48 Ugens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det va­ek­ker fort­sat stor skep­sis blandt fans og me­di­er i den ve­st­li­ge ver­den, men FIFApra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­nos plan om at ud­vi­de VM til 48 hold al­le­re­de fra 2022 i ste­det for 2026-slut­run­den i USA, Ca­na­da og Me­xi­co le­ver fort­sat i bed­ste vel­gå­en­de.

”De vil se na­er­me­re på det sam­men med os, på mu­lig­he­der­ne. Om man skal de­le nog­le kam­pe med an­dre lan­de el­ler ej. Det er em­ner, som det i før­ste om­gang er qa­ta­rer­ne, der skal va­e­re indstil­le­de på. Kan de selv [af­hol­de et ud­vi­det VM] gø­re det? Nej,” sag­de Gi­an­ni In­fan­ti­no ons­dag i den­ne uge i for­bin­del­se med et mø­de i det asi­a­ti­ske kon­ti­nen­tal­for­bund AFC’s ho­ved­kvar­ter i Ma­lay­si­as ho­ved­stad Ku­a­la Lum­pur.

”Det bli­ver be­stemt før kva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne. På et tids­punkt i før­ste kvar­tal i 2019,” sag­de che­fen for Qa­ta­rs VM-ko­mité, Has­san Al-Thawa­di, ved sam­me lej­lig­hed.

En ud­vi­del­se af VM-slut­run­den lig­ner en po­si­tiv po­li­tisk sag for Gi­an­ni In­fan­ti­no, der er på valg til ju­ni na­e­ste år, da de 16 ek­stra plad­ser i høj grad vil gå til na­tio­ner uden for tra­di­tio­nelt sta­er­ke Eu­ro­pa og Sy­da­me­ri­ka.

FIFA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no (til høj­re) og AFC’s pra­esi­dent Sheik Sal­man al Kha­li­fa til mø­de i Ku­a­la Lum­pur tirs­dag 30. ok­to­ber. Fo­to: Ras­fan Mo­hd/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.