FLERE SPØRGSMÅL, MASSER AF BROK, MERE KRITIK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

En lands­holdsu­ge er over­stå­et, og det blev end­nu en af slagsen, hvor det dan­ske lands­hold vi­ste nog­le af de fi­ne kva­li­te­ter, som er ble­vet me­get ty­de­li­ge i Åge Ha­rei­des tid som land­stra­e­ner. I de to kam­pe mod Ir­land og Østrig spil­le­de Dan­mark igen 180 so­li­de mi­nut­ter på egen ba­ne­halv­del. An­ført af Kas­per Sch­mei­chel og Si­mon Kja­er er de­fen­si­ven ble­vet hol­dets helt store styr­ke, og i tv-stu­di­et ef­ter kam­pen spurg­te Ka­nal 5-va­er­ten Zak Eg­holm si­ne eks­per­ter Lars Ja­cob­sen og Flem­m­ing Povls­en, om Dan­mark li­ge nu har det sta­er­ke­ste lands­holds­for­svar i he­le ver­den. Det kan fak­tisk ik­ke af­vi­ses. Fra­reg­net vi­ka­rer­nes kamp i Slovaki­et har det dan­ske lands­hold luk­ket to mål ind i 11 kam­pe i 2018 og ik­ke tabt en fod­bold­kamp si­den ok­to­ber 2016.

Al­li­ge­vel skal spil­le­re og tra­e­ne­re hø­re på kritik. Ef­ter kam­pen i Ir­land lør­dag af­ten fik de at vi­de, at det var en ke­de­lig kamp at se på – hvad flere af dem i øv­rigt var eni­ge i – og li­ge­som sta­ti­stik­ken med de man­ge kam­pe uden ne­der­lag frem­ha­e­ves, er det og­så ble­vet på­talt, at op­gø­ret i Dublin var den fjer­de nul­løs­ning for lands­hol­det i 2018.

Kri­tik­ken har ir­ri­te­ret Åge Ha­rei­de. Da hans hold i som­mer delt­og ved VM, ra­se­de de­bat­ten hjem­me i Dan­mark, og jour­na­li­ster­ne spurg­te ind til det i tra­e­nings­lej­ren i Ana­pa. For var spil­let godt nok? Bur­de hol­det ik­ke ska­be flere chan­cer, la­ve flere mål?

”Jeg har ik­ke no­get mod jer som per­so­ner, men jeg har no­get imod den må­de, vi som hold bli­ver frem­stil­let på. Alt­så, vi har skaf­fet fi­re po­int, men al­li­ge­vel har det ik­ke va­e­ret fint nok,” sag­de han til pres­se­kor­p­set i Rusland.

Jeg kan godt for­stå, hvis Åge Ha­rei­de fø­ler, han ik­ke får op­bak­ning nok. Han har ta­get et lands­hold, som in­den hans an­komst hav­de fejl­et kva­li­fi­ka­tio­nen til to slut­run­der i tra­ek, og bragt det he­le vej­en til en VM-ot­ten­de­dels­fi­na­le i Nis­nij Nov­gor­od. Han har skabt en en­hed, som in­gen mod­stan­de­re kan for­ven­te at kø­re ud af ba­nen. Til gen­ga­eld sy­nes jeg, vi skal bli­ve ved med at kri­ti­se­re ham og hans lands­hold.

Det far­lig­ste for et lil­le land er at stille sig til­freds. Hvis man med hen­vis­ning til et lavt ind­byg­ger­tal ac­cep­te­rer, at det nok al­li­ge­vel ik­ke kun­ne la­de sig gø­re at spil­le fi­ne­re el­ler la­ve bedre resultater, flyt­ter man sig al­drig fremad. Tva­er­ti­mod er der en ri­si­ko for, at man i ste­det bli­ver over­ha­let el­ler ryk­ker bag­ud. I man­ge år hav­de Dan­mark et selv­bil­le­de som ”Nor­dens lat­i­ne­re”, et fod­bold­folk som spil­le­de lidt skøn­ne­re end sa­er­ligt de skan­di­na­vi­ske ri­va­ler. Det stod slet ik­ke mål med de resultater, lands­hol­det la­ve­de på ba­nen gen­nem flere år­ti­er, men per­son­ligt tror jeg og­så, at sel­vop­fat­tel­sen har va­e­ret po­si­tiv. Den har gjort, at dan­sker­ne har stil­let krav til dansk fod­bold, og at der in­ter­nt i fod­bold­mil­jø­et var en op­fat­tel­se af, at man bur­de stra­e­be ef­ter at ud­vik­le spil­le­re, som kun­ne kla­re sig in­ter­na­tio­nalt. For det var, hvad vi var: Et lil­le land, men en stor fod­bold­na­tion, som Mor­ten Ol­sen en­gang for­mu­le­re­de det.

Så lad os bli­ve ved med at brok­ke os over det dan­ske lands­hold. Det ene ude­luk­ker jo ik­ke det an­det. Vi kan godt bå­de gla­e­de os over, at vi har et lands­hold, der går vi­de­re fra VM og na­e­sten in­gen mål luk­ker ind, men sam­ti­dig kri­ti­se­re, at of­fen­si­ven hal­ter, og at det er van­ske­ligt at ska­be chan­cer uden Christian Erik­sen på ba­nen. Det skal vi bli­ve ved med. Det er ik­ke for­kert, at vi ger­ne vil ha­ve den bedst mu­li­ge ud­ga­ve af det dan­ske lands­hold. Det er som be­kendt sel­ve spor­tens ånd at stra­e­be ef­ter he­le ti­den at bli­ve bedre.

Se­ba­sti­an Stan­bury Jour­na­list, Tips­bla­det sta@tips­bla­det.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.