STOR OG VÅGEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - AYO SIMON OKOSUN - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Han har vun­det flest du­el­ler af al­le Su­per­liga-spil­le­re i den­ne sa­e­son, og søn­dag er han til­ba­ge i ak­tion på Brønd­by Sta­dion ef­ter ud­stået ka­ran­ta­e­ne. Ayo Si­mon Okos­un forta­el­ler om at va­e­re stor, sta­erk og god med bol­den i en kar­ri­e­re, der ef­ter lan­ge om­ve­je først kom i gang, da en af dansk fod­bolds mest er­far­ne tra­e­ne­re kom i tan­ker om ham, da midt­ba­ne­spil­le­ren sad på ba­en­ken i tred­je­bed­ste ra­ek­ke i Ita­li­en. 12

1. di­vi­sions­kam­pe fra start. 32 ind­skift­nin­ger.

17 kam­pe, hvor han fra ba­en­ken så hold­kam­me­ra­ter­ne i AB sli­de og sla­e­be mod den nedryk­nings­streg, der var fa­el­les­na­ev­ne­ren for sa­e­so­ner­ne som ak­tu­el for første­hol­det.

Ayo Si­mon Okos­un er i dag en Su­per­ligapro­fil med gang i en sta­erk før­ste sa­e­son i Dan­marks bed­ste ra­ek­ke, hvor han ind­til vi­de­re er spil­le­ren med flest vund­ne du­el­ler og med fem mål en af de mest scoren­de spil­le­re på sin po­si­tion som cen­tral midt­ba­ne­spil­ler med man­ge de­fen­si­ve plig­ter.

Den ud­vik­ling var der ik­ke man­ge an­dre end Ayo Si­mon Okos­un selv, der kun­ne ha­ve fo­re­stil­let sig for tre og et halvt år si­den.

Sam­me dag, som Ni­ge­ria tab­te til Frank­rig, og Tys­kland slog Al­ge­ri­et i for­la­en­get spil­le­tid i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne ved VM-slut­run­den i Bra­si­li­en, ud­løb Ayo Si­mon Okos­uns kon­trakt i AB, hvor han i høj grad var ble­vet brugt som ind­hop­per til at he­a­de bol­de om­kring de to fel­ter, alt ef­ter om bund­hol­det for­sva­re­de el­ler jag­te­de et re­sul­tat i slut­fa­sen.

Ayo Si­mon Okos­uns far stam­mer fra Ni­ge­ria, moren er født i Tys­kland, men det var i Aal­borg, midt­ba­ne­spil­le­ren først for­søg­te sig ef­ter kon­trak­t­ud­lø­bet i Gladsaxe.

Nord­jy­der­ne var li­ge ble­vet me­stre, og ef­ter nog­le da­ges be­søg og en test­kamp mod Strøms­god­set blev det til et nej til den kon­trakt­lø­se 197 cm hø­je midt­ba­ne­spil­ler og kon­trakt til Mat­hi­as Thra­ne fra 2. di­vi­sions­klub­ben HIK i ste­det.

Frem­ti­den lå nu al­li­ge­vel i Nord­jyl­land. Men det vid­ste Ayo Si­mon Okos­un ik­ke, da AaB få da­ge in­de i juli 2014 sag­de nej og ki­ck­star­te­de en 4½ må­ned lang klub­j­agt for en midt­ba­ne­spil­ler, der hav­de 1511 mi­nut­ters spil­le­tid, nul mål i bun­den af 1. di­vi­sion og et far­vel og tak fra AB uden til­bud om for­la­en­gel­se med sig, når han skul­le over­ta­le en ny klub til at gi­ve en kon­trakt.

KØ­BEN­HAVN OG TOSCANA

”Det var ik­ke fri­vil­ligt. Der var ik­ke bud ef­ter mig, da min kon­trakt ud­løb i AB. I det sid­ste hal­ve år spil­le­de jeg ik­ke en ene­ste kamp fra start, så ude­fra set var jeg en spil­ler, der ik­ke hav­de star­tet én ene­ste gang for et bund­hold i 1. di­vi­sion. Det gav ik­ke vildt me­get ef­ter­spørgsel. Jeg men­te selv, jeg mini­mum hav­de ni­veau til 1. di­vi­sion, men jeg fik ik­ke no­gen hen­ven­del­ser fra 1. di­vi­sion. Der kom no­get løst fra 2. di­vi­sion, men det hav­de jeg ik­ke lyst til, for­di jeg men­te, jeg hav­de ni­veau­et til 1. di­vi­sion.”

Ayo Si­mon Okos­un la­e­ste Sport Ma­na­ge­ment i Aal­borg per fjernstu­die, men det var ik­ke stu­de­ren­de el­ler ufag­la­ert, han vil­le va­e­re som 20-årig.

Da BK Frem i 2010 gik kon­kurs og midt­ba­ne­spil­le­rens kon­trakt i Val­by for­svandt, ryk­ke­de han vi­de­re til AB og sad få må­ne­der se­ne­re som 17-årig på ba­en­ken i en hjem­me­kamp mod Ski­ve.

I den sid­ste sa­e­son i AB var der ik­ke me­get, der fun­ge­re­de på ba­nen, før Ni­chlas Ro­h­de i sid­ste mi­nut sik­re­de aka­de­mi­ker­ne en ny sa­e­son i 1. di­vi­sion med 3-3 mod HB Kø­ge.

Men Ayo Si­mon Okos­un mød­te den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Marc Ny­gaard, der spil­le­de en hånd­fuld kam­pe for AB, og den tid­li­ge­re Brescia-, Ca­ta­nia- og Vi­cen­za-spil­ler hav­de al­le­re­de hjul­pet sin un­ge midt­ba­ne­kol­le­ga til en prø­ve­tra­e­ning i Se­rie B-klub­ben Va­re­se i ja­nu­ar 2014, da Ny­gaard i som­me­ren 2014 stop­pe­de kar­ri­e­ren som fod­bold­spil­ler.

”Min agent Marc Ny­gaard har nog­le kon­tak­ter der­ne­de, og Va­re­se vil­le ger­ne se na­er­me­re på mig,” forta­el­ler Ayo Si­mon Okos­un.

”Jeg var rundt til prø­ve­tra­e­nin­ger. Jeg var i AaB, og jeg var i Eng­land i Le­ague One-klub­ben Leyton Ori­ent. Der prø­ve­tra­e­ne­de jeg i en må­neds tid. AaB vil­le ik­ke ha­ve mig, de sy­nes ik­ke, jeg hav­de ni­veau­et, og i Leyton Ori­ent gik det i hård­knu­de. De sag­de, de vil­le ha­ve mig, men så trak det ud, og der ske­te ik­ke rig­tig no­get.”

”Der gik tre-fi­re må­ne­der med for­skel­li­ge mu­lig­he­der, uden der var no­get, der blev til no­get, og så kom vo­res kon­takt­per­son fra Ita­li­en på ba­nen igen med en Se­rie C-klub. På det tids­punkt var det Gros­se­to, der hen­vend­te sig. Der var gå­et fi­re må­ne­der, hvor jeg ik­ke hav­de haft kon­trakt, og jeg be­stem­te mig for at ta­ge chan­cen og sprin­ge ud i det,” si­ger Ayo Si­mon Okos­un.

Ef­ter fi­re må­ne­der skul­le der vel og­så nog­le pen­ge på kon­to­en?

”Det skul­le der helt sik­kert, og det var hårdt i de må­ne­der. Det var ik­ke vildt me­get, jeg ➜

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.