CHEFREDAKTØREN SVA­RER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CRISTIANO RONALDO -

Det er et rig­tig godt spørgsmål, Benja­min stil­ler. Jeg må desva­er­re ik­ke ud­ta­le mig om, hvem jeg over­ve­jer at stem­me på til Bal­lon d’Or og hvor­for, før re­sul­ta­tet er of­fent­lig­gjort af Fran­ce Foot­ball til de­cem­ber. Men jeg kan forta­el­le, at man som med­lem af jury­en ud over at vur­de­re den sport­s­li­ge ind­sats for pe­ri­o­den fra novem­ber sid­ste år til novem­ber det­te år, spil­le­rens bi­drag til ved­kom­men­des holds pra­e­sta­tio­ner og tit­ler, og spil­le­rens kar­ri­e­re set som hel­hed og­så bli­ver bedt om at ind­dra­ge et mere dif­fust be­greb, som er spil­le­rens ’klas­se’ og fair-play.”

”Det er en me­get bred de­fi­ni­tion, og jeg kan forta­el­le, at jeg tid­li­ge­re har ind­dra­get igang­va­e­ren­de sa­ger om øko­no­mi­ske for­se­el­ser i mil­li­onklas­sen, som skat­tesvin­del, i mi­ne over­vej­el­ser, blandt an­det for­di do­ku­men­ta­tion frem­ført af kol­le­ger i dan­ske og in­ter­na­tio­na­le me­di­er har vir­ket so­lid og si­den i øv­rigt blev be­kra­ef­tet og stad­fa­e­stet i be­stem­te lan­des rets­sy­ste­mer.”

”Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at jeg i år vil se bort fra ak­ti­ve sa­ger med an­mel­del­se og igang­va­e­ren­de ef­ter­forsk­nin­ger fra re­le­van­te po­li­ti­myn­dig­he­der af per­sonska­de­lig kri­mi­na­li­tet, hvil­ket jeg vur­de­rer som mere al­vor­ligt end ek­sem­pel­vis skat­tesvin­del, og da slet ik­ke, når Fran­ce Foot­ball som ar­ran­gør be­der mig for­hol­de mig til en spil­lers ’klas­se’. Det vil for mig va­e­re et tungt­ve­jen­de ar­gu­ment mod at stem­me på en spil­ler, hvis der er en igang­va­e­ren­de ef­ter­forsk­ning af spil­le­ren for per­sonska­de­lig kri­mi­na­li­tet.”

”Som jeg har sagt of­fent­ligt ved flere lej­lig­he­der, fin­der jeg sa­gen dybt al­vor­lig. Det er op til de re­le­van­te myn­dig­he­der og rets­sy­ste­mer at af­gø­re, om Cri­sti­a­no Ronaldo har be­gå­et og kan døm­mes for at ha­ve vold­ta­get Kat­hryn May­or­ga. Men at Der Spie­gels do­ku­men­ta­tion i høj grad ser ud til at stam­me fra Foot­ball Le­aks, som er en la­ek af et to­cif­ret an­tal mil­li­o­ner do­ku­men­ter fra fod­bold­ver­de­nen, blandt an­det fra ad­vo­ka­ter, der har Cri­sti­a­no Ronaldo som kli­ent, er for mig at se en styr­kel­se at sa­gen, ik­ke grund til to­tal af­vis­ning, som er et af ho­ve­d­ar­gu­men­ter­ne fra Ronaldo-lej­ren.”

”Jeg vur­de­rer, at den­ne sag er stør­re jour­na­li­stisk end ek­sem­pel­vis Cri­sti­a­no Ro­nal­dos sport­s­li­ge bi­drag og re­tur til Old Traf­ford i na­e­ste i Cham­pions Le­ague, og det er og­så grun­den til, at vi forta­el­ler na­er­va­e­ren­de hi­sto­rie på det tids­punkt, hvor der vil va­e­re størst mu­lig fo­kus på Cri­sti­a­no Ronaldo, i ste­det for at fo­ku­se­re på Ronaldo og Dy­ba­las sam­men­spil el­ler et an­det sport­s­ligt ele­ment.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.