BB uden C

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EL CLÁSICO -

Den fik selv­føl­ge­lig et navn, trio­en be­stå­en­de af Ga­reth Ba­le, Ka­rim Ben­ze­ma og Cri­sti­a­no Ro­nal­do, og li­ge­som Mes­si-Suárez-Ney­mar hed MSN, hed Ba­le-Ben­ze­ma-Cri­sti­a­no BBC. Men der blev of­te sat spørgs­måls­tegn ved Re­al Madri­dan­gre­bet. Gjor­de spil­ler­ne hin­an­den bed­re? Led Ba­le og Ben­ze­ma un­der, at ut­ro­li­ge Ro­nal­do skul­le sa­et­tes op til at sco­re si­ne man­ge mål? Ef­ter po­rtu­gi­se­ren den­ne som­mer skif­te­de til Ju­ven­tus, var det op til de to re­ste­ren­de stjer­ner at be­vi­se, de kun­ne gø­re det ale­ne og bed­re end­da spil­le end­nu bed­re. Fo­re­lø­big har ind­tryk­ket va­e­ret blan­det.

Ka­rim Ben­ze­ma slut­te­de sid­ste sa­e­son godt i Eu­ro­pa, hvor han score­de to mål mod Bay­ern Mün­chen i se­mi­fi­na­len og et en­kelt i fi­na­len. I den­ne sa­e­son blev han så fri­gjort fra at va­e­re man­den, der skul­le ska­be plads til Ro­nal­do, hvil­ket har va­e­ret hans rol­le i sto­re de­le af de ni sa­e­so­ner, de spil­le­de sam­men i Madrid. Det be­gynd­te fint. Fransk­man­den score­de mod At­léti­co Madrid i den tab­te Su­per Cup-fi­na­le, og han fulg­te op med fi­re mål i an­den og tred­je spil­ler­un­de af La Li­ga. Si­den tog han så en scor­ings­pau­se på me­re end halvan­den må­ned, ind­til han kom på tav­len i midt­u­gen mod Plze . Va­erst var sta­ti­stik­ken, som af­slø­re­de, at han i seks kam­pe i tra­ek end ik­ke hav­de en af­slut­ning in­den for ram­men.

”Jeg ved, jeg er nødt til at sco­re fle­re mål. Jeg har det i ho­ve­d­et, og det gi­ver mig en mas­se mo­ti­va­tion,” sag­de an­gri­be­ren tirs­dag af­ten.

For Ga­reth Ba­le er si­tu­a­tio­nen lidt den sam­me. Han score­de et mål i hver af de før­ste tre liga­kam­pe, som Re­al Madrid al­le vandt, og han fulg­te op med mål i den før­ste Cham­pions Le­ague-kamp og -sejr mod Ro­ma. Si­den har han ik­ke sco­ret, og han har og­så haft mu­skel­pro­ble­mer, der holdt ham ude af Wa­les land­skam­pe i den­ne må­ned. Han har dog va­e­ret til rå­dig­hed i samt­li­ge Re­al Madrids liga­kam­pe, uden han alt­så har kun­net forhindre den dår­li­ge pe­ri­o­de gen­nem den se­ne­ste må­ned.

Ga­reth Ba­le har al­tid va­e­ret en ynd­ling hos pra­esi­dent Fl­oren­ti­no Pérez. Wa­li­se­ren var hans mand, mens Cri­sti­a­no Ro­nal­do-hand­len fra Man­che­ster Uni­ted godt nok fandt sted un­der hans re­ge­rings­pe­ri­o­de, men re­elt var for­hand­let på plads af for­ga­en­ge­ren Ra­mon Cal­derón. Der­for har Ba­le al­tid haft lang snor, og iføl­ge El País var det for­di, Pérez af­vi­ste at sa­el­ge ham, at Zi­ne­di­ne Zi­da­ne stop­pe­de som tra­e­ner. Fransk­man­den hav­de mi­stet til­li­den til bri­ten. I den­ne sa­e­son var der så lagt op til, at det for al­vor var Ba­les tur. Va­ek var Ro­nal­do, va­ek var Zi­da­ne. Men på det se­ne­ste har og­så de wa­li­si­ske mål va­e­ret for­s­vun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.