AL­LE SU­PER­LIGA­ENS STJER­NER

Hvor­dan vil­le en all-star-kamp se ud i Su­per­liga­en – og vil­le det kun­ne la­de sig gø­re at ar­ran­ge­re? Tips­bla­det sa­et­ter hol­de­ne og ven­der pla­nen med Jo­han Lars­son.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SUPERLIGAEN - TEKST: SE­BA­STI­AN STANBURY @SebStan­bury

Det var Ro­me­lu Lukaku, der fik ide­en. Som så man­ge an­dre fod­bold­spil­le­re er Man­che­ster Uni­ted-spil­le­ren vild med ba­sket­ball og NBA, så der­for hav­de han selv­føl­ge­lig og­så fulgt med i fe­bru­ar må­neds allstar-kamp på den an­den si­de af At­lan­ter­ha­vet. I Nor­da­me­ri­ka har kon­cep­tet ek­si­ste­ret si­den 1933, hvor man før­ste gang lod de al­ler­bed­ste ba­se­ball­spil­le­re på tva­ers af klub­ber­ne dy­ste i en op­vis­nings­kamp. Kon­cep­tet fin­des i ba­sket­ball, ba­se­ball, foot­ball, is­ho­ck­ey, fod­bold og så­ma­end og­så i Na­scar, og nu men­te Lukaku, at ti­den var in­de til at prø­ve det af i Pre­mi­er Le­ague. Den 26. fe­bru­ar twe­e­te­de han;

”Her er en ide, ven­ner... NBA har en all-star­kamp! Sy­nes I ik­ke, at vi skal or­ga­ni­se­re en i @pre­mi­er­le­ague.. Nord mod Syd! Og fan­se­ne stem­mer... Hvad sy­nes I? @pre­mi­er­le­ague @ FA,” skrev han i et twe­et, som i skri­ven­de stund er ble­vet li­ket na­e­sten 70.000 gan­ge.

Bå­de Man­che­ster Ci­tys Benja­min Men­dy og ten­nis­spil­le­ren Kim Cli­jsters twe­e­te­de op­bak­ning til ide­e­en, og en vit­tig sja­el be­ma­er­ke­de, at ja; det kun­ne da fak­tisk va­e­re sjovt med en kamp mel­lem Man­che­ster Ci­ty og det syd­li­ge Eng­land. De en­gel­ske me­di­er kom des­u­den med bud på, hvor­dan de to hold kun­ne se ud.

Og så var det, at vi ta­enk­te: Kun­ne man ik­ke gø­re det sam­me i Su­per­liga­en?

SVA­ERT I PRAK­SIS

Jo­han Lars­son er stor ba­sket-fan. I Brønd­by spil­ler han med num­mer 13, for­di det var Ste­ve Nas­hs num­mer, og hans Twit­ter-hand­le er @Jnas­hLars­son ef­ter den ca­na­di­ske ba­sket­spil­ler. Han så hig­hlights fra årets all-star­kamp i NBA, men kun­ne bed­re li­de kam­pen i gam­le da­ge.

”Tid­li­ge­re da [Mi­cha­el] Jor­dan spil­le­de, var det me­get com­pe­te­ti­ve, og man kun­ne se, at de vir­ke­lig vil­le vin­de. Det var en kamp, der be­tød no­get. Li­ge nu er det lidt for me­get ”fuck it.” Der er et par dej­li­ge dunks, og så er det det, men det er og­så fedt at se,” si­ger Jo­han Lars­son.

Han kan godt li­de tan­ken om at ind­fø­re en all-star-kamp i Su­per­liga­en, men tror dog ik­ke på den i prak­sis.

”Det kun­ne va­e­re sjovt. Men nu har vi snart mester­skabs­slut­pil, så der bli­ver man­ge og sto­re kam­pe. Jeg kun­ne ta­en­ke mig, at man­ge spil­le­re fra de hold vil­le va­e­re med. Det er en fed ide, men jeg ved sgu ik­ke, om det kun­ne la­de sig gø­re,” si­ger Jo­han Lars­son.

Han trak el­lers ger­ne i all-star-drag­ten og spil­le­de sam­men med for ek­sem­pel ri­va­ler­ne fra FCK.

”Ja selv­føl­ge­lig. Det er me­ga­fedt at spil­le med dyg­ti­ge spil­le­re – men jeg skul­le og­så bli­ve ud­ta­get først,” si­ger Brønd­by-ba­ck­en,

der ik­ke ved, om han vil­le kom­me på hol­det i kon­kur­ren­ce med for ek­sem­pel Pe­ter An­ker­sen og Kar­lo Bar­to­lec.

”Der er man­ge go­de høj­re­ba­ck­er. Det må an­dre vur­de­re. Hvis de sy­nes, jeg skal va­e­re med, er jeg med – el­lers ta­ger jeg en fri­dag.”

Det vil­le va­e­re se­va­er­digt at se sja­el­land­ske ri­va­ler la­eg­ge fjend­skab på hyl­den for én dag i kam­pen mod Jyl­land, men i prak­sis tror Jo­han Lars­son ik­ke på ide­en. I NBA spil­ler man i for­vej­en 82 kam­pe i grund­spil­let, så en op­vis­nings­kamp fra el­ler til gør ik­ke den sto­re for­skel. Den pro­cent­vi­se for­ø­gel­se er stør­re, hvis man som i Su­per­liga­en kun spil­ler 36.

”Det er 90 mi­nut­ter. I NBA tra­sker de rundt i fi­re quar­ters á 12 mi­nut­ter. De for­sva­rer slet ik­ke. Det vil­le ik­ke va­e­re sjovt, hvis man var midt­stop­per og skul­le la­de al­le gå for­bi. Det går ba­re ik­ke. Det vil­le kra­e­ve for me­get ener­gi, så vi må la­de det bli­ve ved tan­ken.”

Der­med ta­ger Jo­han Lars­son og­så li­vet af ide­en om en allstar-kamp i Su­per­liga­en. I et for­år, hvor VM og vin­ter­vej­ret har klemt ka­len­de­ren sam­men, er der ik­ke tid el­ler over­skud til yder­li­ge­re fod­bold.

Men der­for kan man da godt le­ge med tan­ken. Hvor­dan vil­le det se ud, hvis Vest mod Øst, Jyl­land mod Øer­ne sat­te to hold og mød­tes? Vi har gjort for­sø­get. ✖

Tips­bla­det har talt allstar-fod­bold i Su­per­liga­en med Jo­han Lars­son. Han må dog nø­jes med en plads på ba­en­ken på Øst-hol­det. Fo­to: Tho­mas Ras­mus­sen/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.