ET MÅL, DER AEN­DRE­DE ME­GET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Den bel­gi­ske tra­di­tions­klub An­der­le­cht har nok at se til for ti­den. Klub­ben blev for ny­lig ransa­get i det, der lig­ner en af de se­ne­ste års stør­ste sa­ger i Eu­ro­pa med skat­te­und­dra­gel­se, svin­del og match fixing i bel­gisk top­fod­bold, og ef­ter tors­dag af­tens hjem­me­kamp i Eu­ro­pa Le­ague mod Fe­ner­ba­h­ce ven­ter Qa­tar-eje­de Eu­pen i en liga­kamp på ude­ba­ne søn­dag.

I mid­ter­for­sva­ret op­tra­e­der gam­bi­an­ske Bu­ba­carr San­neh, og med ni kam­pe for An­der­le­cht si­den skif­tet ved trans­fer­de­ad­li­ne 31. au­gust og to kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Togo om ad­gang til de afri­kan­ske mester­ska­ber har der va­e­ret nok at se til.

”Jeg har ik­ke rig­tig haft tid til at kom­me helt på plads. Jeg har haft en del rej­ser til ude­kam­pe, og da der ik­ke var kam­pe med An­der­le­cht, spil­le­de jeg de to kam­pe med Gam­bia. Jeg er kom­met godt i gang her­ne­de, men der sker og­så me­get,” si­ger Bu­ba­carr San­neh til Tips­bla­det før en af de af­slut­ten­de tra­e­nin­ger op til Eu­ro­pa Le­ague-kam­pen mod Fe­ner­ba­h­ce.

At Bu­ba­carr San­neh er i An­der­le­cht, der gjor­de gam­bi­a­ne­ren til en af bel­gisk fod­bolds dy­re­ste for­svars­spil­le­re no­gen­sin­de, var et sta­er­kt for­år i FC Midtjyl­land sta­er­kt med­vir­ken­de til, og ik­ke mindst San­ne­hs for­nem­mel­se for mod­stan­de­rens mål trak in­ter­es­se­re­de klub­ber til og send­te pri­sen på for­svars­spil­le­ren i vejret.

Mester­ska­bet lå som be­kendt til Brønd­by IF det me­ste af sa­e­so­nen, og 14. maj var hjem­me­hol­det på Brønd­by Sta­dion på vej mod et us­kønt, men vig­tigt og sa­er­de­les brug­bart po­int mod FC Midtjyl­land.

Med 7½ mi­nut til­ba­ge tog Jakob Poul­sen et hjør­ne­s­park ude fra ven­stre, og midtjy­der­ne fik iso­le­ret Bu­ba­carr San­neh med Ka­mil Wilz­cek. Ham fik San­neh ver­fet va­ek umid­del­bart før bol­den an­kom ba­gerst i fel­tet, Ha­ny Mukh­tar nå­e­de ik­ke ud fra stre­gen i ti­de til at mø­de bol­den, og der­for kun­ne San­neh uhin­dret he­a­de bol­den i net­tet og sik­re FC Midtjyl­land en sejr, der mu­lig­gjor­de FCM’s over­ha­ling af Brønd­by i run­den ef­ter i den be­røm­te 2-2-kamp i Hor­sens.

”Det er et af de mål, jeg al­tid vil hu­ske. Vi hav­de så me­get brug for de tre po­int for at hol­de os in­de i ti­telkam­pen, og det var så fedt for os, at vi fik sco­ret. Sam­ti­dig vir­ke­de det til, at de blev fru­stre­re­de og stres­se­de, og jeg vil tro, det var med­vir­ken­de til, at de og­så smed po­int i kam­pen i Hor­sens i run­den ef­ter,” si­ger Bu­ba­carr San­neh.

”Det med at sco­re mål har al­tid va­e­ret no­get, der lå til mig og mit spil. Jeg gjor­de det og­så helt til­ba­ge i Gam­bia for Re­al Banjul, for ek­sem­pel da jeg score­de et af­gø­ren­de mål for os, da vi vandt det gam­bi­an­ske mester­skab i 2013. Da vi ryk­ke­de op i Su­per­liga­en med Hor­sens i 2016, score­de jeg og­så det af­gø­ren­de mål til 3-2 [mod Ski­ve] helt til sidst i kam­pen, så det med vig­ti­ge mål lig­ger til mig.”

”Og så er det jo og­så no­get, jeg tra­e­ner. I FC Midtjyl­land gjor­de vi rig­tig me­get ud af død­bol­de­ne. Al­le mand vid­ste pra­e­cis, hvor­dan vi skul­le lø­be og po­si­tio­ne­re os, og vi hav­de en frem­ra­gen­de tra­e­ner til at de­sig­ne spil­le­ne for os. Når man har den ti­m­ing og ind­byr­des for­stå­el­se mel­lem spil­ler­ne på død­bol­de, som vi hav­de i FC Midtjyl­land, bli­ver det let­te­re for mig at sco­re på død­bol­de­ne,” si­ger Bu­ba­carr San­neh.

Tre mål på tre uger i april og maj var med­vir­ken­de til, at An­der­le­cht i kon­kur­ren­ce med en ra­ek­ke an­dre klub­ber end­te med at be­ta­le ot­te mil­li­o­ner eu­ro for San­neh, og om FC Midtjyl­land ef­ter 13 spil­ler­un­der hav­de lig­get num­mer ét og Brønd­by IF num­mer syv uden San­ne­hs vi­ta­le scor­ing er langt fra sik­kert.

Man­dag af­ten mø­des FC Midtjyl­land og Brønd­by IF end­nu en gang, og det bli­ver med Bu­ba­carr San­neh som til­sku­er ne­de fra Bruxel­les.

”Jeg har set kam­pe­ne, si­den jeg skif­te­de, og føl­ger sta­dig med i alt, der sker i Su­per­liga­en. Så jeg skal selv­føl­ge­lig se med og for­ven­ter at se FC Midtjyl­land hen­te tre po­int,” si­ger Bu­ba­carr San­neh.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.