Bil­let­bal­la­den i Buka­rest

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det dan­ske lands­hold stod for­an en alt­af­gø­ren­de VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Ru­ma­e­ni­en, og Sepp Pionteks dren­ge måt­te for­be­re­de sig på me­get få ven­li­ge an­sig­ter på tri­bu­ner­ne i Buka­rest. Der var nem­lig pro­ble­mer med at skaf­fe bil­let­ter til in­ter­es­se­re­de ro­ligans. ”Trods utal­li­ge hen­ven­del­ser har ru­ma­e­ner­ne ik­ke gi­vet no­gen lyd fra sig, si­den de ef­ter kam­pen i Kø­ben­havn be­kendt­gjor­de, at der sam­men­lagt vil­le bli­ve stil­let 70 bil­let­ter til rå­dig­hed mod tid­li­ge­re lo­vet 200 – et an­tal som DBU og rej­sesel­ska­ber­ne he­le ti­den har fun­det alt for util­stra­ek­ke­ligt,” skrev Tips­bla­det.

”Et for­sig­tigt skøn an­slår, at mindst 5.000 dan­ske­re ger­ne vil ta­ge til

Bal­kan-lan­det for at støt­te na­tio­nal­hel­te­ne i den sid­ste vig­ti­ge VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp.”

FIFA var gå­et ind i sa­gen, og med støt­te fra ge­ne­ral­se­kra­e­ta­er Sepp Blat­ter hav­de DBU kra­e­vet et en­de­ligt svar fra ru­ma­e­ner­ne. Pro­ble­met var ba­re, at der ik­ke var no­gen be­stem­mel­ser at hen­vi­se til. Dan­sker­ne hav­de ik­ke krav på et be­stemt an­tal bil­let­ter. DBU hav­de bedt om 4000, men se­ne­re vend­te ru­ma­e­ner­ne til­ba­ge og op­ly­ste, de kun­ne af­se 200. Og da

Dan­mark i Idra­etspar­ken slog Ru­ma­e­ni­en 3-0, skar de an­tal­let ned til 70, hvor­ef­ter de så luk­ke­de ned for al kom­mu­ni­ka­tion. Det for­lød, at det ru­ma­en­ske turist­mi­ni­ste­ri­um ger­ne vil­le hja­el­pe, men at sport­s­mi­ni­ste­ri­et vil­le for­hin­dre dansk hja­elp fra til­sku­er­plad­ser­ne.

”Bå­de i DBU og hos rej­se­bu­reau­er­ne er den kom­men­de we­e­kend sat som frist i bil­let­kri­gen, hvor uden­rigs­mi­ni­ster Uf­fe El­le­mann-Jen­sen og­så har va­e­ret ind­blan­det – i et for­ga­e­ves for­søg på at over­be­vi­se de gen­stri­di­ge ru­ma­e­ne­re.”

”Der er nu min­dre end fi­re uger til re­tur­kam­pen, og skal rej­sear­ran­gø­rer­ne nå at stab­le tin­ge­ne på be­ne­ne for de dan­ske ro­ligans, er det tvin­gen­de nød­ven­digt med et svar fra ru­ma­e­ner­ne. NU!” af­slut­te­de Tips­bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.