EBBE SANDS STO­RE UDFORDRING

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Hvad vil Brønd­by IF va­e­re ef­ter af­ske­den med Tro­els Bech”, spurg­te un­der­teg­ne­de på le­der­plad­sen i Tips­bla­det 14. sep­tem­ber, og det svar kom, del­vist, i den­ne uge med an­sa­et­tel­sen af Ebbe Sand.

14. sep­tem­ber stil­le­de jeg to over­ord­ne­de ve­je op. En­ten hy­re­de man en mand fra ud­lan­det, der fort­sat­te ’win-now’-kur­sen i Brønd­by IF med at skaf­fe spil­le­re, så Ale­xan­der Zor­ni­ger og første­hol­det kan vin­de det mester­skab, Brønd­by IF så des­pe­rat mang­ler at vin­de.

El­ler og­så kun­ne man re­k­rut­te­re in­ter­nt, som FC Midtjyl­land gjor­de ved at gø­re den højt respek­te­re­de ta­lent­tra­e­ner Svend Gra­ver­sen til sport­s­chef, og op­pri­o­ri­te­re Brønd­by Ma­sterclass og spil­ler­ne der­fra, der med al ty­de­lig­hed har sva­ert ved at få en rol­le un­der Ale­xan­der Zor­ni­ger.

Brønd­by IF end­te med en kom­bi­na­tion af de to ved an­sa­et­tel­sen af klub­men­ne­sket Ebbe Sand, en an­sa­et­tel­se, der kan min­de om Jan Bech An­der­sens sats­ning på 2005-tre­klø­ve­ret Ag­ger-Ka­h­len­bergEl­man­der.

Ebbe Sand har bo­et og ar­bej­det i ud­lan­det i fle­re år og se­ne­st har ar­bej­det med top­fod­bold i en form for am­bas­sa­dør­rol­le i Schal­ke 04, uden at va­e­re i na­er­he­den af re­k­rut­te­rin­gen i den ty­ske stor­klub.

Det er en stor op­ga­ve, der ven­ter, og sto­re sko at fyl­de ef­ter Tro­els Bech, som bør va­e­re på short­lis­ten i bå­de dan­ske og uden­land­ske klub­ber, når der på et tids­punkt op­står en le­dig sport­s­di­rek­tør-stil­ling.

Ebbe Sand skal sty­re re­k­rut­te­ring, ha­ve le­del­ses­ansva­ret for spil­ler­trup og tra­e­ner­team, ta­len­t­ud­vik­lin­gen, den sport­s­li­ge stra­te­gi og for­hol­de sig til en om­ver­den, der ger­ne vil ha­ve et styk­ke med Ebbe Sand og alt det, han stod for som spil­ler.

Sand har va­e­ret sport­s­chef før, i Sil­ke­borg IF i nog­le må­ne­der i 2007, og har si­den va­e­ret an­greb­s­tra­e­ner på lands­hol­det og ar­bej­det med et fod­bold­pro­jekt for børn i Ki­na, mens han de se­ne­ste år har haft sit ho­ved­fo­kus på at ar­bej­de med et nu op­gi­vet sport­s­fa­ci­li­tet-pro­jekt i Du­bai i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, hvor han har bo­et med sin fa­mi­lie.

Sport­s­chef-job­bet i Brønd­by IF er et af de stør­ste i dansk fod­bold, da ik­ke mindst ef­ter et kri­se­pra­e­get ef­ter­år og det sto­re spørgs­mål om, hvad Brønd­by IF skal va­e­re i de kom­men­de år.

Jeg får ae­r­lig talt tan­ken, at der føl­ger en el­ler fle­re yder­li­ge­re an­sa­et­tel­ser i Brønd­by IF til at støt­te Ebbe Sand. Al­ter­na­tivt at Ale­xan­der Zor­ni­ger og Jan Bech An­der­sen får et stør­re ord om­kring re­k­rut­te­ring og første­hol­det, end det var til­fa­el­det un­der Tro­els Bech.

Den mo­del har fun­ge­ret i stør­re liga­er end den dan­ske. Den er og­så of­te mis­lyk­ket. Og kon­ser­va­tivt er val­get af Ebbe Sand i hvert fald ik­ke med tan­ke på al­le de fod­bold­folk der­u­de med års dug­frisk er­fa­ring med rol­len og spil­ler­mar­ke­det i Dan­mark og ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.