FEM DA­GE, TO KAM­PE, ÉN MOD­STAN­DER

Før fre­da­gen – og tirs­da­gen: OB - Ho­bro

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Som ch­eftra­e­ner Jakob Michelsen kon­sta­te­rer, kan OB i de kom­men­de da­ge spa­re på res­sour­cer­ne i for­hold til scou­ting af kom­men­de mod­stan­der. For fre­da­gens mod­stan­der i Su­per­liga­en er den sam­me som tirs­da­gens mod­stan­der i po­kal­tur­ne­rin­gen.

OB mø­der Ho­bro to gan­ge in­den for de na­e­ste fem da­ge, men for Jakob Michelsen og kom­pag­ni bli­ver op­ga­ver­ne gre­bet an på al­min­de­lig vis.

”Det er lidt ma­er­ke­ligt at skul­le mø­de de sam­me to gan­ge, men vi va­el­ger at an­skue det så­dan, at vi ta­ger en kamp ad gan­gen, og li­ge nu kon­cen­tre­rer vi os om Su­per­liga­kam­pen. Man kan si­ge, at der ik­ke er så me­get scou­ting-ar­bej­de før na­e­ste op­ga­ve, for vi kan ta­ge ud­gangs­punkt i før­ste kamp, når vi skal spil­le kamp num­mer to. Det er da spe­ci­elt at mø­de det sam­me hold in­den for få da­ge, men det er trods alt i to tur­ne­rin­ger, li­ge­som den ene kamp er hjem­me og den an­den er ude. Når vi om lør­da­gen har run­det fre­da­gens kamp af, kan vi be­gyn­de at se frem mod tirs­da­gens po­kal­kamp,” si­ger Jakob Michelsen.

Kam­pe­ne mod Ho­bro kom­mer midt i en travl pe­ri­o­de for OB, der fra 22. ok­to­ber til 11. novem­ber spil­ler fem kam­pe på 21 da­ge. Det kra­e­ven­de pro­gram kom­mer for­ment­lig til at be­ty­de ro­ta­tion i trup­pen, og der­for kan man ik­ke for­ven­te, at OB stil­ler op på nøj­ag­tig sam­me må­de i de to kam­pe mod Ho­bro.

”Vi prø­ver at ha­ve sam­me til­gang til al­le kam­pe, og vi ta­ger og­så po­kal­tur­ne­rin­gen se­ri­øst. Men hvis vi ta­ger Superliga-kam­pen mod Es­b­jerg med i na­e­ste uge, har vi tre kam­pe på ni da­ge, og der­for vil der va­e­re en form for ro­ta­tion, så vi kan stil­le sta­er­ke­st mu­li­ge hold i al­le tre kam­pe. Så der vil gi­vet­vis va­e­re en ro­ta­tion, men når det er sagt, ser jeg ik­ke den sto­re for­skel på kam­pe­ne. Det er så ja­evn­byr­digt, at det er de små mar­gi­na­ler, der af­gør tin­ge­ne,” si­ger Jakob Michelsen.

Mi­chel­sens mø­de med Ho­bro er sam­ti­dig et mø­de med hans tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver. Det var i 2011, at Jakob Michelsen blev an­sat i Ho­bro, og det blev start­skud­det til en tra­e­n­er­kar­ri­e­re på top­ni­veau. Si­den den­gang i bun­den af 1. di­vi­sion har bå­de Ho­bro og Michelsen ta­get sto­re skridt fremad

”Det var før­ste gang, at jeg hav­de med kon­trakt­fold­bold at gø­re, og det var i øv­rigt med bå­de Jes­per Rask og Jo­nas Dam­borg i trup­pen. Jens Ham­mer var sport­s­chef, og Mads Ju­ste­sen var i trup­pen. Det er en klub med go­de men­ne­sker, og jeg kan hu­ske min før­ste kamp på Ho­bro Sta­dion, hvor der ik­ke var no­gen tri­bu­ner, og der ik­ke var no­get lys. Det ene­ste lys var fra en pøl­se­vogn, og det end­te med at bli­ve en mørk kamp, for­di den blev ud­sat på grund af en af Ski­ve-spil­ler­ne bra­ek­ke­de fo­den un­der­vejs, og vi skul­le ven­te på am­bu­lan­cen. Si­den da har klub­ben ud­vik­let sig fan­ta­stisk. Jeg hav­de en god tid i klub­ben, og der er man­ge ra­re men­ne­sker. Jeg har va­e­ret i klub­ben fle­re gan­ge si­den, og det var sjove­re som Søn­derjyskE-tra­e­ner end som OBtra­e­ner,” si­ger Michelsen med re­fe­ren­ce til sa­e­so­nens før­ste kamp mel­lem OB og Ho­bro, hvor him­mer­la­en­din­ge­ne vandt 3-2 på Ame­ri­ka­vej og fik alarm­klok­ker­ne til at rin­ge på Fyn.

”Det blev et form for ven­de­punkt, for si­den den kamp har vi kun tabt et af de se­ne­ste 11 op­gør. Den­gang var de go­de til at luk­ke vo­res spil ned, mens de var dyg­ti­ge til om­stil­lin­ger­ne. Det skal vi for alt i ver­den und­gå i de kom­men­de kam­pe,” si­ger Jakob Michelsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.