ser skul­le gå til brasilianere.

Men hvor Pérez måt­te gå af i 2005, for­di stra­te­gi­en med ege­n­ud­vik­le­de for­svars­spil­le­re og dyrt ind­køb­te Galácti­cos slog fejl, har Sjakh­tar si­den 2004 vun­det ni mester­ska­ber og er i gang med sin 11. tur i Cham­pions Le­ague.

”Mir­cea Lu­cescu for­står Bra­si­li­en og brasilianere. Det be­gynd­te al­le­re­de, da han var i lan­det i to må­ne­der op til VM i Bra­si­li­en i 1970. Lu­cescu kan po­rtu­gi­sisk, og han for­stod, at de un­ge brasilianere hav­de brug for tid, når de flyt­te­de fra Bra­si­li­en til Do­netsk,” si­ger Fran­ck Henou­da.

”Han gav dem seks-tolv må­ne­der, før for­vent­nin­gen var, de skul­le star­te in­de fast. Ind­til da gav han dem 10-20 mi­nut­ters ind­hop i kam­pe­ne, og­så selv­om de ik­ke var klar. Som han sag­de, så kun­ne det ik­ke nyt­te, at de un­ge brasilianere sad der­hjem­me. De skul­le rej­se sam­men med hol­det, spil­le lidt, få kamp­bonus­sen og fø­le sig som en del af hol­det,” si­ger Fran­ck Henou­da.

I det før­ste kuld i 2004 var den tid­li­ge­re Na­po­li-spil­ler Ma­tuzalém, den se­ne­re Man­che­ster Ci­ty-spil­ler Ela­no og Jád­son, der i syv år spil­le­de of­fen­siv midt­ba­ne i Lu­cescus 4-2-31 for­ma­tion.

Fer­nan­din­ho kom sa­e­so­nen ef­ter, et år se­ne­re køb­te Sjakh­tar FC Nord­s­ja­el­lands se­ne­re on­de ånd Lu­iz Adri­a­no, og i 2007 fløj Wil­li­an og Ils­in­ho til det øst­li­ge Ukrai­ne for at spil­le for oligar­ken Ri­nat Ak­h­me­tovs Sjakh­tar-hold.

Da Sjakh­tar Do­netsk i 2009 hav­de vun­det Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len over Wer­der Bre­men, ram­te man ja­ck­pot ved at kø­be Alex Teixeira og Doug­las Cos­ta. Si­den fulg­te Tai­son, Is­maily, Fred, Fer­nan­do, Ber­nard, Mar­los og Fa­cun­do Fer­reyra, før kri­gen i Ukrai­ne i 2014 brem­se­de tra­fik­ken af spil­le­re.

”Vi har skabt et lil­le Bra­si­li­en i Sjakh­tar,” si­ger Fran­ck Henou­da.

”Jeg har i alt va­e­ret med til at hen­te 15-16 spil­le­re til Sjakh­tar, na­e­sten al­le fra Bra­si­li­en. Spil­le­re, der al­le­re­de er i Eu­ro­pa, er rig­tig sva­e­re at kø­be. De en­der ty­pisk i top­klub­ber som Man­che­ster Ci­ty, Chel­sea og Pa­ris SaintGer­main. Pra­esi­dent Ak­h­me­tov var en­gang in­ter­es­se­ret i en spil­ler fra FC Por­to, men jeg for­tal­te ham, at det vil­le bli­ve sa­er­de­les sva­ert og me­get dyrt at kø­be ham fri. For de sam­me pen­ge kun­ne vi få to-tre dyg­ti­ge un­ge spil­le­re fra Bra­si­li­en.”

I takt med, at Sjakh­tar Do­netsk fik suc­ces og spil­le­re som Ela­no og Ma­tuzalém blev solgt, fik Fran­ck Henou­da nem­me­re be­tin­gel­ser som Sjakhtars øj­ne og ører i Bra­si­li­en.

Han er ik­ke me­get for at dis­ku­te­re nav­ne og sam­ar­bejds­part­ne­re, da Tips­bla­det spør­ger til det, men gen­nem åre­ne kan man se, at for­ret­nings­man­den og agen­ten Kia Jo­orab­chi­ans navn går igen i fle­re hand­ler, li­ge­som Jo­orab­chi­ans sam­ar­bejds­part­ner, spil­lera­gen­ten Gi­uli­a­no Ber­to­luc­ci, og Ney­mars agent Wag­ner Ri­beiro fi­gu­re­rer i net­va­er­ket.

”Jeg re­pra­e­sen­te­rer klub­ber. Jeg re­pra­e­sen­te­rer ik­ke spil­le­re. I Bra­si­li­en ken­der al­le klubpra­esi­den­ter mig. For Sjakh­tar kig­ger jeg ef­ter un­ge, loven­de spil­le­re, hvil­ket er en sa­er­lig pro­fil, der er an­der­le­des end den, de an­dre klub­ber, jeg ar­bej­der sam­men med, sø­ger spil­le­re ef­ter,” si­ger Fran­ck Henou­da.

”Jeg har ba­se i Por­to Ale­gre men rej­ser me­get rundt i he­le Bra­si­li­en, i Eu­ro­pa og an­dre de­le af ver­den. Jeg har nog­le folk i Bra­si­li­en, der hol­der øje med spil­le­re for mig, men det er nog­le an­dre, jeg tra­ek­ker på, når jeg hja­el­per klub­ber som Ze­nit, Ga­la­ta­s­a­ray, Besik­tas, Mo­na­co og Mar­seil­le, der er nog­le af de hold, jeg har re­pra­e­sen­te­ret. Der er Sjakh­tar an­der­le­des, for­di de kun kig­ger ef­ter de un­ge spil­le­re. Dem har jeg en gent­le­man-af­ta­le med via det ven­skab, jeg

har med pra­esi­dent Ri­nat Ak­h­me­tov og di­rek­tø­ren Ser­gej Pal­kin,” si­ger Fran­ck Henou­da.

En over­set men vig­tig de­tal­je er de klub­ber, Sjakhtars spil­le­re er kom­met fra i Bra­si­li­en. For når Sjakh­tar og Fran­ck Henou­da har ledt ef­ter spil­le­re, har man set me­get mod syd.

”Når man skal sen­de spil­le­re til den kol­de del af Eu­ro­pa, uan­set om det er Tys­kland, Dan­mark el­ler Ukrai­ne, gi­ver det en for­del at hen­te spil­le­re fra det syd­li­ge Bra­si­li­en. Vi har hen­tet rig­tig man­ge spil­le­re til Sjakh­tar fra klub­ber som Co­ri­ti­ba og In­ter­na­cio­nal, og og­så fra São Paulo. Der­ne­de er kli­ma­et et an­det. Der er koldt om vin­te­r­en, et par plus­gra­der, hvor man er vant til at spil­le med hand­sker og skru­ek­nop­per. Det er no­get helt an­det end spil­le­re, der kom­mer fra Rio de Ja­neiro el­ler en an­den by, hvor der er varmt året rundt,” si­ger Fran­ck Henou­da.

”Vi har stå­et i en si­tu­a­tion i Sjakh­tar med to ja­evn­byr­di­ge spil­le­re, hvor den ene kom syd­fra, og den an­den var fra Rio De Ja­neiro. Og der an­be­fa­le­de jeg ham syd­fra, for­di der er langt min­dre ri­si­ko ved at hen­te ham til Ukrai­ne.”

TILVAENNINGEN I UKRAI­NE

Ons­dag af­ten spil­le­de Doug­las Cos­ta 90 mi­nut­ter i Ju­ven­tus’ dra­ma­ti­ske 2-1 sejr på Wem­bley over Tot­ten­ham Hots­pur, mens Fer­nan­din­ho hav­de fri med en mu­skel­ska­de, da Man­che­ster Ci­ty spil­le­de sig vi­de­re.

Wil­li­an var Chel­seas målsco­rer i de­res 1-1 kamp mod FC Bar­ce­lo­na i før­ste run­de, og i Ki­na føl­ger den må­ske dy­re­ste af de tid­li­ge­re Sjakh­tar-spil­le­re, Alex Teixeira, med fra Ji­angsu, hvor han er en af liga­ens bed­ste be­tal­te spil­le­re.

”Der er Wil­li­an, Doug­las Cos­ta, Fer­nan­din­ho, der sand­syn­lig­vis kom­mer med til VM for Bra­si­li­en. Og det har Fred og Tai­son og­så go­de chan­cer for. Fem spil­le­re fra Sjakh­tar til VM med Bra­si­li­en, det er en fan­ta­stisk hi­sto­rie for klub­ben,” si­ger Fran­ck Henou­da.

I de før­ste år var det Ma­tuzalém, Jád­son og Fer­nan­din­ho, der var sam­lings­punk­ter for yn­gre brasilianere i klub­ben, og mens Lu­iz Adri­a­no nok ik­ke skal for­ven­te at bli­ve budt et gra­tis glas rosé i Farum ef­ter sit kon­tro­ver­si­el­le mål i Par­ken til­ba­ge i 2012, var han le­de­ren og det so­ci­a­le sam­lings­punkt på et sta­er­kt hold med Doug­las Cos­ta, Alex Teixeira og Wil­li­an.

Iføl­ge Fran­ck Henou­da har det va­e­ret af­gø­ren­de for Sjakhtars suc­ces, at man ind­til 2014 hav­de et af Eu­ro­pas bed­ste tra­e­nings­an­la­eg, be­talt i dy­re dom­me af Ri­nat Ak­h­me­tov, og at Sjakh­tar un­der Lu­cescu fra star­ten af gjor­de sig helt be­vidst, hvad det kra­e­ve­de at sat­se klub­bens frem­tid på re­la­tivt uprø­ve­de un­ge brasilianere.

”Mir­cea Lu­cescu hav­de la­ert sig selv po­rtu­gi­sisk, og hans stab, der over­ve­jen­de var ita­li­e­ne­re, og man­ge an­dre i klub­ben la­er­te og­så po­rtu­gi­sisk, så de kun­ne ta­le med og hja­el­pe bra­si­li­a­ner­ne,” si­ger Fran­ck Henou­da.

”Sjakh­tar har to folk an­sat på fuld tid til at ta­ge sig af de brasilianske spil­le­re. Jeg hjalp med at fin­de den ene af dem. De hja­el­per spil­ler­ne og de­res fa­mi­li­er med alt. Trans­port, visum til ga­e­ster fra Bra­si­li­en, in­stal­la­tion af in­ter­net, bør­ne­ha­ve og sko­le for bør­ne­ne, hvor man fin­der de bed­ste su­per­mar­ke­der. Alt hvad man over­ho­ve­det kan kom­me i tan­ker om, det ta­ger de to an­sat­te sig af,” si­ger Fran­ck Henou­da.

”Det gør så stor en for­skel. I man­ge klub­ber i Eu­ro­pa for­står man ik­ke at in­te­gre­re de brasilianske spil­le­re. Jeg har ad­skil­li­ge gan­ge sagt til eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, der over­ve­je­de at kø­be en dyr, ung bra­si­li­a­ner, at med min­dre de hav­de det rig­ti­ge støt­te­ap­pa­rat uden for klub­ben el­ler hav­de ta­enkt sig at få det her og nu, så skul­le de ik­ke kø­be den un­ge bra­si­li­a­ner, for han vil­le med stor sand­syn­lig­hed bli­ve ked af det og få hjemve ef­ter få må­ne­der. Og så var en mas­se pen­ge spildt. Men Sjakh­tar har for­stå­et at gø­re det,” si­ger Fran­ck Henou­da.

”I dag får jeg hen­ven­del­ser fra he­le Bra­si­li­en fra klub­ber og agen­ter, der me­ner, de har en spil­ler, der li­ge er no­get for Sjakh­tar. Det sker, for­di folk kan se, de brasilianske spil­le­re i Sjakh­tar har haft suc­ces, og at de har va­e­ret gla­de for at spil­le og bo der.”

”Fred er et godt ek­sem­pel. Han var ik­ke god nok i star­ten, da han kom til Sjakh­tar, og skul­le vaen­ne sig til det tak­ti­ske og de fy­si­ske for­skel­le, der er i spil­let i Bra­si­li­en og i Ukrai-

➜ ne. Men Lu­cescu gav ham al­li­ge­vel mi­nut­ter og vaen­ne­de ham lang­somt til at spil­le i Eu­ro­pa, til han var klar. I år kom­mer han mu­lig­vis til VM, og det vir­ker til, at Man­che­ster Ci­ty kø­ber ham til som­mer.”

Med bra­si­li­a­ner­ne i en ho­ved­rol­le har Sjakh­tar do­mi­ne­ret ukrainsk fod­bold og etab­le­ret sig som en magt­fak­tor i eu­ro­pa­ei­sk klub­fod­bold, og så har den ukrain­ske top­klub si­den 2004 solgt brasilianske spil­le­re, og en­kel­te an­dre sy­da­me­ri­ka­ne­re, for 1,7 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket un­der­stre­ger Sjakhtars sta­tus som en af Eu­ro­pas mest mar­kan­te im­por­tø­rer af brasilianske spil­le­re.

Sjakhtars sta­tus som at­trak­tiv desti­na­tion blev og­så hjul­pet på vej af, at man i mod­sa­et­ning til Eng­land og Frank­rig ik­ke hav­de no­get form for for­bud mod play­er­sponsora­ter, en me­get ud­bredt for­ret­nings­mo­del i Sy­da­me­ri­ka og nu, for­melt, for­budt, hvor agen­ter og for­ret­nings­folk uden for klub­ber­ne eje­de be­ty­de­li­ge pro­cent­de­le af spil­ler­nes trans­fer­ret­tig­he­der.

”Sjakh­tar er jo en af de klub­ber, der ef­ter FC Por­to og Ben­fi­ca har gjort det bedst med at vaen­ne brasilianske spil­le­re til Eu­ro­pa og si­den sa­el­ge dem til de stør­ste klub­ber i Eu­ro­pa. Og der er nok kun én el­ler to klub­ber, der i årets Cham­pions Le­ague har spil­let med li­ge så man­ge brasilianere som Sjakh­tar,” si­ger Fran­ck Henou­da.

EN FREM­TID I DO­NETSK?

Selv­om Sjakh­tar Do­netsk har haft stort held med blan­din­gen af brasilianske og ukrain­ske spil­le­re, er der no­get na­tur­stri­digt over, at hol­det kan ta­ge en 2-1 fø­ring med til Rom i en Cham­pions Le­ague-ot­ten­de­dels­fi­na­le i marts 2018.

For si­den spil­ler­ne i mid­ten af maj 2014 fik be­sked om at kom­me ud af Do­netsk så hur­tigt som mu­ligt uden at pak­ke, har hol­det spil­le­de på en ra­ek­ke lån­te are­na­er i ve­stu­krain­ske Lviv, ho­ved­sta­den Ki­jev og nu i Khar­kiv, 300 km og over seks ti­mers kør­sel fra Do­netsk.

Traeningsanlaegget i

Do­netsk og det tre mil­li­ar­der kro­ner dy­re sta­dion

Don­bass Are­na, hvor Portu­gal og Spa­ni­en spil­le­de se­mi­fi­na­le ved EM i 2012, er uden for ra­ek­ke­vid­de, are­na­en blev end­da ramt af mortér­gra­na­ter un­der de hår­de­ste kam­pe i 2014.

”Tem­pora­rily una­vai­lab­le [mid­ler­ti­dig util­ga­en­ge­lig]”, står der på Sjakhtars hjem­mesi­de om Don­bass Are­na, hvil­ket og­så gi­ver me­ning set i det lys, at klub­bens mil­li­ar­da­e­re­jer Ri­nat Ak­h­me­tov har en stor del af si­ne virk­som­he­der i Do­netsk og det øst­li­ge Ukrai­ne.

Som en af lan­dets ri­ge­ste oligar­ker har Ri­nat Ak­h­me­tov va­e­ret dybt in­vol­ve­ret i kri­gen og den po­li­ti­ske kon­flikt. Han har et ben i beg­ge lej­re og et øn­ske om et fa­el­les kom­pro­mis, som gi­vet­vis og­så ha­en­ger sam­men med øn­sket om at red­de for­ret­nings­im­pe­ri­et.

I 2014 for­søg­te seks Sjakh­tar-spil­le­re at hop­pe af i for­bin­del­se med en tra­e­nings­lejr i Schweiz, umid­del­bart ef­ter rus­sisk­sin­de­de op­rø­re­re (iføl­ge al­le an­dre end selv­sam­me op­rø­re­re og Rusland) for­veks­le­de et pas­sa­ger­fly på vej fra Am­ster­dam til Ma­lay­sia med et ukrainsk mi­li­ta­er­fly og skød det og de 298 per­so­ner om­bord ned med et rus­sisk pro­du­ce­ret mis­sil.

Alex Teixeira, Fred, Doug­las Cos­ta, Den­tin­ho, Is­maily og Fa­cun­do Fer­reyra tog ik­ke med til­ba­ge til Su­per Cup-kam­pen, til­sy­ne­la­den­de med Kia Jo­orab­chi­an og fle­re an­dre agen­ter som ini­ti­a­tiv­ta­ge­re og krav om at bli­ve løst fra Sjakh­tar-kon­trak­ter­ne, for­di det var livs­far­ligt at ar­bej­de i Do­netsk.

Fa­cun­do Fer­reyra blev ud­le­jet, men de øv­ri­ge spil­le­re vend­te hjem og spil­le­de vi­de­re. Ak­h­me­tov hav­de få­et et hint om, han skul­le pla­ce­re pen­ge­ne i ukrainsk fod­bold, og køb­te ik­ke sy­da­me­ri­kan­ske spil­le­re uden­for Ukrai­ne fra som­me­ren 2013, til 19-åri­ge Dodô skif­te­de til klub­ben fra Co­ri­ti­ba i ja­nu­ar i år.

Der kan der­for kom­me hul­ler i flowet af brasilianske spil­le­re, hvis Fred som ven­tet bli­ver solgt til Man­che­ster Ci­ty, og hvis pro­fi­len Tai­son og­så skal va­ek. Men iføl­ge Fran­ck Henou­da er Sjakh­tar klar til at hol­de fast i stra­te­gi­en med køb af un­ge brasilianske spil­le­re. ”Hvem ved om der er fun­det en løs­ning om ét el­ler to år, så man kan kom­me til­ba­ge til Do­netsk og Don­bass Are­na? Selv­føl­ge­lig er det et pro­blem, og­så at und­va­e­re det tra­e­nings­an­la­eg, klub­ben har stå­en­de i Do­netsk. Det er hårdt. Men spil­ler­ne og de­res fa­mi­li­er er gla­de for at bo i Ki­jev, der er en vi­dun­der­lig by. Vi er på vej mod et mester­skab, må­ske kom­mer hol­det i kvart­fi­na­len i Cham­pions Le­ague,” si­ger Fran­ck Henou­da.

”Pra­esi­den­ten og Sjakh­tar hol­der fast i stra­te­gi­en. Jeg hol­der øje med un­ge brasilianske spil­le­re for dem li­ge nu. Mar­los og Tai­son er ef­ter­hån­den 29-30 år, og vi skal fin­de af­lø­se­re,” si­ger Fran­ck Henou­da.

Til som­mer har ch­eftra­e­ner Paulo Fon­seca kon­trak­t­ud­løb. Fon­secas agent er lands­man­den Jor­ge Men­des, og Fon­seca var en øn­ske­tra­e­ner for Ever­ton i ef­ter­å­ret og kan me­get vel duk­ke op i tra­e­n­er­kar­ru­sel­len i de na­e­ste uger og må­ne­der, når de sto­re tra­e­nerjobs i Eu­ro­pa skal be­sa­et­tes.

”Det vig­tig­ste er, Sjakh­tar hol­der fast i fi­lo­so­fi­en. Li­ge­som man gjor­de, da man an­sat­te Paulo Fon­seca. Hvis Paulo Fon­seca ta­ger vi­de­re, og det er sta­dig ’hvis’, så er det til for­del for en stor klub, og det er og­så fint for Sjakh­tar at kun­ne vi­se, at tra­e­ner­ne og­så kom­mer vi­de­re til sto­re klub­ber. Så hvis det sker, så er vi klar til at lø­se op­ga­ven.”

En Cham­pions Le­ague-fi­na­le i Ki­jev, by­en hvor Sjakh­tar Do­netsk nu bor og tra­e­ner til dag­lig, er på al­le må­der ure­a­li­stisk. En fi­na­le, der kan bli­ve no­get an­s­pa­endt med de re­gel­ma­es­si­ge sk­ud­veks­lin­ger og kamp­hand­lin­ger, der sta­dig fin­der sted på gra­en­sen mel­lem ukrainsk kon­trol­le­ret ter­ri­to­ri­um og de ud­bry­der­re­pu­blik­ker i Øst, der alt­så blandt an­det for­hin­drer Sjakh­tar Do­netsk i at kom­me hjem.

Men Sjakh­tar kom­mer na­ep­pe til Rom for at la­eg­ge sig ned, og selv­om od­dse­ne er imod klub­ben med det mu­li­ge far­vel til pro­fi­len Fred og den vel­lid­te ch­eftra­e­ner Paul Fon­seca, kan Sjakh­tar Do­netsk med ret­te si­ge, man har op­le­vet det, der var va­er­re. ✖

Sjakh­tar har sco­ret til 2-1 i hjem­me­kam­pen mod AS Ro­ma den 21. fe­bru­ar. Fred og Tai­son lig­ger til at kom­me til VM med Bra­si­li­en, mens hold­kam­me­ra­ten Mar­los sid­ste år fik ukrainsk stats­bor­ger­skab og nå­e­de at de­bu­te­re i Ukrai­nes for­ga­e­ves for­søg på at kva­li­fi­ce­re sig til slut­run­den i na­bo­lan­det Rusland. Fo­to: Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.