203 Ugens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

I2015 blev han dansk me­ster med FC Midtjyl­land, i 2016 og stør­ste­delen af 2017 var han ch­eftra­e­ner i AGF, og nu er han så ble­vet sport­s­chef hos op­ryk­ke­ren Vend­sy­s­sel FF. Nav­net er selv­føl­ge­lig Glen Rid­ders­holm, og med sig har den nye sport­s­chef blandt an­det 203 kam­pes er­fa­ring som ch­eftra­e­ner, hvoraf de 90 kam­pe end­te med sejr.

De 203 Superliga-kam­pe gør Glen Rid­ders­holm til en af de mest Superliga-er­far­ne om­kring første­hol­det i Hjør­ring. Da­ni­el Chri­sten­sen (169), Kas­per Povls­en (153) og Ale­xan­der Ju­el An­der­sen (148) er de tre ene­ste spil­le­re med over 100 Superliga-kam­pe, mens ch­eftra­e­ner Jens Bert­hel Askou spil­le­de 109 Superliga-kam­pe for Sil­ke­borg IF og Es­b­jerg. Må­l­mand­stra­e­ner Ka­rim Za­za er med si­ne 322 Superliga-kam­pe for FC Kø­ben­havn, OB, Brønd­by IF og AaB den mand i sta­ben med flest Superliga-kam­pe. • Tips­bla­det in­ter­viewe­de 23-åri­ge Erik Ras­mus­sen, der var ble­vet ud­le­jet fra Kø­ge til Wi­chi­ta Wings i den ame­ri­kan­ske in­den­dørs­liga – et til­bud, den 23-åri­ge ju­rastu­de­ren­de af øko­no­mi­ske år­sa­ger ik­ke kun­ne si­ge nej til. En ud­land­skar­ri­e­re var dog el­lers ik­ke et must i hans fod­bold­kar­ri­e­re. ”Jeg har in­gen am­bi­tio­ner om at bli­ve pro­fes­sio­nel i tysk, en­gelsk, hol­land­sk el­ler bel­gisk fod­bold, hvor der kun her­sker ka­da­ver­di­sci­plin. Hvis det even­tu­elt skul­le va­e­re, så bli­ver det Schweiz el­ler Østrig. Ned til de smuk­ke Al­per!” sag­de Erik Ras­mus­sen.

• I Her­ning Fremad var man gå­et nye ve­je for at va­ek­ke in­ter­es­se for fod­bold­klub­ben og dens kam­pe. Fremad for­søg­te at ud­nyt­te, at det var ble­vet til­ladt at sen­de na­er­ra­dio og hav­de la­vet et sam­ar­bej­de med Lo­kal­ra­dio Her­ning. ”Vi har for­om­ta­ler af vo­res kam­pe, og om man­da­gen har vi kam­pre­fe­ra­ter fra søn­da­gens kam­pe. Det lig­ger i fa­ste ram­mer (…) Man­ge sy­nes, det er dyrt at gå til fod­bold, og kva­li­te­ten er hel­ler ik­ke god nok. Spil­ler­ne i 1. di­vi­sions­klub­ber­ne er for ano­ny­me. Det har gjort, at vi nu og­så er be­gyndt at la­ve spil­ler­portra­et­ter, så vi får pra­e­sen­te­ret spil­ler­ne på en an­den må­de,” sag­de Her­ning Fremads for­ret­nings­fø­rer Sø­ren Dieck­mann til Tips­bla­det.

• Med fi­re kam­pe af sa­e­so­nen mang­le­de 1. di­vi­sions top­sco­rer Ste­en Thy­cho­sen tre mål for at nå op på de 25 scor­in­ger, som vil­le ud­lø­se Tips­bla­dets top­sco­rer­pra­e­mie på 50.000 kro­ner. ”Det vig­tig­ste er, at vi vin­der vo­res sid­ste fi­re kam­pe, så kan det va­e­re li­ge­me­get, hvem der sco­rer,” sag­de an­gri­be­ren for ra­ek­kens fø­rer­hold Vej­le. Til gen­ga­eld var der al­le­re­de to spil­le­re, Bir­git­te Fre­de­rik­sen fra B 1909 og An­nie Gam-Pe­der­sen fra HEI, der hav­de run­det 25 mål i kvin­der­nes li­ga. De fik hver 5000 kro­ner af Tips­bla­det, mens Fre­de­rik­sen lå til at bli­ve sam­let top­sco­rer og der­med Årets Pa­tri­cia, støv­le­ma­er­ket Pa­tri­cks top­sco­rer­pris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.