Dyr fransk­mand på ba­en­ken

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EL CLÁSICO -

På grund af Lio­nel Mes­sis bra­ek­ke­de arm var der et stort hul i Bar­ce­lo­nas of­fen­siv, da hol­det mød­te In­ter ons­dag af­ten. Det fyld­te tra­e­ner Er­ne­sto Val­ver­de lidt over­ra­sken­de ud med Ra­finha, der fik sin ba­re tred­je kamp fra start i den­ne sa­e­son og tak­ke­de for til­li­den ved at sco­re til 1-0. Val­ver­de brug­te si­ne tre ind­skift­nin­ger på at gi­ve spil­le­tid til Nél­son Se­medo, der af­lø­ste målsco­rer Ra­finha, Ar­tu­ro Vi­dal, som sva­re­de igen med et hid­sigt styk­ke ar­bej­de i kam­pens sid­ste kvar­ter, samt Mu­nir El Had­da­di; den ege­n­ud­vik­le­de an­gri­ber der er til­ba­ge på Camp Nou ef­ter le­je­op­hold i Va­len­cia og Alavés. Imens sad en 21-årig fransk­mand, købt for cir­ka en mil­li­ard, ude på ba­en­ken og kig­ge­de langt ef­ter spil­le­tid.

Ous­ma­ne Dem­bélé hav­de en van­ske­lig før­ste sa­e­son i FC Bar­ce­lo­na. Han var et pa­nik­køb, der plud­se­lig stod over for den enor­me op­ga­ve at skul­le er­stat­te Ney­mar, og han hav­de pro­ble­mer med ska­der og form­kri­ser, li­ge­som der i avi­ser­ne blev sat spørgs­måls­tegn ved hans se­ri­ø­si­tet og ved, om han hav­de en frem­tid i klub­ben.

Der var lys­punk­ter i for­å­ret, blandt an­det et mål mod Chel­sea i Cham­pions Le­ague, og han hav­de en god som­mer, hvor han blev ver­dens­me­ster med Frank­rig og be­gynd­te at spil­le rig­tigt godt for Bar­ce­lo­na. Han stod for sej­rs­må­let mod Se­vil­la i den span­ske Su­per Cup, la­ve­de kas­ser i tre af de før­ste fi­re liga­kam­pe og score­de et frem­ra­gen­de mål mod PSV i Cham­pions Le­ague. Langt om la­en­ge be­gynd­te han kon­ti­nu­er­ligt at vi­se det po­ten­ti­a­le, han al­le­re­de som te­e­na­ger i Ren­nes og Dort­mund hav­de åben­ba­ret.

Men si­den er det gå­et ned ad bak­ke for Dem­bélé. Igen. En af år­sa­ger­ne er det gen­nem­brud, bra­si­li­an­ske Art­hur har få­et på midt­ba­nen. Som­me­rind­kø­bet fik chan­cen fra start mod Tot­ten­ham i star­ten af ok­to­ber og spil­le­de så godt, at han har va­e­ret i star­top­stil­lin­gen si­den. Det har ryk­ket Phi­lip­pe Cou­tin­ho op i angrebet, hvor der og­så skal va­e­re plads til Mes­si (når han er klar) og Lu­is Suárez. Og så må Dem­bélé på ba­en­ken. Men når så fransk­man­den har spil­let, er det ik­ke gå­et sa­er­ligt godt. Søn­dag fik han me­re end en ti­me på ba­nen, for­di Mes­si gik ud med sin ska­de­de arm, og han le­ve­re­de en dår­lig ind­sats, hvor han in­di­mel­lem så na­e­sten for­s­kra­ek­ket ud, når han hav­de bol­den.

Der er en grund til, at Dem­bélé i sin tid i Dort­mund blev set som en frem­ti­dig Bal­lon d’Or-kan­di­dat. Han er gen­nem­brud­s­sta­erk, sva­er at sta­ek­ke og må­l­far­lig, men han er og­så tak­tisk svag, udi­sci­pli­ne­ret og alt for of­te helt usyn­lig. End­nu ka­em­per den dy­re fransk­mand med kon­ti­nu­er­ligt at va­e­re en profil for Bar­ce­lo­na. En god kamp mod Re­al Madrid er et godt sted at star­te. Hvis han da får lov til at spil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.