KLUB-VM

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INFANTINOS REVOLUTION -

Hvor: Saudi-Arabien el­ler Ki­na er et godt bud på en va­ert­s­na­tion til den før­ste tur­ne­ring, og mu­lig­vis og­så de ef­ter­føl­gen­de.

Hvor­dan kva­li­fi­ce­rer man sig: Det lader til, at FIFA skru­er kri­te­ri­er sam­men, som va­eg­ter kon­ti­nen­tale tit­ler, og som re­elt bli­ver de­sig­net til, at de mest kom­merci­elt at­trak­ti­ve hold er med år ef­ter år. Hvor man­ge er med: 24 hold er det mest sand­syn­li­ge bud, men Gi­an­ni In­fan­ti­no og hans ad­mi­ni­stra­tion be­der om lov til at ska­be en tur­ne­ring med alt mel­lem 16 og 48 hold. Hvor­når: Fra 2021. I før­ste om­gang ta­enkt som hvert fjer­de år, men det kan bli­ve hvert år. De fo­re­lø­bi­ge for­slag går på, at tur­ne­rin­gen spil­les i juli-au­gust el­ler hen­ne i novem­ber­de­cem­ber. Tur­ne­rings­for­mat: Sand­syn­lig­vis et grup­pe­spil og to el­ler tre kno­ck­out­run­der før en fi­na­le. Pra­e­mie­pen­ge: Op mod 20 mil­li­ar­der kro­ner per tur­ne­ring

HVOR­DAN FUN­GE­RER TUR­NE­RIN­GEN?

Det­te sta­er­kt ud­vi­de­de klub-VM er på fle­re må­der arv­ta­ge­ren til de luk­ke­de, eu­ro­pa­ei­ske su­per­liga­er, Eu­ro­pas stør­ste klub­ber har drømt om si­den dan­nel­sen af Cham­pions Le­ague i be­gyn­del­sen af halv­fem­ser­ne.

Nu bli­ver tur­ne­rin­gen i ste­det glo­bal, og selv­om der lo­kalt vil va­e­re stor in­ter­es­se for hold som San­tos og Gu­angzhou Ever­gran­de, vil den kom­merci­el­le in­ter­es­se i me­get høj grad va­e­re cen­tre­ret om­kring de eu­ro­pa­ei­ske stor­hold.

De me­get sto­re pra­e­mie­pen­ge i tur­ne­rin­gen vil sand­syn­lig­vis bli­ve for­delt ef­ter kri­te­ri­er, der lig­ner dem, vi ken­der fra Su­per­liga­en – et grund­be­løb, der er ens for al­le del­ta­ge­re, en pul­je pen­ge for­delt ud fra pra­e­sta­tio­ner, og så en kom­merci­el pul­je, der ek­sem­pel­vis kan op­gø­res ef­ter se­er­tal, og som i me­get høj grad vil gi­ve pen­ge til de stør­ste klub­ber i Eu­ro­pa.

Hvor­dan fans og spil­le­re vil ta­ge mod tur­ne­rin­gen er uvist, men den øko­no­mi­ske be­løn­ning vil gø­re, at klub­ber­ne ta­ger tur­ne­rin­gen dybt al­vor­ligt.

FORDELINGSNØGLE MED 24 HOLD

Eu­ro­pa: 12-14 hold

Sy­da­me­ri­ka: 4 hold

Asi­en: 2-3 hold

Nord- og Mel­le­ma­me­ri­ka: 2-3 hold

Afri­ka: 2 hold

Oce­a­ni­en: Kan even­tu­elt få en play­of­f­plads mod et hold fra Afri­ka el­ler Nord- og Mel­le­ma­me­ri­ka.

HVEM KUN­NE VA­E­RE MED

Re­al Madrid (Spa­ni­en) FC Bar­ce­lo­na (Spa­ni­en) At­léti­co Madrid (Spa­ni­en) Man­che­ster Ci­ty (Eng­land) Man­che­ster Uni­ted (Eng­land) Chel­sea (Eng­land)

AC Milan (Ita­li­en)

In­ter (Ita­li­en) Ju­ven­tus (Ita­li­en) Borus­sia Dort­mund (Tys­kland) Bay­ern Mün­chen (Tys­kland) Pa­ris Saint-Ger­main (Frank­rig) Ajax (Hol­land)

Ben­fi­ca (Portu­gal)

San­tos (Bra­si­li­en) Cor­int­hi­ans (Bra­si­li­en) Bo­ca Ju­ni­o­rs (Ar­gen­ti­na) Ri­ver Pla­te (Ar­gen­ti­na)

Al-Ahly (Egyp­ten) TP-Ma­zem­be (DR Congo)

Gu­angzhou Ever­gran­de (Ki­na) Al-Hilal (Saudi-Arabien)

Los An­ge­les Ga­laxy (USA) Club Améri­ca (Mexico)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.