Tips­bla­det Retro // 5. novem­ber 1993 12 da­ge før ska­eb­ne­kam­pen i Se­vil­la

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Den af­gø­ren­de VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mel­lem Spa­ni­en og Dan­mark ne­de i Se­vil­la na­er­me­de sig, og i den an­led­ning hav­de Per Høy­er Han­sen sat den for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­ster, land­stra­e­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, i sta­ev­ne til en snak om blandt an­det Mor­ten Bruuns mang­len­de ud­ta­gel­se, om Bri­an Ste­en Ni­el­sens rol­le og selv­føl­ge­lig en mas­se om Bar­ce­lo­na-stjer­nen Mi­cha­el Laud­rup, der var vendt til­ba­ge til lands­hol­det få må­ne­der tid­li­ge­re og ik­ke hav­de le­vet op til fol­kets sto­re for­vent­nin­ger.

”Nu er det så­dan, at man­ge men­ne­sker – og i hvert fald en stor del af pres­sen – har sat Mi­cha­el op på en enormt høj pie­destal, hvor det fak­tisk var umu­ligt at le­ve op til for­vent­nin­ger­ne. Og da det så ik­ke bli­ver, hvad skal vi si­ge, nog­le helt over­strøm­men­de, helt be­ru­sen­de kam­pe, så gør no­gen sig nog­le tan­ker og for­sø­ger at fin­de nog­le for­kla­rin­ger på, hvor­for det må­ske ik­ke li­ge nøj­ag­tigt er gå­et, som de egent­lig hav­de skre­vet el­ler fo­re­stil­let sig. Det er jo na­tur­ligt, at så­dan vil det va­e­re. Men jeg vil gen­ta­ge, at det fuld­sta­en­dig uomt­vi­ste­ligt er en ka­em­pe­for­sta­er­k­ning for det dan­ske lands­hold, at vi igen har Mi­cha­el Laud­rup til dis­po­si­tion. Han har al­le­re­de vist nog­le kva­li­te­ter for os, som er af me­get stor be­tyd­ning: Med he­le sin er­fa­ring og tek­ni­ske kun­nen, han kan hol­de på bol­den, og sam­spil­let med de an­dre spil­le­re bli­ver bed­re og bed­re for hver kamp,” sag­de land­stra­e­ne­ren, der som as­si­stent hav­de op­le­vet en kik­set VMkva­li­fi­ka­tion i Buka­rest fire år tid­li­ge­re, og selv kom i stormvejr, da EM-tu­ren til Sve­ri­ge i før­ste om­gang for­svandt. Så hvem støt­te­de han sig nu til i en pres­set si­tu­a­tion for Dan­mark?

”Jeg støt­ter mig ik­ke til no­gen. Som fod­bold­tra­e­ner står man ale­ne, uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer sig. Det er da rart, at man har sin fa­mi­lie – og den na­er­me­ste er selv­føl­ge­lig ens ko­ne, hvor jeg er ut­ro­lig godt stil­let, og det er da klart en bal­last – men el­lers er der over­ho­ve­det ik­ke no­gen, man støt­ter sig til,” sag­de Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen.

AN­DRE POINTER FRA TIPS­BLA­DET 5. NOVEM­BER 1993

• Brønd­by hav­de godt gang i ta­len­t­ar­bej­det, og der­for hav­de ta­lent­chef Tom Køh­lert med gla­e­de sagt far­vel til fire spil­le­re, der nu var ryk­ket op på Superliga-hol­det. Det var Allan Ravn, Kim Dau­gaard, Ole Pug­gaard og Ken­neth Ras­mus­sen, og Køh­lert var glad for ud­vik­lin­gen, som han men­te skyld­tes, at ta­len­ter­ne kom tid­ligt til Brønd­by ”så­dan vi kan nå at pra­e­ge dem så me­get som mu­ligt.” Et ek­sem­pel på vig­tig­he­den af det var må­l­ma­ge­ren på an­det­hol­det i Dan­marks­se­ri­en, for selv om den om­sko­le­de midt­ba­ne­mand Ebbe Sand gjor­de det godt, mang­le­de han lidt hur­tig­hed og figh­terånd, for­di han som jyl­lands­se­ri­e­spil­ler i det nord­jy­ske ik­ke hav­de va­e­ret un­der sam­me pres som si­ne lidt yn­gre hold­kam­me­ra­ter i Brønd­by.

• Ar­gen­ti­na hav­de spil­let 1-1 i den før­ste play­off-kamp i Au­stra­li­en om en VM­plads, hvil­ket var et for­nuf­tigt ud­gangs­punkt før re­tur­kam­pen i Bu­enos Ai­res. Og så bød kam­pen på et co­me­ba­ck til den 33-åri­ge Die­go Ar­man­do Ma­ra­do­na. ”Med ma­gert an­sigt, en na­e­sten af­pil­let krop og en kamp­va­egt på 72 ki­lo lig­ne­de han me­re en for hur­tigt gen­nem­ført af­ma­grings­kur end sit gam­le selv,” no­te­re­de Per Høy­er Han­sen.

• En­de­lig var der et lil­le po­rtra­et af den 30-åri­ge ad­vo­kat, der som bo­be­sty­rer i be­ta­lings­stand­se­de AaB hav­de lod­set sin fa­vo­rit­klub fri af klip­pe­ska­e­rer­ne, hvis der kun­ne frem­skaf­fes 1,5 mil­li­o­ner kro­ner in­den årets ud­gang. ”Man skal ik­ke la­en­ge­re be­ta­le sin ba­jer, når det går godt. Da jeg i fre­dags var en tur i by­en, ma­er­ke­de jeg i hvert fald, at vin­den er vendt. Jeg hå­ber po­ten­ti­el­le sponso­rer fort­sat har det så­dan, når vi de na­e­ste uger hen­ven­der os til dem,” sag­de ad­vo­ka­ten Jes­per Møl­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.