JADON SANCHO DRIBLEREN DER SAG­DE NEJ TIL GUARDIOLA

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Pep Guardiola så et stort lys i den un­ge mand fra Lon­don. Den drib­lesta­er­ke of­fen­siv­spil­ler hav­de im­po­ne­ret stort på di­ver­se ung­doms­hold, så i som­me­ren 2017 til­bød Man­che­ster Ci­ty den stør­ste kon­trakt til en aka­de­mi­spil­ler i klub­bens hi­sto­rie.

Men Jadon Sancho end­te med at si­ge nej til bå­de Guardiola og de 300.000 kro­ner om må­ne­den, for han tviv­le­de på, at han vil­le få chan­cen på første­hol­det hos den ly­se­blå Man­che­ster-klub. Så han søg­te nye gra­es­gan­ge.

Den be­slut­ning har Jadon Sancho ik­ke fortr­udt.

På trans­fer­vin­du­ets sid­ste dag i au­gust 2017 skif­te­de Jadon Sancho til Borus­sia Dort­mund for en sum på he­le 10 mil­li­o­ner pund (85 mil­li­o­ner kro­ner), og ba­re et år se­ne­re be­teg­nes han som et af de mest in­ter­es­san­te ta­len­ter i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold.

I den­ne sa­e­son har han få­et spil­le­tid i al­le Dort­munds kam­pe i bå­de Bun­des­liga­en og Cham­pions Le­ague, og ind­til vi­de­re er det ble­vet til fem mål og ot­te as­sists i 13 kam­pe. Det har få­et spe­ku­la­tio­ner­ne om den 18-åri­ge eng­la­en­ders frem­tid til at sti­ge, og Sancho er ble­vet sat i for­bin­del­se med fle­re klub­ber i hjem­lan­det, her­i­blandt Man­che­ster Uni­ted og hans tid­li­ge­re klub Ci­ty.

Men i be­gyn­del­sen af ok­to­ber for­la­en­ge­de Jadon Sancho sin kon­trakt med Borus­sia Dort­mund frem til som­me­ren 2022, og ty­sker­ne er gla­de for de­res un­ge ju­vel.

”Han er en af de stør­ste ta­len­ter i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold,” har Dort­munds sport­s­di­rek­tør Mi­cha­el Zorc ud­talt om spil­le­ren, der er født i Lon­don i 2000 og har im­po­ne­ret med si­ne drible­ev­ner og fan­ta­si­ful­de spil.

Dis­se kva­li­te­ter har han la­en­ge be­sid­det. En­gel­ske Dan Mic­ci­che var som land­stra­e­ner for Eng­lands U/15- og U/16-lands­hold ta­et på Jadon Sancho i spil­le­rens helt un­ge år, og han har i et in­ter­view med The Gu­ar­di­an talt varmt om den un­ge spil­ler.

”Jadon har la­ert en mas­se ved at spil­le uor­ga­ni­se­ret fod­bold på ga­den. Med­min­dre han bli­ver be­gra­en­set i sin ud­vik­ling, kan han bli­ve vo­res Ney­mar-ag­ti­ge spil­ler i for­hold til at va­e­re ufor­ud­si­ge­lig med ud­gangs­punkt i ven­stresi­den. Han er flam­boy­ant og un­der­hol­den­de at se, men li­ge­som Ney­mar er han og­så ef­fek­tiv med sit spil. I de fle­ste kam­pe vil han ska­be no­get, for det er ik­ke en skøn­heds­kon­kur­ren­ce. Han chip­per ik­ke bol­den over en mod­stan­ders ho­ved ba­re for at gø­re det,” sag­de Mic­ci­che i sep­tem­ber om Sancho, der og­så har få­et sin de­but på det en­gel­ske A-lands­hold det­te ef­ter­år.

Så frem­ti­den ser lys for den 18-åri­ge eng­la­en­der, der er en del af Luci­en Fav­res fremad­stormen­de og ta­lent­ful­de Dort­mund-hold, der li­ge nu top­per Bun­des­liga­en som ene­ste ube­sej­re­de mand­skab, og Jadon Sancho er fort­sat glad for sin be­slut­ning om at ta­ge til den ve­st­ty­ske klub ef­ter af­ske­den med Man­che­ster Ci­ty.

”Jeg er me­get glad for, at jeg be­slut­te­de at ta­ge til Dort­mund for et års tid si­den, for alt hvad jeg hør­te om klub­ben, har vist sig at va­e­re sandt. Den­ne by le­ver og ån­der for fod­bold som in­gen an­den, og un­ge spil­le­re får chan­cen hos BVB. Jeg kan ud­vik­le mig fan­ta­sti­ske her. Jeg er me­get glad og så stolt over at va­e­re en del af det­te hold. Det er fan­ta­stisk,” har eng­la­en­de­ren ud­talt for ny­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.