SÅ BLEV VAR OF­FI­CI­EL

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CARLSENS CORNER - Jan Carl­sen er dom­mer-ob­ser­va­tør og en af Eu­ro­pas mest velan­se­te for­tol­ke­re af fod­bold­loven. Skriv til Carl­sen på carl­sen@tips­bla­det.dk

Den­ne uges bi­drag skri­ves gen­nem for­kø­lel­ses- og in­flu­en­zatå­ger, som nu er vendt til­ba­ge til en tred­je om­gang, så hvis ab­strak­tions­ni­veau­et og det fag­li­ge ind­hold ik­ke når op til van­lig stan­dard, er der en ret na­tur­lig for­kla­ring på det. Det la­der til at va­e­re en ual­min­de­lig sej om­gang, vi bli­ver pra­e­sen­te­ret for her i 2018, og det er jo mø­ga­er­ger­ligt, når man me­get hel­le­re vil­le sid­de ude på et Su­per­liga-sta­dion og føl­ge med li­ve. Men det bli­ver og­så i den kom­men­de we­e­kend TV, der må hol­de for - hvil­ket da be­stemt og­så har sin char­me, spe­ci­elt når tem­pe­ra­tu­rer­ne er, som de er. Der er i hvert fald al mu­lig grund til at kip­pe med fla­get for de tro­fa­ste til­sku­e­re, der i de se­ne­ste run­der har trod­set ele­men­ter­nes ra­sen for at føl­ge de­res hold. Spe­ci­elt står bil­le­der af nog­le yderst sam­men­bid­te AaB-fans fra man­da­gens kamp sta­er­kt på min net­hin­de li­ge nu: sne­en va­el­te­de ned, der var sne på sa­e­der­ne, og så sad man der al­li­ge­vel i sin klub­trø­je for at bi­dra­ge. Stor respekt !

Men selv om det ef­ter­hån­den bli­ver tri­vi­elt, kom­mer vi hel­ler ik­ke uden om VAR (Vi­deo As­si­stant Re­fe­ree) den­ne gang. Pri­ma­ert for­di IFAB holdt de­res år­li­ge mø­de i Zürich i den for­gang­ne we­e­kend og her for­melt ind­skrev bru­gen af VAR i fod­bold­loven, hvil­ket selv­føl­ge­lig er den før­ste for­ud­sa­et­ning for, at sy­ste­met kan bru­ges i de sto­re of­fi­ci­el­le tur­ne­rin­ger, når vi først er kom­met hin­si­des den for­søgs­pe­ri­o­de, som nu har kørt i nog­le få år. Og frem for alt en for­ud­sa­et­ning for, at sy­ste­met kan an­ven­des ved som­me­rens VM-slut­run­de i Rusland. Det kan man me­ne om, hvad man vil (og det gør man i den grad og­så), men nu er de for­mel­le ting i hvert fald på plads - og så ude­står der en of­fi­ci­el be­slut­ning fra FIFA, om man og­så øn­sker at be­nyt­te sig af mu­lig­he­den. Den af­gø­rel­se skul­le kom­me in­den for de al­ler­na­er­me­ste uger.

IFAB har så nu god­kendt bru­gen af VAR, li­ge­som man har ved­ta­get en ma­nu­al, som skal føl­ges, hvis man i tur­ne­rin­ger øn­sker at an­ven­de VAR. Ind­hol­det her er ba­se­ret på er­fa­rin­ger­ne fra den for­søgs­pe­ri­o­de, der har va­e­ret, og som har om­fat­tet en lang ra­ek­ke af de stør­re liga­er rundt om­kring. Det hand­ler om tek­nisk op­sa­et­ning, be­man­ding og ik­ke mindst et for­søg på at ind­kred­se, hvil­ke si­tu­a­tio­ner VAR kan og skal bru­ges i. Det helt over­ord­ne­de prin­cip for VAR er nu en­de­lig ved­ta­get som ’mini­mum in­ter­fe­ren­ce, maxi­mum be­ne­fit’ (i en dansk po­pu­la­er­ud­ga­ve vel så­dan cir­ka ’Så lidt som mu­ligt, så me­get som nød­ven­digt’). Det hand­ler ude­luk­ken­de om af­hja­el­p­ning af kla­re og åben­ly­se fejl - og ind­greb over for al­vor­li­ge ha­en­del­ser, som ik­ke er ble­vet fan­get op af kam­pens dom­mer­team.

Helt spe­ci­fikt ta­ler vi om si­tu­a­tio­ner, som in­vol­ve­rer scor­ing el­ler ik­ke-scor­ing af mål (det kan bå­de hand­le om vur­de­ring af, om bol­den har kryd­set linj­en el­ler ej - og om der for­ud for scor­in­gen er fo­re­gå­et no­get ulov­ligt). Så er der si­tu­a­tio­ner, som be­ty­der, om der skal døm­mes straf­fes­park el­ler ej, el­ler til­de­les et rødt kort el­ler ej. Igen skal man hu­ske, at det hand­ler om kla­re og åben­ly­se ha­en­del­ser - og om­kring ud­vis­ning og­så, at en til­de­ling af et even­tu­elt gult kort nr. 2 ik­ke er om­fat­tet. Ad­vars­ler er ik­ke en del af de ting, der kan vur­de­res un­der VAR. Og en­de­lig kan VAR bi­dra­ge til at ret­te op på si­tu­a­tio­ner, hvor dom­me­ren får gi­vet et kort til den for­ker­te spil­ler (her i spørgs­må­let om for­veks­ling af spil­le­re er ad­vars­ler dog og­så med).

Af an­dre em­ner, som IFAB be­hand­le­de og vedt­og på de­res mø­de, var spørgs­må­let om at til­la­de en ek­stra ud­skift­nings­mu­lig­hed i po­kal­kam­pe og an­dre, som gik i for­la­en­get spil­le­tid. Det er og­så et punkt, som har va­e­ret dis­ku­te­ret la­en­ge, bå­de ud fra et la­e­ge­fag­ligt og tak­tisk syns­punkt, og her bli­ver der åb­net op for, at tur­ne­rings­reg­le­men­ter kan til­la­de, at man får en fjer­de ud­skift­ning, når man kom­mer frem til for­la­en­get spil­le­tid. Så er det op til de en­kel­te tur­ne­rin­ger at be­slut­te, om man vil be­nyt­te sig af mu­lig­he­den el­ler ej. Der kom­mer og­så en pra­e­ci­se­ring af (og til­sy­ne­la­den­de og­så lem­pel­se af), hvor­dan man skal for­hol­de sig om­kring brug af elek­tro­ni­ske hja­el­pe­mid­ler i det tek­ni­ske om­rå­de (små lap­tops, mo­bil­te­le­fo­ner osv). Det er et om­rå­de, hvor der har va­e­ret stort fo­kus fra tra­e­ner­si­de jeg har i hvert fald kom­mu­ni­ke­ret en del med nog­le styk­ker gen­nem åre­ne. Og uan­set hvad for­mu­le­rin­gen så bli­ver, må det hil­ses vel­kom­ment, at der kom­mer en pra­e­ci­se­ring. Reg­len har va­e­ret håb­løs at hånd­te­re ind­til nu, og det har re­elt va­e­ret umu­ligt at kon­trol­le­re for dom­mer­tea­met, selv i de kam­pe, hvor der er 4. dom­mer. En uri­a­spost for al­le par­ter, og en kil­de til ir­ri­ta­tion for al­le, hvor det trods alt bur­de va­e­re det, som fo­re­gik in­de på ba­nen, der var fo­kus på.

Nu af­ven­ter vi stil­le og ro­ligt et re­elt mø­de­re­fe­rat, et lovcir­ku­la­e­re og ik­ke mindst en ny lov­bog, før vi ved helt ek­sakt, hvad der er ved­ta­get, og hvor­dan det skal for­tol­kes. Li­ge nu fo­re­lig­ger der kun en kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se, og der er grim­me for­til­fa­el­de for, at så­dan nog­le ik­ke al­tid er sand­heds­vid­ner, når man kom­mer ned i sub­stan­sen. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der vil aen­drin­ger først tra­e­de i kraft til som­mer dvs ved VM og i ef­ter­års­sa­e­so­nen her­hjem­me, så der er tid nok. Ef­ter et par hid­si­ge år med man­ge lova­en­drin­ger ser det ud til at bli­ve en lidt me­re ro­lig som­mer den­ne gang, hvil­ket al­le vi bag kulis­ser­ne uden tvivl er gla­de for - det le­ver og­så fint op til tra­di­tio­nen med ik­ke at la­ve re­vo­lu­tio­ner i et VM-år - men vi er al­le me­get klo­ge­re om en må­neds tid el­ler to.

Og så til­ba­ge til VAR og den prak­ti­ske an­ven­del­se af det som set i FA Cup-kam­pen mel­lem Tot­ten­ham og Ro­ch­da­le i for­ri­ge uge. Den kamp ram­te over­skrif­ter­ne - og med ret­te, for sja­el­dent har jeg dog set VAR stja­e­le bil­le­det i en så­dan grad med uhyg­ge­lig man­ge in­put ude­fra. Her hav­de prin­cip­pet ’mini­mum in­ter­fe­ren­ce, maxi­mum be­ne­fit’ det i hvert fald ik­ke godt. Der var vel stort set ik­ke det, der ik­ke ske­te i den 1. halv­leg, men lad mig blot ta­ge to epi­so­der frem, nem­lig en an­nul­le­ring af et Tot­ten­ham-mål for en 50-50 hol­de­for­se­el­se, hvor en an­gri­ber og for­sva­rer hav­de godt og grun­digt fat i hin­an­den, umid­del­bart før bol­den blev sendt i mål. Tja - må­ske er der en for­se­el­se, men den kva­li­fi­ce­rer i min ver­den ik­ke til be­teg­nel­sen ’klar og åben­lys fejl’.

Men me­get va­er­re var an­nul­le­rin­gen af et Tot­ten­ham-mål, som blev sco­ret på straf­fes­park. Ale­ne det at få un­der­kendt et mål sco­ret på straf­fes­park er en sja­el­den sag - men pro­ble­met her var, at af­gø­rel­sen var for­kert. Jeg skal ik­ke gø­re mig klog på, om man har sa­er­reg­ler i vis­se tur­ne­rin­ger ov­re på de bri­ti­ske øer, men det som ske­te var i hvert fald ik­ke i over­ens­stem­mel­se med fod­bold­loven. Tot­ten­hams Son skal ta­ge straf­fes­par­ket. I sit til­løb brem­ser han op vel cir­ka fem me­ter fra bol­den, fort­sa­et­ter der­ef­ter sit til­løb og sco­rer. Må­l­man­den er på in­gen må­de på­vir­ket af hand­lin­gen. Hvor­ef­ter dom­me­re med in­put fra VAR-dom­me­ren un­der­ken­der må­let med den be­grun­del­se, at der har fo­re­lig­get en ulov­lig fint­ning. Her­ef­ter blev scor­in­gen kon­ver­te­ret til et in­di­rek­te fris­park i den mod­sat­te ret­ning og en ad­var­sel til Son. Én ting er, at li­ge så­dan no­get skul­le dom­me­ren nok kun­ne hol­de styr på selv, når der kun er én spil­ler at hol­de øje med - en an­den ting er, at vur­de­rin­gen lov­ma­es­sigt ik­ke hol­der.

Af en el­ler an­den grund tror man­ge men­ne­sker i fod­bold, at der ek­si­ste­rer et be­greb, der hed­der ’stop­mo­ment’ i til­lø­bet til et straf­fes­park. Det gør der ik­ke, det er en myte - og det har der al­drig gjort i no­gen som helst lov­bog, hi­sto­risk el­ler ak­tu­el. An­gri­be­ren har lov til at fin­te i sit til­løb, li­ge så vel som må­l­man­den har lov til at prø­ve at fik­se­re an­gri­be­ren ved at be­va­e­ge sig på må­l­linj­en, før spar­ket bli­ver ta­get. Den lova­en­dring, som blev ved­ta­get før sid­ste VM-slut­run­de, var, at når spil­le­ren hav­de sat støt­te­fo­den i for at spar­ke, måt­te han ik­ke spar­ke over bol­den el­ler lig­nen­de. Det vil­le el­lers va­e­re smart, for så vil­le må­l­man­den uden tvivl re­a­ge­re og be­va­e­ge sig frem før tid, og så var man sik­ret mini­mum et om­s­park, hvis det gik galt. Med an­dre ord må man ik­ke fin­te, når først til­lø­bet er af­slut­tet. Men un­der­vejs i til­lø­bet er der gan­ske vi­de ram­mer. Selv­føl­ge­lig er der al­tid fod­bold­lovens ge­ne­rel­le be­stem­mel­se om usport­s­lig op­før­sel, og der kan da sag­tens ud­ta­en­kes må­der at ud­fø­re et til­løb på, som na­tur­ligt vil le­de tan­ker­ne hen på cir­kus sna­re­re end fod­bold. Men at stop­pe op i sit til­løb langt fra bol­den og straks gen­op­ta­ge sit løb er i min ver­den ik­ke én af dem - så for­hå­bent­lig var der ik­ke alt for man­ge dan­ske fod­bold­dom­me­re, der så TV den af­ten…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.