TYSKEREN DER IK­KE BLEV VER­DENS­ME­STER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER - TEKST: SE­BA­STI­AN STANBURY @SebStan­bury

Marco Reus blev ska­det få da­ge før VM 2014, og to år se­ne­re gik han og­så glip af EM i Frank­rig. Et øde­lagt kors­bånd har holdt ham ude af det me­ste af den­ne sa­e­son, men nu er han til­ba­ge; tids nok til at spil­le sig ind i var­men til VM i Rusland.

Det var ba­re en test­kamp, den sid­ste in­den VM 2014, men Marco Reus gav alt, hvad han hav­de i sig. Cen­tralt på ba­nen modt­og Ar­me­ni­ens Ar­tur Ye­di­gary­an en af­le­ve­ring i en aka­vet po­si­tion, så han var nødt til at stop­pe op. Reus så en mu­lig­hed for at vin­de bol­den. Han kom til bag­fra og sat­te en ta­ck­ling ind, og han fik da og­så prik­ket til bol­den, men Ye­di­gary­an be­va­re­de kon­trol­len, og Reus trå­d­te ska­evt ned på sit ven­stre ben og vrik­ke­de om i an­k­len. Ar­me­ni­er­ne spil­le­de vi­de­re et par se­kun­der end­nu, men så fløjte­de dom­me­ren af, for­di Reus sta­dig lå ned, tog sig til an­k­len og slog i gra­es­set. Kort ef­ter hum­pe­de han fra ba­nen med støt­te fra to med­lem­mer af la­e­ge­sta­ben. Da han for­svandt ud af Co­face Are­na i Mainz, for­svandt han og­så ud af den ty­ske VM-trup. Led­bån­de­ne i hans an­kel var sprun­get.

”Jeg ved vir­ke­lig ik­ke, hvor­dan jeg skal fin­de ord, der ud­tryk­ker, hvor­dan jeg har det li­ge nu. En drøm er brast fra det ene se­kund til det an­det (…) Jeg vil ven­de til­ba­ge sta­er­ke­re, end jeg var før. Mi­ne hils­ner går til he­le hol­det, og jeg øn­sker, de når vo­res mål uden mig,” sag­de Reus ef­ter Ar­me­ni­en-kam­pen.

Sh­kodran Musta­fi blev ud­ta­get i ste­det. Godt en må­ned se­ne­re stod for­sva­re­ren på Ma­ra­canãs gra­es med en guld­me­dal­je om hal­sen og Reus’ lands­holds­hold­strø­je i ha­en­der­ne. Af­lø­se­ren lag­de et bil­le­de op på In­s­ta­gram.

”How could we for­get you...!!! Get well soon Champ!!” skrev Musta­fi, og og­så fi­na­lens mat­chvin­der Ma­rio Götze po­se­re­de med trøj­en for at ae­re sin Dort­mund-kam­me­rat.

Men selv om de ty­ske spil­le­re var go­de til at hu­ske en vel­lidt og vel­spil­len­de ven, var fak­tum dog, at Marco Reus gik glip af sit lands stør­ste fod­bold­tri­umf si­den ver­dens­mester­ska­bet i 1990. Til som­mer rej­ser ty­sker­ne mod øst for at for­sva­re gul­det. Kom­mer Reus med den­ne gang?

TI­DEN REUS IK­KE VIL­LE GENLEVE

Det var en af nøg­le­spil­ler­ne, der for­svandt for Tys­kland, da Marco Reus blev ska­det op til VM 2014. Han hav­de net­op fa­er­dig­gjort en frem­ra­gen­de sa­e­son for Dort­mund, og i si­ne seks kva­li­fi­ka­tions­kam­pe hav­de han sco­ret fem mål og lagt op til tre. Ef­ter VM gav Reus i Ki­ck­er et in­ter­view, hvor han for­tal­te om sin som­mer. Hvor­dan han hav­de gra­edt al­le­re­de på vej til ho­spi­ta­let. At han ik­ke så, da hold­kam­me­ra­ter­ne vi­ste hans trø­je frem på Ma­ra­canã, for­di han på det tids­punkt hav­de sluk­ket tv’et og lagt sig til at sove. Og hvor­dan han hav­de det nu.

”Bag mig er en lang tid, som jeg ik­ke har lyst til at op­le­ve igen. En drøm er brast for mig. Og da man så, hvor­dan VM slut­te­de, gjor­de det dob­belt så ondt, at jeg ik­ke var der,” sag­de Reus i Ki­ck­er-in­ter­viewet, hvor han og­så for­tal­te, at han hav­de tak­ket nej til DFB’s til­bud om en bil­let til fi­na­len. Han vil­le ik­ke gå glip af tre-fi­re da­ges genop­tra­e­ning.

For Marco Reus vil­le til­ba­ge til ba­nen, og det kom han og­så. Al­le­re­de i Bun­des­liga-pre­mi­e­ren var han med, men få uger se­ne­re måt­te han igen sid­de ude med an­kel­pro­ble­mer. Så­dan har det va­e­ret si­den VM. Før ska­den i Mainz hav­de han spil­let mini­mum 30 kam­pe i al­le si­ne Bun­des­liga-sa­e­so­ner for først Borus­sia Mön­cheng­lad­bach og si­den Dort­mund. Si­den har han ik­ke gjort det én gang. Ska­der­ne blev ved med at kom­me, og Reus gik glip af en mas­se kam­pe og sto­re stun­der. I 2016 valg­te Jo­a­chim Löw at hol­de ham ude af sin trup til EM i Frank­rig, da lands­hol­dets la­e­ger ik­ke kun­ne ga­ran­te­re, at han vil­le bli­ve klar til at spil­le. Be­slut­nin­gen blev ta­get på Reus 27 års fød­sels­dag.

Året ef­ter vandt Marco Reus en­de­lig den sto­re ti­tel, en spil­ler af hans klas­se bur­de ha­ve man­ge af. Borus­sia Dort­mund vandt den ty­ske po­kal­tur­ne­ring, da Ous­ma­ne Dem­bélé og Pi­er­re-Eme­ri­ck Au­ba­mey­ang i Ber­lin score­de må­le­ne i en 2-1-sejr over Frank­furt. Men selv ik­ke den af­ten kun­ne Marco Reus va­e­re glad. Han hav­de for­ladt fi­na­len i pau­sen med et del­vist over­re­vet kors­bånd.

TAN­KER OM RUSLAND

I Ber­lin gra­ed Marco Reus, li­ge­som han hav­de gjort i Mainz tre år for­in­den.

”Ja, da jeg blev skif­tet i pau­sen, var der et par tå­rer, for det var ba­re så bit­tert. Det var him­mel og hel­ve­de på sam­me tid. Vi hav­de li­ge vun­det po­ka­len, min før­ste ti­tel, men selv­føl­ge­lig vil­le jeg ik­ke fejre det med et øde­lagt kors­bånd.”

”To el­ler tre da­ge se­ne­re kom tå­rer­ne igen, da jeg så til­ba­ge. Men det er kun men­ne­ske­ligt, sy­nes jeg. Det er vig­tigt nog­le gan­ge at la­de si­ne fø­lel­ser kom­me ud,” sag­de Reus i ef­ter­å­ret til GQ i et in­ter­view, hvor han og­så for­tal­te, at hans hø­je løn ik­ke gav ham no­gen trøst midt i ska­der­ne. Han vil­le ba­re spil­le fod­bold.

Det fik han igen lov til den 10. fe­bru­ar, da han gjor­de co­me­ba­ck Bun­des­liga-co­me­ba­ck mod HSV, oven i kø­bet som an­fø­rer. Ugen ef­ter score­de han mod sin gam­le klub Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Ma­rio Götze og An­dré Schür­r­le kom­bi­ne­re­de, som de hav­de gjort i Rio i ju­ni 2014, men den­ne gang tog de en ek­stra med­spil­ler med. Reus af­slut­te­de an­gre­bet, som lands­holdskam­me­ra­ter­ne hav­de sat op, ved at spar­ke bol­den i mål via un­der­kan­ten af over­lig­ge­re­ren. Han har sco­ret i tre af fi­re Bun­des­liga-kam­pe si­den sit co­me­ba­ck.

Og hvad med VM? Marco Reus’ ene­ste slut­run­de er EM i 2012, og han har ik­ke va­e­ret på lands­hol­det si­den et par ven­skabs­kam­pe i marts 2016, men for­di han så hur­tigt har gen­fun­det sin klas­se, er han na­e­sten sik­ker på en plads i trup­pen og må­ske end­da et kan­di­da­tur til en start­plads.

”Jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, jeg ik­ke ta­enk­te på Rusland, og jeg vil me­get ger­ne med. Jeg hol­der det i bag­ho­ve­det, for­di det er vig­tigt at va­e­re fo­ku­se­ret, men jeg vil ik­ke hol­de hem­me­ligt, at det er et af mi­ne sto­re mål at kom­me med. Jeg ved, jeg har en god chan­ce, hvis jeg spil­ler godt,” sag­de Reus i sid­ste uge iføl­ge ESPN.

Når Dort­mund-spil­le­ren er i så god form, er der fak­tisk kun én ting, der kan for­hin­dre ham i at kom­me med til VM. Det er en ny ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.